Issuu on Google+

PIRMAS miesto dienraĹĄtis PIRMADIENIS, liepos 30, 2012 www.kl.lt 176 (19 477) =6?:.162;6@962 =<@  9 RUBRIKA cZNabaV`-XYYa ?RQNXa\_Vb` CVQZN[aN`:NabaV` aRY%#%#" dddWb_N!Ya Teisingumo ministerija tikina, kad ÄŻ partijas be savo Ĺžinios ÄŻtraukti tik pavieniai asmenys. Klai­pÄ&#x2014;­do­je bai­mÄ&#x2014; ke­lia sta­ty­bos ki­tuo­se Bal­ti­jos uos­tuo­se. BaimÄ&#x2014; atsilikti ď ŽPasirinkimas: nuo kaimynĹł 8YNV]Ă&#x203A;Q\`b\`a\X_\ cN]_VXYNb`f`V_[b\a\Ă&#x; Baltijos uostuose, taip pat ir KlaipÄ&#x2014; doje, verda statybos. TaÄ?iau iĹĄkyla ir nuogÄ&#x2026;stavimĹł, kad gali ma atsilikti nuo kaimynĹł. KlaipÄ&#x2014;dos uoste trĹŤksta teritorijĹł, nepritraukiamos uĹžsie nio investicijos. Xb_Ă&#x;aR_ZV[NYĂ&#x2013;Â&#x201C;7Ă­ _Ăş]R_XĂ&#x203A;Y\`N_[Nb WĂ&#x2013;WĂ&#x;XRYRVcVĂşV_X_\ cV[VĂşÂ&#x201C;XVaNV`ZR aNV`]YNbX`WĂ­_ĂşXRY uostininkai su bai  aNV me Ĺžvelgia ÄŻ ry- pre Ă&#x2DC;V\[b\a_ tojĹł, nes gali bĹŤti kes, plastikinius sutrikdytas uosgaminius ÄŻ Ruto veiklos tÄ&#x2122;stinu sijÄ&#x2026;, UkrainÄ&#x2026;, Bal mas. tarusi Su â&#x20AC;&#x17E;Katoen Natieâ&#x20AC;&#x153; jÄ&#x2026;. pagalba TaKliĹŤtis â&#x20AC;&#x201C; teritori lino uosto valdy jĹł sto ba ti Nieko nuostabaus, ka ti ir kitus Europos kisi pritraukkad tuo pat melogistikos verstu statybos vyks lo ryklius. ta ir nÄ&#x2014;s Baltijos uostuo kituose rytiVeiklai ÄŻ tÄ&#x2026; rinkÄ&#x2026;, se. galÄ&#x2014;jo bĹŤti pasirink kuri minima, Liepos 20-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; Es â&#x20AC;&#x201C; tiek milijonĹł, ver tijos Mugos uostas ir KlaipÄ&#x2014;dos gabenti apie 0,5 to dalyje pradÄ&#x2014;tas tinant mln. automobiliĹł statyti didelis Lo- uostas. TaÄ?iau jis neturi laisvĹł terilitais, iki 2014 me ir 5 mln. tonĹł kro gistikos centras. Jo statyba kainuos torijĹł didĹžiuliams logistikos centviniĹł. tĹł pa35 mln. eurĹł (apie rams ir privaÄ?ioms Tuo pat metu baigos bus inves KlaipÄ&#x2014;dos uos121 mln. litĹł). Ĺ is in ves ti tuo ci joms. ta ÄŻ Beveik vienu me centras pradÄ&#x2014;s Mugos uostas to tu didelÄ&#x2014;s statybos te vykdoma ir dar keletas svar Rygos uosto nau kiĹł teritorijĹł turi. biĹł sausÄŻ. Tai bus veikti 2014 metĹł prasidÄ&#x2014;jo KlaipÄ&#x2014; jos dadidĹžiausias logis dos uoste ir Talino statybos projektĹł. Svarbiausias tikos Naujas uos jĹł centras rytinÄ&#x2014;s uosto Mugos daly â&#x20AC;&#x201C; KlaipÄ&#x2014;dos uosto lies statybÄ&#x2026;. tas Rygoje Baltijos je. centrinÄ&#x2014;s ir pietinÄ&#x2014;s dalies gilini KlaipÄ&#x2014;dos uoste Jau anksÄ?iau didĹžiu Tarp statybos Klai regione. mas iki 14,5 metpaskelbta, kad