Issuu on Google+

NOVI SAD * E D E Q N c m y N I NEDEQA 5. FEBRUAR 2012. GODINE GODINA LXX BROJ 23338 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs „ D N E V N I K ” S A Z N A J E : IAKO JE POTRO[WA PLINA PREMA[ILA ISTORIJSKE MAKSIMUME, U SRBIJI BEZ ZAVRTAWA SLAVINA Restrikcija gasa ne}e biti! str. 5 NASLOVI Malo snega, vi{e zime INTERVJU NEdEqE Olivera Kova~evi} Crwanski str. 8 Teofil Pan~i} Zatrpani i odtrpani Stjepan Mesi} Rutina dobrih namera NEdEqA PONEdEqAK UTORAK SREdA ^ETVRTAK PETAK Najvi{a temperatura -8°S Najvi{a temperatura -9°S Najvi{a temperatura -8°S Najvi{a temperatura -5°S Najvi{a temperatura -5°S Najvi{a temperatura -10°S EKS KLU ZIV NO: RANKO KRIVOKAPI], PREdSEdNIK SKUP[TINE CRNE GORE, O „AFERI NIKOLAIdIS”, SPC, POdR[CI KANdIdATURI VUKA JEREMI]A... SINdIKATI I STRANKE Birawe mlado`ewe str. 5 \or|e Randeq Podvi`nik Bora Oti} Zima Gavrilo Gruji} Zrak sunca u op{toj pomra~ini U Srbiji se nastavqa obra~un s \in|i}em Tamogdesadproterujupisce,uskoro}eproterivati mnoge druge, prokomentarisao je „slu~aj Nikolaidis” u ekskluzivnom intervjuu „Dnevniku”predsednikcrnogorskogparlamentailider tamo{wegSDP-aRankoKrivokapi}.Onjepritomedemantovaodajepredvodnikstruje„ekstremnih crnogorskih nacionalista” nazvav{i te tvrdwebesmislicama.„Moglobibitidasamza uzdizawe evropske Srbije do 2000. godine u~inio vi{e nego sada{wi vrh Republike Srbije”, ka`eKrivokapi}.Govore}ioaktuelnomodnosu dve dr`ave, prvi ~ovek parlamenta Crne Gore ocewuje da je u pitawu „muzi~ka partitura koja se, u istom tonalitetu, ali sa razli~itim ritmomipauzama,svirajo{od19.veka”.„Istisu istrumentinakojimsesvira,poputzloupotrebe SPCupoliti~kodestruktivneciqeveiideologijevelikodr`avqaoddelaintelektualneelite iz Srpske akademije nauka i umetnosti, pa do subverzivnog delovawa bezbednosnih slu`bi. Dobrojetoopisao~akinekada{wipredsednik CrneGore,akasnijeMilo{evi}evpremijerMomirBulatovi},kojijerekao:Akojemeradobre vlastiuCrnojGoriposlu{nostpremaBeogradu, ondaCrnojGorinetrebajunivlastniDr`ava”, opisujeRankoKrivokapi}. str. 2 E K S K L U Z I V N O : ALEKSANdAR II KARA\OR\EVI] GOVORI ZA „dNEVNIK” POVOdOM dIJAMANTSKOG JUBILEJA BRITANSKE KRAqICE ELIZABETE II SLOBOdAN KA^AR Dandi je bio ~ovek str. 15 Kuma }e vladati du`e od Viktorije Britanska kraqica Elizabeta II sutra }e obele`iti dijamantski jubilej – {est decenija na prestolu jedne od najmo}nijih dr`ava sveta.Krvi`ivotsrpskedinastije Kara|or|evi} prepli}esesabritanskomkrunom, u ~ijem naslednom redu je najs tar iji sin pres tol on asledn ik a Aleks and ra II, princPetar,zvani~nona92. mestu. „Kraqica je moja kuma.IotackraqiceElizabeteII,kraqYoryVI,tako|emi jebiokumnakr{tewu,kaoi mom ocu, kraqu Petru II”, pri~a nam prestolonaslednikAleksandar. str. 12


Dnevnik 5.februar 2012.

Related publications