Issuu on Google+

miestas Pasaulis 2p. Vaizdingose Guosto ežero apylinkėse – apie Lietuvos ateitį ir valstybės simbolių reikšmę. Ar Turkijos noras tapti Artimųjų Rytų regiono lydere patyrė fiasko? 8p. sportas 9p. Lietuvos vyrų krepšinio klubai pradėjo priešsezoninių rungtynių maratoną. Šiltas ir drėgnas ruduo Lietuvoje prasidėjo pavėlavusio grybų sezono džiaugsmais. 20p. Pirmadienis rugsėjo 3, 2012 Nr. 205 (19764) Kaunodiena.lt 2 Lt Rim­ta­me Kau­no vei­de – jau­nat­viš­ka šyp­se­na Gir­tų mo­ki­nių ne­ra­do Man­tas La­pins­kas Įs­ta­ty­mas, drau­džian­tis pir­mą­ją moks­lo me­tų die­ną pre­kiau­ti al­ko­ ho­liu, da­vė vai­sių: į mies­tą su­grį­žę stu­den­tai ir moks­lo me­tų pra­džią šven­čian­tys moks­lei­viai di­de­lių ne­ra­mu­mų rugsėjo 1-osios va­ka­rą ne­kė­lė. Kau­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ti­ki­si, kad pa­na­ši si­tua­ci­ja bus ir šį­ va­kar. Šie­met pirmoji moks­lo me­tų diena šven­čia­ma du kar­ tus – vie­nur ren­gi­ niai pa­si­py­lė rug­ sė­jo 1-ąją, o ki­tos mo­ky­mo įstai­gos moks­lo me­tų pra­ džią skel­bia šian­ dien. Pas­vei­kin­ ti moks­lei­vių ir stu­ den­tų ver­žė­si di­de­ lis bū­rys po­li­ti­kų. Elekt­ro­ni­nės akys „Kau­no die­nos“ žur­na­lis­tai su Kau­no pa­tru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­ nais po­rą va­lan­dų su­ko ra­tus mies­to cent­re, bet di­des­nių in­ci­den­tų ne­ pa­vy­ko už­fik­suo­ti. Pat­ru­lių rink­ti­ nės būs­ti­nė­je Sa­va­no­rių pro­spek­te vis­ką ste­bi elekt­ro­ni­nės akys – pa­ rei­gū­nai ga­li ap­žiū­ri­nė­ti kom­pa­ni­ jas, be­si­bū­riuo­jan­čias Ro­tu­šės aikš­tė­je. 3 Dienos citata „Net jeigu išvažiuosite, nepamirškite, iš kur kilote, kas jus išmokė, kas suteikė žinių ir davė gyvybę“,– Man­tas La­pins­kas m.lapinskas@kaunodiena.lt Lietuvos moksleiviams linkėjo šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Die­na, nu­stel­bu­si rū­pes­čius Ru­gė­jo 1-oji yra die­na, kai Kau­nas, re­gis, nu­si­pur­to jį sle­gian­čius rū­ pes­čius, o jo duo­bė­tą ir iš­var­gu­sį vei­dą nu­tvies­kia jau­nat­viš­kas iš­dy­ kė­liš­kas šyps­nys. Švy­tin­čią nuo­tai­ ką sklei­džia moks­lei­viai ir stu­den­ tai, su­si­ren­kan­tys į nau­jųjų moks­lo me­tų pra­džios iš­kil­mes. Se­na­sis Kau­nas pri­si­me­na, kad jis – uni­ ver­si­te­tų, ko­le­gi­jų, mo­ kyk­lų mies­tas. 2 „„Pa­si­rin­ki­mas: 34 iš 75 mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai po va­sa­ros ato­sto­gų su­si­rin­ko šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 1-ąją.  To­mo Ra­gi­nos nuo­tr. 5p.


2012-09-03 Kauno diena

Related publications