Issuu on Google+

PIRMAS miesto dienraĹĄtis ANTRADIENIS, RUGsÄ&#x2014;jO 25, 2012 www.kl.lt 224 (19 525) .;A?.162;6@?B 4@Âź7<" 9 RUBRIKA sveikata `cRVXNaN-XYYa ?RQNXa\_Ă&#x203A; 7\YN[aN7bXRcVĂ&#x2DC;VR[Ă&#x203A; MeningokokinÄ&#x2014; Uostamiestyje ĹžemÄ&#x2014;s aukcionai vyksta, bet apie juos niekas neĹžino. Miestas 3p. Opozicija pareiĹĄkÄ&#x2014;, kad parlamento rinkimai â&#x20AC;&#x201C; A.LukaĹĄenkos spektaklis. Ĺ irdies infarktÄ&#x2026; Lietuvoje kasdien patiria 20 ĹžmoniĹł. Klastinga ir neretai mirtimi pasibaig ianti meningokokinÄ&#x2014; infekcija uostamiestyje daĹžniau atakuoja maĹžus vai kus ir studentus. Pra sidÄ&#x2014;jus rudeniui specialistai pataria neprarasti budrumo ir saugotis ĹĄios oro laĹĄeliniu bĹŤdu plintanÄ?ios infekcijos. Sandra LukoĹĄiĹŤ s.lukosiute@kl.l t infekcija nesna udĹžia tÄ&#x2014; Susirgo maĹža mer gaitÄ&#x2014; Ĺ iĹł metĹł rugsÄ&#x2014; jÄŻ KlaipÄ&#x2014;doje buvo uĹžregistruotas meningokokinÄ&#x2014;s infekcijos at vejis. Ja susirgo 1,5 metĹł mergaitÄ&#x2014;. MaĹžajai klaipÄ&#x2014;die tei liga prasidÄ&#x2014;jo ĹŤmiai, tempera tĹŤra pakilo iki 40 laipsniĹł karĹĄÄ?io, atsi galĹŤniĹł bÄ&#x2014;rimas. rado smulkus Sunkios bĹŤklÄ&#x2014;s maĹžametÄ&#x2014; buvo ď ŽAukos: ZR[ V[T\X\XV[Ă&#x203A;V[SRX gydoma KlaipÄ&#x2014;PVWNQN [VNb]b\ dos universitetinÄ&#x2014; YNVZb[VaRaĂ&#x2013;]_N_NQb`Vb`cN je ligoninÄ&#x2014;je. siojo ir vaiko. Ana Kaip sakÄ&#x2014; KlaipÄ&#x2014; VXb`V_WNb[b\YVb dos visuomenÄ&#x2014;s logiĹĄ ` sveikatos centro buvo ir 2008-aisiais. ka situacija tojas. DidĹžiausiÄ&#x2026;  UĹžkre pavojĹł kelia sveiki  @UbaaR_`a\PXÂ&#x2022;[b\ proďŹ laktikos ir kont Ä?iamĹłjĹł ligĹł a_ bakterijĹł neĹĄioto PrieĹĄ kelerius me jai arba sergantie- bi pagalba. Kuo bĹŤklÄ&#x2014; sunkesnÄ&#x2014;, tus mirusiĹł kĹŤrolÄ&#x2014;s skyriaus vedÄ&#x2014;jos pavaduo ji labai lengvomis tuo bÄ&#x2014;rimas gau toja RĹŤta Ĺ Ä?erba- dikiĹł gyvybes infekcija pasiglem MeningokokinÄ&#x2014;s sesnis. ligos formomis. ĹžÄ&#x2014; BakterijĹł ne viÄ?ienÄ&#x2014;, ĹĄiemet LigÄ&#x2026; sukeliantys ĹĄiojimas gali tÄ&#x2122;s tai buvo jau ket- bĹŤtent rugsÄ&#x2014;jÄŻ. meningoko- infek tis iki kai yra virtasis ĹĄios klas keliĹł savaiÄ?iĹł. cijos atvejai labai neatsparĹŤs tingos ligos atveaplinkoje jis uostamiestyje. iki 10 laipsniĹł ĹĄi MeningokokinÄ&#x2014; KlaipÄ&#x2014;dieÄ?ius lumos. Esant toinfekcija plinta oro laĹĄeliniu bĹŤ Kiek anksÄ?iau