Issuu on Google+

TODĖL, KAD ESU VILNIETIS Tikros sostinės naujienos Šeštadienis, rugsėjo 8 d., 2012 m. Nr. 210 (1409) diena.lt  TV HEROJUS G.LEŠKEVIČIAUS ŽVI LGSNIS ANAPUS TIK ROVĖS 2,50 Lt NET 38 2012 m. rugsė jo 8 d. PROGRA MOS BIBLIOTEKA Šeimos užku lisiai KULINARIJA Bep rotybės obuoliai – baklažanai LRT rojus Lietuvoje 3p. KINO Superage FOTELIS nto Džei Borno an so trininkas no Šiandien priedas Avan­gar­do tėvas – Ba­ras Tik Ba­ras gebė­jo rūky­ti dvi ci­ga­re­tes iš kar­to, įsi­kišęs jas į šner­ves. Jo kam­ba­ rys bu­vo pilnas retų knygų ir de­fi­ci­tinių vi­ni­linių plokš­telių. Jis bu­vo to­kia ryš­ki Vil­niaus bo­he­mos figū­ra, kad pa­sa­ko­ ji­mai apie jo žy­gius iki šiol sklan­do iš lū­ pų į lūpas. PORTRETAS Tiražas 35 300 Ne­no­ri­me, kad Len­ki­ja ašt­rintų re­to­riką dėl ma­ žumų pro­blemų Lie­tu­ vo­je, nes mums šie ar­gu­ men­tai pri­me­na Mask­ vos ar­gu­men­tus apie rusų ma­žumą mūsų ša­ly­je. Lat­vi­jos „ gy­ny­bos „ mi­nist­ras „ Ar­tis ­ Pab­ri­kas 5p. miestas Ga­riū­nai ne­sku­ba dirb­ti le­ga­liai Ka­sos apa­ra­tai Ga­riūnuose įreng­ ti, ta­čiau nepri­gy­ja. Lau­ko pre­ky­ ba be­si­ver­čian­tys pre­kiau­to­jai jų ne­tu­ri, o pre­kiau­jan­tys pa­tal­po­se če­kių siū­ly­ti ne­sku­ba. 3p. Ekonomika Sėkmę ne­ša uni­ka­lu­mas Lai­ma Že­mu­lienė l.zemuliene@diena.lt Šei­mos val­do­mas Rūdninkų kny­ gy­nas jau dvy­li­ka metų var­žo­si su did­žiai­siais tink­lais. Jis klien­ tus vi­lio­ja ne tik kny­go­mis, bet ir vi­ni­linė­mis plokš­telė­mis.  9p. Į pa­saulį žvelgė ki­tu kam­pu Kitą penk­ta­dienį Artūrą Ba­rysąBarą (1954–2005 m.) Vil­niaus dailės aka­de­mi­jos di­zai­no ir ino­va­cijų cent­re „Ti­ta­ni­kas“ pri­si­mins bi­ čiu­liai ir pa­žįsta­mi. Sa­vait­galį ten vyk­sian­čia­me Vil­niaus knygų fes­ ti­va­ly­je, be kitų lei­di­nių, bus pri­ sta­ty­ta ir žur­na­lis­to Ge­di­mi­no Kajė­no kny­ga „Pa­ sau­lis pa­gal Barą“ 6 „„Biog­ra­fi­ja: A.Ba­ry­sas-Ba­ras bu­vo lie­tu­viš­ko­jo avan­gar­di­nio ki­no pra­di­nin­kas, avan­gar­dinės mu­zi­kos grupės IVT­KY­GYG vo­ka­lis­tas, knygų ir mu­zi­kos įrašų ko­lek­ci­nin­kas, spal­vin­ga Vil­niaus bo­he­mos figū­ra.  šiandien Pasaulis JAV pre­zi­den­to rin­ki­mai artė­ja, ko­va aštrė­ja, tie­sa, kol kas kumš­ čiais svai­do­si tik kan­di­datų ant­ri­ nin­kai. 10p. Kviečia išsitirti As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr. Lietuva: D.Gry­baus­kaitė abe­jo­ja, ar šis Sei­mas įvyk­dys ši­lu­mos ūkio per­tvarką Šeš­ta­die­nis „Ne­gal­vo­ju, kaip čia per­va­ din­ti Vil­niaus uni­ver­si­tetą, kad rek­to­riaus kėdėje galė­ čiau sėdėti dar dvi ka­den­ci­ jas“, – po­kšta­ vo spa­lio 11-ąją ka­den­ciją bai­ gian­tis 69 metų Vil­niaus uni­ ver­si­te­to rek­to­ rius Be­ne­dik­tas Juod­ka. 17p. 5p. Sportas Pajė­giau­sias Lie­tu­vos te­ni­si­nin­ kas Ri­čar­das Be­ran­kis šie­met steng­ sis iš­si­lai­ky­ti tarp 100 pa­sau­lio eli­to žaidėjų ir iš­veng­ti traumų, ku­rios iš esmės ko­re­guo­ja da­ly­va­vi­mo var­žy­ bo­se pla­nus. 16p. TV diena VšĮ Karoliniškių poliklinika www.karpol.lt Žadą ati­man­tys da­ly­kai, ste­buk­lin­ gi iš­gi­ji­mai, okul­tiz­mas, pra­ktinė ma­gi­ja, pa­ra­nor­malūs reiš­ki­niai, atei­ties pra­na­šystės, bioe­ner­ge­ti­ka, te­le­pa­ti­ja – toks mis­ti­nis šį se­zoną yra pub­li­cis­to Gied­riaus Leš­ke­vi­ čiaus pa­sau­lis. skydliaukės funkciją su 34 % nuolaida – tik už 52 lt ir atlikti šiuos laboratorinius tyrimus:  skydliaukę stimuliuojančio hormono (tsH) nustatymas,  laisvo tiroksino (ft4) nustatymas,  laisvo trijodtironino (ft3) nustatymas,  antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę (atPo) nustatymas. Rūpinkitės savo sveikata! Dėl tyrimo kreiptis į Registratūros 102 kab. Pasiūlymas galioja iki 2012-09-30 Programos kaina ne poliklinikos pacientams 69 Lt


2012-09-08 Vilniaus diena

Related publications