Issuu on Google+

c m y NOVI SAD PONEDEQAK 8. MART 2010. GODINE GODINA LXVIII BROJ 22653 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs TE[KA SAOBRA]AJKA KO[ARKA[A „NOVOG SADA” KOD LAPOVA Trener Danilovi} i igra~ Grozdani} u te{kom stawu str. 14 \OKOVI] DONEO ODLU^UJU]I POEN ZA POBEDU NAD AMERIKANCIMA NASLOVI Politika 3 Taze „qubavnici” samo nas ja~aju Ekonomija 4 Radnici na posao idu i bolesni 5 Dr`avne firme kamen o vratu Srbije? Novi Sad Sekretara 69 s debelim kovertama 7 Ra~un s nulom za 500 porodica Vojvodina str. 2 11 Pekao se na vatri koja je zaobi{la wegove prethodnike Srbija u ~etvrtfinalu Vlada Vojvodine bez ministara str. 15 str. 3 SPORT str. 15– 18 REPORTA@E Dimi se Balkanom sir od magare}eg mleka „ SUBOTI^KI FUDBALERI HIT JELEN SUPERLIGE „ VO[INA ODBRANA KAO SIR „ ZVEZDA POBEGLA PARTIZANU Sir od magare}eg mleka iz prirodnog rezervata bara Zasavica kod Sremske Mitrovice bio je posebna atrakcija na Sajmu turizma u Beogradu, a degustacija, koju je upravnik Slobodan Simi} priredio na {tandu rezervata, pokazala je da cena od 1.000 evra i nije previsoka, jer je sir odu{evio degustatore, koji su rekli da takav delikates nikad nisu probali. str. 13 11 Motel „[umice” sablasno izleti{te Dru{tvo 12 [etalica usre}ila de~aka 12 Bez zdravstvene kwi`ice samo kao hitan slu~aj Crna 14 Odlo`eno su|ewe Goranu Davidovi}u Kultura 21 Va`no mi je da ne{to stvaram 21 Najve}a kwi`ara za decu Ujutru mraz Najvi{a temperatura 3 °S


Dnevnik 8.mart 2010.

Related publications