KlaipÄ&#x2014;dos apskri medu. ÄŽ aplinkÄ&#x2026; me- kiai temperatĹŤrai jie Şōsta per dvi meningokokityje ningokokinÄ&#x2014; in nÄ&#x2014; infekcija buvo ningokokai iĹĄsiski valandas, o 50 laips ir KlaipÄ&#x2014;doje nu fekria niĹł karĹĄtyje â&#x20AC;&#x201C; 21 metĹł studentams statyta dviem siais seiliĹł laĹĄeliais. su smulkiau- per 5 minutes. ci ja ď Ž 2011 m. â&#x20AC;&#x201C; 9 ir 8 daĹž Tie niau â&#x20AC;&#x201C; merginai ir sioginiai saulÄ&#x2014;s ImlĹŤs ĹžmonÄ&#x2014;s puola vaikinui. Pavasa artimo sÄ&#x2026;lyÄ?io me spinduliai juos uĹž rÄŻ ĹĄi ď Ž 2010 m. â&#x20AC;&#x201C; 3 ir tu uĹžsikreÄ?ia per muĹĄa per 2â&#x20AC;&#x201C;6 varugsÄ&#x2014;joâ&#x20AC;&#x201C;spalio 1 kirtusi aĹĄtuoneriĹł liga buvo palandas. ir ba- kvÄ&#x2014;pavimo takus. metĹł mergaitÄ&#x2122;. ď Ž 2009 m. â&#x20AC;&#x201C; 5 ir landĹžio mÄ&#x2014;nesiais. Visi susirgusieji 4 Nuo uĹžsikrÄ&#x2014;timo pasveiko. iki ligos pradĹžios gali praeiti Kaip apsisaugo nuo DaĹžniau puola dienĹł. DaĹžniausiai vienos iki 10 ti rudenÄŻ inkubacinis peR.Ĺ Ä?erbaviÄ?ienÄ&#x2014; riodas trunka ke pastebi, kad ĹĄi li- PavojĹł kelia neĹĄiotojai turias dienas. ga atakuoja arba Patikimo bĹŤdo maĹžus vaikus, ar- SpecialistÄ&#x2014; priminÄ&#x2014;, kad meningoiĹĄveng ti menin goko- Kitos ba studentus. In kokinÄ&#x2014; infekcija kinÄ&#x2014;s infekcijos ap si sau goji mo fekcija uĹžklumpa yra ĹŤmi bakterinÄ&#x2014; BĹŤdinga ĹŤmi pradĹžia nÄ&#x2014;ra. Yra dviejĹł priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; tipĹł nusilpus organiz infekcija, kurios me nin gokoki nÄ&#x2014;s mo apsaugai. sunkiausios klini- R.Ĺ Ä?erbaviÄ?ienÄ&#x2014; atkreipia dÄ&#x2014;mevakci nos, ku riĹł veng ti kontak to su sergan Ä?iuoju. kinÄ&#x2014;s formos â&#x20AC;&#x201C; Ĺžai sÄŻ, kad meningo Remdamasi pasta viena apsaugo Ĺ ei mos na riams nuo A ir C, o kita rĹł kokinÄ&#x2014; infekcija binis kraujo uĹžir kitiems ar ti mai nuo statistika specialis jĹł keleriĹł metĹł krÄ&#x2014;timas ir pĹŤ A, C, Y ir W tipĹł bend ravu siems lingas meningitas gali pasireikĹĄti ÄŻvairiai, taÄ?iau tÄ&#x2014; at meningokokinÄ&#x2014;s su li goniu ĹžmoviinsÄŻ, kad klaipÄ&#x2014;dieÄ?ius kreipÄ&#x2014; dÄ&#x2014;me- (galvos ir nuga fekcijos, taÄ?iau jo ros smegenĹł dan- soms formoms bĹŤdinga ĹŤmi pranÄ&#x2014;ms ski ria mas mis galima skie pyti profi lak ti nis gy nÄ&#x2014; infekcija daĹžniau meningokoki- galĹł