Issuu on Google+

c m y NOVISAD* PONEDEQAK7.NOVEMBAR2011.GODINE GODINALXIX BROJ23251 CENA30DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs PIJUTUGUDARAZBIJU Svaki{estistanovnik Srbijealkoholi~ar str. 15 POZIVNAPROMENUKOSOVSKEPOLITIKE PRESTROJAVASTRANKE Jerkov:Liga saDS-om,ali nezbogKosova „ D N E V N I K O V A ”  T E M A :  UPRKOSZAPLENAMAIHAP[EWIMA, TE[KOSESUZBIJATRGOVINANARKOTICIMA Ekonomija 4 Nova radna mesta u Ba~kom Mono{toru 5 Kristijan Oto Noi: Kriza je promenila na{e planove NEMA^KAZAINTERESOVANAZABRZUPRUGU OD[TUTGARTADOISTANBULAPREKOSRBIJE EVROPSKACENTRALNABANKAOLAK[AVA@IVOT STOTINAMAHIQADADU@NIKAIUSRBIJI Euriborobara ratezakredite str. 4 Politika 2 Fejt: Sve ideje o Kosovu na sto 2 Tu~a u Vojvo|anskoj partiji str. 3 Srpske pruge lo{e ~akiza19.vek NASLOVI Berza 6 [ta to Nemci rade boqe od drugih Za nove dil  er  e uvek ima kand  id  at  a str. 13 MNOGINOVOSA\ANIODLU^I[EDASTAROSTNEDO^EKAJUNEPISMENI 7 Jodna bawa bi}e kao nova 9 Golubovi (pod)stanari Spensa 9 Prozivka u vrti}ima uvela red Vojvodina 11 Ni riba vi{e ne poma`e 12 Investitori tra`e sigurnost 12 „Sova” na trpezi Crna Mamaradidoma}i, decagapregledaju 13 Policajac se ubio na radnom mestu 13 Raskrsnica nije bila obezbe|ena Dru{tvo 15 Ima nade za one koji se (jo{) ~ude lo{im vestima 15 Sve vi{e slepe dece u sredwem Banatu str. 14 SPORT NoviSad Obla~noi vetrovito Filmska 22 U susret stotoj godi{wici srpskog filma Kultura Najvi{atemperatura 16° S n ANITITULA ZARO\ENDAN n NOVAPOBEDAODBOJKA[ICASRBIJEUJAPANU n PARTIZANLAKOPROTIV CIBONE str. 16 – 20 23 Uspeh novosadskog pijaniste Mladena ^oli}a


Dnevnik 7.novembar 2011.

Related publications