Issuu on Google+

PIRMAS miesto dienraštis PENKTADIENIS, RUGsėjO 21, 2012 www.kl.lt Stovos skaitikliai yra, o mokėjimo tvarka dar neparengta. Gandų apie grobiamus vaikus istorija nesibaigė. Miestas 3p. Užribis 7p. 221 (19 522) M.Lewinsky už 12 mln. dolerių žada papasakoti apie B.Clintono pomėgį grupiniam seksui. Pasaulis 9p. Ne­san­tai­ką kurs­to šuo „At­sar­giai, pik­tas šuo“ – to­kiu įspė­ji­ mu pa­žy­mė­to na­ mo gy­ven­to­jai bei sa­vi­nin­kai ne pir­ mus me­tus kau­ na­si dėl rot­vei­le­rio Ma­fo. Sie­kian­tis, kad šio gy­vū­no na­me ne­lik­tų, bend­ra­sa­vi­ nin­kis įvyk­dė sa­vo­ tiš­ką eks­pe­ri­men­ tą, ku­rio re­zul­ta­tas – mies­to ta­ry­bos na­ riai lai­ko­si ka­te­go­ riš­kų ir vi­siš­kai prie­ šin­gų nuo­mo­nių tuo pa­čiu klau­si­mu. Kaina 1,30 Lt „Da­bar vyks­ta vi­sų, kas da­ly­vau­ja prieš­rin­ki­mi­nė­je ko­vo­je, ru­jo­ji­mas.“ Klai­pė­dos vi­ce­me­ras Vy­tau­tas Če­pas apie mies­te suak­ty­vė­ju­sį po­li­ti­ka­vi­mą. 4p. Rin­ki­mai nu­gi­nė į teis­mą Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt Iš rin­ki­mų į Sei­mą ko­vos pa­ša­lin­ ta klai­pė­die­tė Al­do­na Tu­nik pa­si­ ry­žu­si tei­sy­bės, jei jos ne­ras Lie­tu­ vos teis­muo­se, ieš­ko­ti net Stras­bū­ re. Teis­mų slenks­čius vis dar mi­na ir Bal­ti­jos apy­gar­do­je sa­va­ran­kiš­ kai kan­di­da­tuo­ti no­rin­ti par­la­men­ ta­rė As­ta Bau­ku­tė. Pa­sis­kun­dė Pre­zi­den­tei Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt Ke­ti­na kreip­tis į Stras­bū­rą Klai­pė­die­čio pen­si­nin­ko Zig­mo Kan­ čiaus­ko pa­var­dė ge­rai ži­no­ma be­veik vi­siems mies­to ta­ry­bos na­riams, sa­ vi­val­dy­bės val­di­nin­kams, 1-ojo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­ jos pa­rei­gū­nams, Sei­mo kont­ro­lie­riui. 4 „„Konf­ron­ta­ci­ja: Z.Kan­čiaus­kas (dešinėje) ko­vo­ja, kad bro­liams pri­klau­san­čio­je na­mo da­ly­je ne­gy­ven­tų šuo.  Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr. TAVO MIESTO NAUJIENOS PRENUMERATA 2012 M. KETVIRČIUI – www.KL.lt Išsamesnė informacija www.KL.lt ir Platinimo skyriaus tel. (8 46) 397 714 51 Lt Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) šią sa­vai­tę iš kan­di­da­tų są­ra­šų iš­ brau­kė A.Tu­nik, ku­rią vie­na jau­na par­ti­ja bu­vo iš­kė­lu­si kan­di­da­te ne­ to­li­mo ra­jo­no vien­man­da­tė­je apy­ gar­do­je. VRK nu­spren­dė klai­pė­die­tę pa­ ša­lin­ti iš rin­ki­mų, nes ji esą nu­slė­ pė sa­vo teis­tu­mą. Mo­te­ris bu­vo nu­ teis­ta už tai, kad už­gau­liai raš­tu pa­že­mi­no teis­mą. 2


2012-09-21 Klaipeda

Related publications