uĹždegimas). dĹžia, karĹĄÄ?iavimas tik vyresnius nei dydvejĹł metĹł vaikus. mas antibioti kais, puola rugsÄ&#x2014;joâ&#x20AC;&#x201C; bei bendrosios spalio ir balandĹžio intoksikacijos po svei katos bĹŤk lÄ&#x2014; Paprastai susirgi Specialiai kĹŤdikiams mÄ&#x2014;nesiais. Ĺžymiai. mai meningoskirta vakcina stebima 10 dienĹł ko Pastaruosius kele po paskutinio konkine infekcija daĹž Ligos pradĹžioje tem apsau go tik nuo rius metus uosC tipo menin go nesni ĹĄaltuoperatĹŤra pako- takto su ligoniu. tamiestyje pavy ju metĹł laiku. kinÄ&#x2014;s infekcijos. ko iĹĄ Daugiausia serga kyla iki 38â&#x20AC;&#x201C;40 laipsniĹł, atsiran Iki ĹĄiol nÄ&#x2014;ra sukur da ta nuo meningokoki vengti mirÄ?iĹł vaikai iki 5 metĹł. galvos, raumenĹł vakcina nuo B ti nÄ&#x2014;s infekcijos. TaÄ?iau uĹžsikrÄ&#x2014;spo sukeltos me skausmai, kakninti rizikuoja ir vy Paskutinieji mir gokoki nÄ&#x2014;s in fek resni ĹžmonÄ&#x2014;s, ku- lo raumenĹł stingimas, pykinimas, Pra sidÄ&#x2014;jus karĹĄ ties atvejai Klaicijos, ku ri vy rau Ä?iavi mui ar at si ja pÄ&#x2014;doje uĹžďŹ ksuoti riĹł imunitetas su vÄ&#x2014;mimas. Lietuvoje. Skiepy rasilpnÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s. prieĹĄ trejus metis rekomenduo dus kitiems bĹŤdin jatus. Tuomet infek giems ligos poĹžyInfekcijos ĹĄalti BĹŤdingas meningo ma visiems, keliau cija pasiglemĹžÄ&#x2014; nis â&#x20AC;&#x201C; Ĺžmogus, jan ko miams: tiems ke mi jos ÄŻ didelÄ&#x2014;s stipriam galvos podviejĹł ĹžmoniĹł gy sergantis ÄŻvairio menin gokoki nÄ&#x2014;s skausmui, vybes â&#x20AC;&#x201C; suaugumis ligos formo- Ĺžymis â&#x20AC;&#x201C; ĹĄlaunĹł, sÄ&#x2014;dmens, blauzdĹł, in fekcijos ri zi kos sprando ne lankstu mui, mis, arba sveikas liemens bÄ&#x2014;rimas. ĹĄa lis (Saudo Ara vÄ&#x2014; mi mui, bakterijĹł neĹĄioTai bijÄ&#x2026; ir ÄŻ pietus nuo odos bÄ&#x2014;ri mui â&#x20AC;&#x201C; bĹŤti na ĹžymiĹł, kad ligoniui vienas iĹĄ poSacharos esanÄ?ias kuo skubiau reikalinga skuAfrikos ĹĄalis). kreiptis ÄŻ gydyto jÄ&#x2026;. Ĺ iandien priedas Pasaulis 12p. Bu­hal­te­rius varys ÄŻ gat­vÄ&#x2122;? Kaina 1,30 Lt â&#x20AC;&#x17E;Dir­ba­me, dir­ba­me, o pa­ skui ser­ga­me.