Issuu on Google+

c m y NOVISAD* ^ETVRTAK10.MAJ2012.GODINE GODINALXX BROJ23430 CENA30DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs „Dnevnikova” galerija malih maturanata s tr. 1 0 DOGOVORILISETADI]IDA^I] Demokrateisocijalisti nastavqajuzajedno str. 2 LIDERSVM-aSUMWAUBROJAWEGLASOVA Pastor:@estokosmo pokradeninaizborima str. 3 Pajti}: Kra|ajenau~na fantastika str. 3 NASLOVI TRENDRASTAMALIGNIHTUMORA UVOJVODINI Politika Godi{we obolijedan mawigrad 3 Rezultati pokrajinskih izbora – {est mandata podelilo sedam lista Ekonomija 5 Isplata stare devizne {tedwe NoviSad 8 Biciklisti~ka staza od Novog Sada do Iloka str. 13 Vojvodina 11 U Kawi`i obnovqena proizvodwa u posrnuloj fabrici Dru{tvo 13 Uskoro upis u sredwe {kole – pred osmacima 307 smerova Crna 15 Incident u Aradcu podiglo selo na noge Foto: S. [u{wevi} MRKOWI]IJE[I]OBI[LIRADOVE NASTAROMPUTUNOVISAD–BEOGRAD HIQ AD E NOV OS A\ AN A NA „RITM U EVROP E”: Koncertom„RitamEvrope”nekolikohiqadaNovosa|anaiNovosa|anki obele`ilo je Dan pobede nad fa{izmom, 9.maj.NaTrguslobodeuNovomSadusino} su,kakojeired,prvinastupilidoma}ini, novosadski ska bend „Mamurluk”, posle kojihsunabinuiza{lekom{ijeizBeograda, jedan od najperspektivnijih doma}ih bendova„Zemqagruva”.Zakulminacijuve~eri pobrinuli su se mnogo poznatiji gosti iz regiona – sarajevski bend „Letu {truke”i„Lajbah”izSlovenije.Sarajlije su razgalile publiku pesmama „Mjesto za dvoje”,„[uti{”i„Paranoja”,dokjekultni „Lajbah”jo{jednompokazaodaseopravdano nalazi me|u bendovima koji diktiraju ritamEvrope. J.Zdelarevi} SINO] NA UGLU ULICA MI[E DIMITRIJEVI]A I KOLA SRPSKIH SESTARA U NOVOM SADU Foto: S. [u{wevi} Krvavirafal uba{tipicerije „Aleksandar” str. 15 str. 16 – 20 SPORT n HLADANTU[ZA ODBOJKA[E NASTARTU n VO[ASPREMNA ZA^A^ANE n UNOVOMSADUKO[ARKA UTRANSU Sun~ano itoplo Najvi{a temperatura26°S Obnavqase vojvo|anska `ilakucavicastr. 6 SKO^ILACENAHRANEKOJANIJEPOD ZA[TITOMMAR@IIUVOZNIHPROIZVODA Poskupelijogurt isir,auskoro }eisalama str. 6


Dnevnik 10.maj 2012.

Related publications