liai pokyÄ?iai prapÄ&#x2014;dos uoste dÄ&#x2014; oficialiai pradÄ&#x2014; ir Mugoje yra es met pirmÄ&#x2026;jÄŻ pus ti ir Latvijos sosti tas statyti nau- ro. IĹĄgilintas uostas turÄ&#x2014;tĹł atver metÄŻ nÄ&#x2014;s Rygos uoste. ti KlaipÄ&#x2014;dos uos minis skirtumas. Ä&#x152;ia 65 hekta jas keleiviĹł ir kro naujas vystymosi tĹł 18,79 mln. tonĹł Rygoje kraurĹł plote Krivusa te sta viniĹł terminalas. galimybes. kroviniĹł anglys la da- sudarÄ&#x2014; Nors ĹĄio termina su tam tikrais nuo tybos vyksta lyje statomas nau Bet tuo pat me 7,72 mln. tonĹł. lo pirsas statomas tu jas gÄ&#x2026;stavimais, jog jau nuo praÄ&#x2014;jusiĹł niĹł. KlaipÄ&#x2014;dos uos yra ir abejo- kroviniĹł nepadau nuojama baigti 2014 uostas. JÄŻ plaIĹĄ viso pastatyti metĹł. gÄ&#x2014;s. Tiesiog gate prie KiaulÄ&#x2014;s metĹł pabaigoje. naujÄ&#x2026; uostÄ&#x2026; RyNugaros bus sta li susiklostyti taip, Pastatyti termina Jau pradÄ&#x2014;tos staty gos uĹžmiestyje tomas suskystin ti keturios naujos lo infrastrukkainuos 152 mln. kad ÄŻ naujÄ&#x2026; ketĹł leiviĹł ir kro tĹŤrÄ&#x2026; KlaipÄ&#x2014;dos gamtiniĹł dujĹł ter prieplaukos po 250 eurĹł (apie 525 mln. viniĹł terminalÄ&#x2026; valstybinio jĹŤminalas. Gali bĹŤmetrĹł. Ĺ alia jĹł â&#x20AC;&#x201C; litĹł). Krivusalos perrĹł uosto direkci ti ir taip, kad uos sikels verslas iĹĄ projektui vykdyti jai kai to TarptautinÄ&#x2014;s jĹŤrĹł 17,5 metro gylis. Prieplaukose bĹŤ Rygos uosto valtĹł mln. litĹł. Dar dides nuos per 115 las bus iĹĄgilintas, laivybos kana- perkÄ&#x2014;los. krau dy ba iĹĄ ES gavo net namos anglys. o gi nÄ&#x2014;s sumos atei77,4 mln. eurĹł tyje turÄ&#x2014;s bĹŤti skir joms prie krantiniĹł linti akvatori(apie 267 mln. litĹł) Tuo metu Mugo Vykdant ĹĄÄŻ projek tos ÄŻ ĹĄÄŻ terminalÄ&#x2026; je tikimasi, kad pinigĹł neliks. paramÄ&#x2026;. Tai ditÄ&#x2026;, iĹĄ Latvijos vedanÄ?ioms Balti pastaÄ?ius naujÄ&#x2026; sostinÄ&#x2014;s centro bus â&#x20AC;&#x17E;Uosto kompani dĹžiausios ES inves jos pro logistikos centrÄ&#x2026; jĹł susirĹŤpiniticijos ÄŻ kurÄŻ nors perkelti visi ten dinÄ&#x2014;ms sankryĹžoms spekto Ĺžie- mas yra didĹžiu kroviniĹł daugÄ&#x2014;s. veikiantys angliĹł uosto objektÄ&#x2026; Bal lis. Uos Logistikos centterminalai. Dabar sutvarkyti. tijos ĹĄalyse. investuojant ÄŻ vals to direkcijai rÄ&#x2026; Estijos Mugos BendrovÄ&#x2014; KlaipÄ&#x2014; Rygos centre vei Saloje bus statomi kia â&#x20AC;&#x17E;Rigas Centrauos dos keleiviĹł ir tybÄ&#x2014;s svarbos ne tik termikroviniĹł termina objektus, kitiems kompanija â&#x20AC;&#x17E;Katoen te stato belgĹł lais Terminalsâ&#x20AC;&#x153; las ir