Issuu on Google+

c m y NOVI SAD * UTORAK 9. NOVEMBAR 2010. GODINE GODINA LXVIII BROJ 22895 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs UGOVOR O POVERAVAWU UPRAVQAWA PRIVREMENO ODUZETOM IMOVINOM IZME\U DR@AVE I POKRAJINE Vlada Vojvodine preuzela [ari}eve vile str. 3 INTERVJU MARKO \URI[I], PREDSEDNIK IO DS-a, O SKUP[TINI DEMOKRATA Nerealno da }e neko parirati Tadi}u str. 2 ^EKAJU]I REBALANS BUYETA Dr`ava u minusu gotovo milijardu evrastr. 5 Foto: R. Hayi} KOMUNALNA POLICIJA DR@AVU PRIBLI@AVA GRA\ANIMA: Promocijom u Skup{tini Srbije ju~e je najavqen po~etak rada Komunalne policije, koju su osnovali Beograd, Novi Sad, Vaqevo, Po`arevac, Zrewanin, Sremska Mitrovica, [abac i Sombor. Predsednik Srbije Boris Ta- di} je izjavio da svi gra|ani mogu biti ponosni zbog po~etka rada Komunalne policije, nove slu`be, koja }e dr`avu pribli`iti gra|anima. Pribli`avawe dr`ave gra|anima nije jednostavan posao, rekao je on, kada se imaju u vidu stare navike i odro|enost dr`ave od gra|ana. str. 14 NASLOVI Politika ZA DAN PROSVETNIH RADNIKA Najboqima „Dr \or|e Nato{evi}” str. 14 Ekonomija 4 Kamate visoke i posle Nedeqe {tedwe 4 Mali pad velike nezaposlenosti 5 Nuklearka na balkanski pogon 6 Sindikati premijeru veruju na re~ Novi Sad 7 Semafor tek slede}e godine 8 Tre}inu Novosa|ana mori pritisak 9 Besplatan ra~un za 1.100 doma}instava str. 16 – 23 SPORT „ VIKTOR TROICKI NIKAD BOQI 2 Jedan dan rada za Kraqevo Tre}e doba „ IZVE[TAJI I TABELE NI@ERAZREDNIH LIGA „ JAN VESELI SE VRA]A U EKIPU PARTIZANA Vojvodina 11 Tu`bama do putnih tro{kova 11 Dvanaest porodica dobilo krov nad glavom Povremeno ki{a Crna 12 Uhap{en Jovica Stefanovi} Nini, vlasnik „Srboleka” Najvi{a temperatura 18°S


Dnevnik 9.novembar 2010.

Related publications