Issuu on Google+

c m y NOVI SAD * SREDA 9. MAJ 2012. GODINE GODINA LXX BROJ 23429 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs „Dnevnikova” galerija malih maturanata s tr. 1 0 PREDSEDNI^KI KANDIDATI SPREMNI ZA TV DUEL Pone}ekwige, ra~une istarepri~e str. 2 BojanPajti}: Ovlasti posle20.maja U VOJVODINI 20. MAJA PONOVO NA GLASAWE Koideudrugikrug izborazaposlanike str. 3 str. 3 NOVA VLADA MORA POVESTI NOVU FISKALNU I MONETARNU POLITIKU Privredai gra|anidu`ni 20milijardievra str. 5 NASLOVI PRI KRAJU PRIPREMNI RADOVI ZA GRADWU @ELEZNI^KO-DRUMSKOG MOSTA U NOVOM SADU Ekonomija 5 U Srbiji najve}i solarni park na svetu Poqoprivreda I z g r a d w a nov og „@e` eq a” kon a~n o po~ iw e sut ra str. 5 „DNEVNIK” SAZNAJE Konkurszaprve sve{tenike uVojsciSrbije POSLE DEVET GODINA DONETA PRESUDA ZBOG INCIDENTA KOJI JE VELIMIR ILI] IZAZVAO TOKOM INTERVJUA Vojvodina 11 Novobe~ejci grade pristani{te na Tisi Dru{tvo Crna Za{utirawe novinarakazna 1.380.000dinara Najb oq i put ih do stran inv es tic i j a n ODBOJKA[I KRE]U U BORBU ZA OLIMPIJSKU VIZU 15 Ponovo su|ewe nastavniku za obqubu maloletnika Toplije Najvi{a temperatura 25 °S str. 15 SPORT str. 7 Novi Sad 8 Sni`ene cene sezonskog povr}a na pija~nim tezgama 13 Pred upis u sredwe {kole, `eqe uskladite s bodovima 14 Skra}eno ~ekawe na kardiohirur{ke operacije str. 13 OTVORENPROIZVODNO-LOGISTI^KIKOMPLEKSUNOVOMSADU 6 Francuzi pojedu 98 kg govedine, a mi cela ~etiri n UZ DOSTA MUKE DO BODOVA n „DNEVNIKOV” [AH SREDOM str. 16 – 20


Dnevnik 9.maj 2012.

Related publications