â&#x20AC;&#x17E;Streksâ&#x20AC;&#x153; angliĹł nalai, bet ir tiesiami nauji privaĹžiaprojektams liks Natieâ&#x20AC;&#x153;. Logisterminalo statybos ÄŻ antĹžeminÄ&#x2122; kokie 5 procentai tikos srityje tai vimo keliai bei ge yra viena pasaulio krovos kompanijos. lÄ&#x2014;ĹĄĹł. Tai ĹžlugdydalÄŻ investuos leĹžinkeliai. per 73 mln. litĹł. tĹł Lietuvos tranzi lyderiĹł. PastaÄ?ius naujus IĹĄ esmÄ&#x2014;s tai reiĹĄ Planuojama, kad tÄ&#x2026;, sutriktĹł Klaiterminalus Krikia, kad Rygos jau 2014 metĹł pÄ&#x2014;dos uosto kon vusala, ĹĄios kompa uoste statomas nau Logistikos cent vasarÄ&#x2026; KlaipÄ&#x2014;do kurencingumasâ&#x20AC;&#x153;, ro kĹŤrimo vieta nijos angliĹł krojas giliavandeje pradÄ&#x2014;s veikti nau vÄ&#x2026; planuoja pa nis uostas. jas keleiviĹł ir kro- â&#x20AC;&#x201C; Uosto plÄ&#x2014;tojimo tarybos posÄ&#x2014;dy- Mugos uoste pasirinkta todÄ&#x2014;l, jog tonĹł. VÄ&#x2014;liau didinti net 16 mln. viniĹł terminalas. je dÄ&#x2014;stÄ&#x2014; Lietuvos vertinama, kad Es Tuo pat metu di Krivusala termi Jis krovos kompanitija gali tapti vardĹžiulÄ&#x2014;s vis naunalĹł jĹł termi lÄ&#x2014;s aptarnauti 1 mln. per metus ga- jĹł asociacijos tais ÄŻ Rusijos ir ki pajÄ&#x2014;gumai didÄ&#x2014;s na lĹł pre statybos vyksta tĹł buvusiĹł soviezidentas Aloyiki 26 mln. tonĹł keleiviĹł, perir zas Kuzmarskis. tiniĹł ĹĄaliĹł rinkas. per metus. Rusijos uostuose, Jis uĹžsiminÄ&#x2014;, kad Per ĹĄÄŻ centrÄ&#x2026; playpaÄ? Ust Lugonuojama gabenti je. ÄŽrenginÄ&#x2014;jamas Ir dabar anglys kakavÄ&#x2026;, vartojimo ir vi yra pagrindinis Rygos uosto iĹĄvaĹžiavimo kelias siĹĄkai naujas krovinys. IĹĄ ĹĄieiĹĄ Sankt Peterburgo uosto. Ĺ iandien priedas Lietuva 5p. JĹŞRA Vidmantas Ma v.matutis@kl.lt tutis Ar beliks pinigĹł? ÄŽspĹŤdingas Londono olimpiniĹł ĹžaidyniĹł atidarymo spektaklis abejingĹł nepaliko. CVQZN[a\:Nab 525 Sportas 14p. Po kait­ros â&#x20AC;&#x201C; vÄ&#x2014;t­ros smō­gis Si­nop­ti­kai fik­sa­vo karť­Ä?io re­kor­dus â&#x20AC;&#x201C; aukť­Ä?iau­siai oro tem­pe­ra­tō­ra pa­ki­ lo Klai­pÄ&#x2014;­do­je. Ali­na­ mus karť­Ä?ius pa­jō­ ry­je vai­ni­ka­vo vÄ&#x2014;t­ ra, ku­ri su­Şa­lo­jo dau­gy­bÄ&#x2122; plia­Şuo­se iť­ky­la­vu­siĹł Ĺžmo­niĹł. VÄ&#x2014;­jas ťį­syk ypaÄ? kÄ&#x2014;­si­no­si ÄŻ vai­kus, pa­plō­di­my­je ÄŻ orÄ&#x2026; pa­ki­lo ve­Şi­mÄ&#x2014;­lis su kō­di­kiu. 16p. ÄŽ J.Ja­no­nio gat­vÄ&#x2122; su­grÄŻĹĄ ak­me­nys Mil­da Ski­riu­tÄ&#x2014; m.skiriute@kl.lt J.Ja­no­nio gat­vÄ&#x2014;s da­lies re­mon­tas ar­tÄ&#x2014;­ja prie pa­bai­gos. Ĺ iÄ&#x2026; sa­vai­tÄ&#x2122; nu­ ma­to­ma pra­dÄ&#x2014;­ti klo­ti ĹĄa­li­gat­viĹł ir va­Şiuo­ja­mo­sios da­lies dan­gÄ&#x2026;. Re­ mon­to dar­bai ims vir­ti ir Jo­niť­kÄ&#x2014;s gat­vÄ&#x2014;­je. a.aleksejunaite@kl.lt Pa­vÄ&#x2014;­si­nes blať­kÄ&#x2014; lyg ĹĄa­pe­lius 4 â&#x20AC;&#x17E;Gol­fas â&#x20AC;&#x201C; tai­kus Ĺžai­di­mas, dÄ&#x2014;l re­zul­ta­tĹł ne­ten­ka su var­Şo­vais kau­tis laz­do­mis.