â&#x20AC;&#x153; Neį­ga­lių­jĹł cent­ro â&#x20AC;&#x17E;Klai­pÄ&#x2014;­dos lakť­tu­tÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; di­rek­to­rÄ&#x2014; Da­nu­tÄ&#x2014; Dau­kan­tie­nÄ&#x2014; skun­dÄ&#x2014;­si ne­pa­ke­lia­mu dar­bo krō­viu. Mies­to val­dĹžia ruo­ ĹĄia­si nau­jam ĹŤkio per­vers­mui. Šį­kart tai­ki­nys â&#x20AC;&#x201C; mo­kyk­lĹł ir dar­Şe­liĹł bu­hal­te­ ri­jos, ku­rias jau ki­ tĹł me­tĹł pa­va­sa­ rÄŻ ke­ti­na­ma pa­nai­ kin­ti. Vie­to­je jĹł tu­ rÄ&#x2014;­tĹł bō­ti ÄŻkur­tas vie­ nin­gas, vi­sus ug­dy­ mo ÄŻstai­gĹł fi­nan­sus tvar­kan­tis cent­ras, o ÄŻ gat­vÄ&#x2122; iť­va­ry­ta ke­ lias­de­ťimt Ĺžmo­niĹł. 2p. Ma­ťin­va­giai ieť­ko to­jo­tĹł Dai­va Ja­naus­kai­tÄ&#x2014; d.janauskaite@kl.lt Ma­ťin­va­giai me­tĹł au­to­mo­bi­liu pa­skel­bÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Toyo­ta Co­rol­la Ver­soâ&#x20AC;&#x153;. Apie tai ga­li­ma sprÄ&#x2122;s­ti iĹĄ fak­to, jog ĹĄie­met bō­tent ĹĄio mo­de­lio au­ to­mo­bi­liĹł la­biau­siai ieť­ko­jo nu­si­ kal­tÄ&#x2014;­liai. Hon­das pir­ko my­li­mo­sioms As­ta Dy­ko­vie­nÄ&#x2014; a.dykoviene@kl.lt MÄŻs­lin­ga per­tvar­ka Klai­pÄ&#x2014;­do­je yra dau­giau nei 100 mo­kyk­lĹł ir vai­kĹł dar­Şe­liĹł. Kiek­ vie­na ÄŻstai­ga tu­ri sa­vo bu­hal­te­ri­ jÄ&#x2026;, ku­rio­je dir­ba vie­nas ar du dar­ buo­to­jai. Nuo 2013 m. ba­lan­dĹžio 1-osios pa­grin­di­nÄ&#x2014;­se mo­kyk­lo­se, pro­gim­na­zi­jo­se, ne­for­ma­laus ug­ dy­mo, ĹĄvie­ti­mo pa­gal­bos ÄŻstai­go­se ir cent­ruo­se bu­hal­te­ri­jĹł tu­rÄ&#x2014;­tĹł ne­lik­ti. 4 Â&#x201E;Â&#x201E;UŞ­mo­jai: sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014; uŞ­si­mo­jo vi­sus mies­to mo­kyk­lĹł ir dar­Şe­liĹł fi­nan­sus suim­ti ÄŻ vie­nas ran­kas.  â&#x20AC;&#x17E;Shut­ters­tockâ&#x20AC;&#x153; nuo­tr. TAVO MIESTO NAUJIENOS www.KL.lt PRENUMERATA 2012 M. KETVIRÄ&#x152;IUI â&#x20AC;&#x201C; 51 Lt Dar prieĹĄ me­tus ÄŻsi­gi­ju­sie­ji â&#x20AC;&#x17E;Hon­ da CRVâ&#x20AC;&#x153; au­to­mo­bi­lÄŻ tu­rÄ&#x2014;­jo ne­ma­ŞÄ&#x2026; gal­vos skaus­mÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; bō­tent ĹĄio mo­ de­lio ma­ťi­nĹł va­gys la­biau­siai ieť­ ko­da­vo ir pa­grob­da­vo jas pa­Ä?iu įŞō­liau­siu bō­du net iĹĄ uŞ­ra­kin­tĹł pri­va­Ä?iĹł na­mĹł kie­mĹł. Ĺ ie­met pa­na­ťius jaus­mus iť­gy­ ve­na â&#x20AC;&#x17E;Toyo­ta Co­rol­la Ver­soâ&#x20AC;&#x153; sa­ vi­nin­kai. Va­gys la­biau­siai Ĺžval­go­si jau­nes­niĹł nei 2005 m. pa­ga­min­tĹł ĹĄiĹł au­to­mo­bi­liĹł. Tai ne tik uos­ta­mies­Ä?io, bet vi­sos Lie­tu­vos bÄ&#x2014;­da, to­dÄ&#x2014;l esa­ma spÄ&#x2014;­ji­mĹł, kad ĹĄias ma­ťi­nas va­gia ne vie­na nu­si­kal­tÄ&#x2014;­liĹł gau­ja. 7


2012-09-25 Klaipeda

Related publications