Issuu on Google+

Miestas 2p. Ekonomika „Kau­no nak­tys“ –­ iš­ban­dy­mas­ mies­to nak­vi­šoms­ ir ra­maus­ mie­go­ mė­gė­jams. 8p. Pasaulis ES at­si­dū­rė­ kryž­ke­lė­je –­ ji ar­ba iširs,­ ar­ba iš­kils. 9p. Vakarų­ šalių­ ambasadų­ apgultis­ islamo­ šalyse tęsiasi. At­sa­ko­ma­ja­me ­ Su­per­tau­rės ­ ma­če Kau­no ­ „Žal­gi­rio“ ­ krep­ši­nin­kų ­ min­tys su­ka­si ­ tik apie per­ga­lę. 10p. Pirmadienis rugsėjo 17, 2012 Nr. 217 (19776) Kaunodiena.lt 2 Lt Parduotuvių kai­my­nai: pa­ti­kė­ki­te, tai – ne­sal­du Kie­mo šven­tė su po­li­ti­kais Vie­nos Kau­no dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jos gy­ven­to­jai su­lau­kė iš­skir­ ti­nio po­li­ti­kų dė­me­sio. Bend­ri­jos 10osios su­kak­ties šven­tė­je pa­si­ro­dė ir mies­to kon­ser­va­to­rių eli­tas. Su­ži­no­ję, kad į kie­mo šven­tę pa­ kvies­ti kon­ser­va­to­riams at­sto­vau­ jan­tys mi­nist­rai, jų par­ti­jos bi­čiu­ liai mies­to me­ras ir ta­ry­bos na­rys, kai ku­rie gy­ven­to­jai ne­ga­lė­jo at­si­ ste­bė­ti. Bend­ri­jos su­kak­tis – vi­so la­bo jau­ki kai­my­nų šven­tė, ką jo­je veik­ti čia ne­gy­ve­nan­tiems po­li­ti­ kams, ste­bė­jo­si re­dak­ci­jai skun­dę­ si kau­nie­čiai. Ne­pa­ten­kin­ti žmo­nės pik­ti­no­si, kad sau­je­lė mies­tie­čių po­li­ti­kams pa­rū­po tik to­dėl, kad ant no­sies – rin­ki­mai. Miestas 3p. Dienos citata „Vals­ty­bi­niuo­se teat­ruo­se jau­čiuo­si sve­čias, mig­ruo­ jan­tis paukš­tis. O kur nors tu­rė­tų bū­ti liz­da­vie­tė“, – teat­ra­lų pro­ble­mo­mis da­li­jo­si ­ re­ži­sie­rius Gin­ta­ras Var­nas. „„Šaltinis: vi­sos triukš­min­gos pre­ky­bos cent­ro sis­te­mos – gy­ven­to­jų kie­mo pu­sė­je.  Pre­ky­bos cent­rai mies­to šir­dy­je – pui­kus pa­to­gu­mas skubantiems žmonėms. Vis dėl­to gy­ven­to­jai, įsikūrę jų kai­my­nys­tė­ je, su­si­du­ria su sunkiai išsprendžiamo­ mis problemomis, kurių ki­ti miestiečiai nė nepastebi. Aleksoto gyventojų linksmybės  24p. Man­tas La­pins­kas m.lapinskas@kaunodiena.lt Į „Kau­no die­nos“ re­dak­ci­ją krei­pė­ si Sa­va­no­rių pro­spek­to gy­ven­to­ja Ro­mual­da Krut­ke­vi­čie­nė. Mo­te­ris tei­gia, kad jai įgri­so gy­ve­ni­mas ša­ lia pre­ky­bos cent­ro „Iki“. „Tai yra kaž­kas bai­saus. Nuo ry­to iki va­ka­ ro ve­ža­mos pre­kės, die­ną ir nak­ To­mo Ra­gi­nos nuo­tr. tį burz­gia šal­dy­mo-vė­di­ni­mo apa­ ra­tai. Vi­są tą lai­ką, kai tik pra­dė­jo veik­ti pre­ky­bos cent­ras, ban­dau ras­ti dia­lo­gą su jo šei­mi­nin­kais. Te­ ko kvies­tis hi­gie­nos cent­ro dar­buo­ to­jus, kad iš­ma­tuo­tų triukš­mo ly­gį. Jie tris kar­tus ma­ta­vo ir vi­są lai­ką rado nor­mų pa­žei­di­mų. Na ir kas iš to? Nie­ko!“ – pik­ti­no­si gy­ven­to­ja. 4 15p.


2012-09-17 Kauno diena

Related publications