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Die­na Me­dia Newsâ&#x20AC;&#x153; tur­ny­ro nu­ga­lÄ&#x2014;­to­jas Vy­tau­tas Ric­kus pa­nei­gÄ&#x2014; gan­dus, kad Ĺžai­dĹžiant aris­tok­ra­tiť­kÄ&#x2026;­jÄŻ Ĺžai­di­mÄ&#x2026; da­ly­viai pyks­ta­si. As­ta Alek­sÄ&#x2014;­jō­nai­tÄ&#x2014; Klai­pÄ&#x2014;­do­je va­kar apie 18 val. ki­lÄ&#x2122;s ĹĄkva­las per pen­kias mi­nu­tes pil­nÄ&#x2026; Ĺžmo­niĹł pa­plō­di­mÄŻ pa­ver­tÄ&#x2014; siau­bo fil­mÄ&#x2026; pri­me­nan­Ä?iu vaiz­du â&#x20AC;&#x201C; pa­ki­lÄ&#x2122; ÄŻ orÄ&#x2026; daik­tai smo­gÄ&#x2014; poil­siau­to­jams, pa­ni­kos iť­tik­ti Ĺžmo­nÄ&#x2014;s puo­lÄ&#x2014; slÄ&#x2014;p­ tis miť­ke. â&#x20AC;&#x17E;Aki­mirks­niu pa­ki­lo smÄ&#x2014;­lio aud­ ra. To­kio vaiz­do aĹĄ gy­ve­ni­me ne­ bu­vau re­gÄ&#x2014;­jÄ&#x2122;s. SkÄ&#x2014;­Ä?iai, daik­tai, net pa­vÄ&#x2014;­si­nÄ&#x2014;s pa­ki­lo orÄ&#x2026;. Daug Ĺžmo­niĹł pa­ty­rÄ&#x2014; smul­kias trau­masâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa­sa­ ko­jo Klai­pÄ&#x2014;­dos gel­bÄ&#x2014;­to­jĹł tar­ny­bos vyr. spe­cia­lis­tas Alek­ sand­ras Siak­ki. Kaina 1,30 Lt Â&#x201E;Â&#x201E;Ope­ra­ty­viai: Mi­ni­jos gat­vÄ&#x2014;­je iť­vir­tu­sius me­dĹžius su­pjaus­tÄ&#x2014; ir nuo va­Şiuo­ja­mo­sios da­lies nu­ri­de­no ke­lio­mis ma­ťi­no­mis at­sku­bÄ&#x2014;­jÄ&#x2122; ug­nia­ge­siai gel­bÄ&#x2014;­to­jai.  As­tos Alek­sÄ&#x2014;­jō­nai­tÄ&#x2014;s nuo­tr. Ĺ ios gat­vÄ&#x2014;s va­Şiuo­ja­mo­jo­je da­ly­ je jau iť­pil­ta skal­da. Pa­ruoť­ti ir ĹĄa­ li­gat­viĹł pa­grin­dai. Bai­gia­mi ÄŻreng­ ti ski­ria­mie­ji bor­te­liai. Jie iť­liks tie pa­tys. Anot dar­bus at­lie­kan­Ä?ios ÄŻmo­nÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝em­ka­saâ&#x20AC;&#x153; di­rek­to­riaus Dai­niaus Zo­ko, tre­Ä?ia­die­nÄŻ nu­ma­ to­ma pra­dÄ&#x2014;­ti klo­ti nau­jas ĹĄa­li­gat­ viĹł trin­ke­les, va­Şiuo­ja­mo­jo­je da­ly­ je â&#x20AC;&#x201C; se­nuo­sius ak­me­nis. Va­do­vas tvir­ti­no, kad bend­ro­ vÄ&#x2014; ĹĄiek tiek at­si­lie­ka nuo dar­bĹł gra­fi­ko, bet ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­ma pa­si­vy­ti ter­mi­nus. 2 METŲ JĹŞRININKO RINKIMAI Ĺ IANDIEN 9 VAL. STABDOMAS BALSAVIMAS! KandidatĹł sÄ&#x2026;raĹĄo ir balsavimo lapelio ieĹĄkokite 13 p.


2012-07-30 Klaipeda

Related publications