Issuu on Google+

lietuva Jokiai Seimo frakcijai nepriklausančių parlamentarų skaičius pasiekė rekordines aukštumas. Tokių – net 18. 7p. ekonomika pasaulis 9p. „Operetę Kauno pilyje“ lydėjo saulės ir žiūrovų šiluma. 14p. Nuo pražūtingo potvynio nukentėję Rusijos gyventojai skundėsi, kad laiku nesulaukė pagalbos. Per me­tus la­biau­siai su­pras­tė­jo ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vių dar­buo­to­jų iš­vaiz­da. 15p. Pirmadienis liepos 9, 2012 Nr. 158 (19717) Kaunodiena.lt 2 Lt kyk­lų Neužt­ven­kia­mas pa­gun­dų Mo­ re­mon­tas – be pa­grei­čio upelis Pra­vie­niš­kėse Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė v.zukaityte@kaunodiena.lt Kau­ne re­no­va­ci­jos su­lau­kia tik vie­na iš de­šim­ties mies­to mo­kyk­ lų. Blo­giau­sia si­tua­ci­ja yra vai­kų dar­že­liuo­se. „Kau­ne re­no­vuo­ta tik apie 10 pro­c. mo­kyk­lų. Mies­te jų yra dau­giau nei 200. Ypač blo­ga si­tua­ci­ja dar­že­liuo­ se“, – pa­sa­ko­jo Švie­ti­mo ir kul­tū­ ros įstai­gų ūkio ir fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Ri­man­tė Juo­de­nie­nė. Pa­sak jos, vai­kų dar­že­liams sun­ku gau­ti ES pa­ra­mą, nes skai­čiuo­ja­mas ši­lu­ mos efek­ty­vu­mo ro­dik­lis. „Dar­že­lių pa­sta­tai nė­ra di­de­li kaip mo­kyk­lų, to­dėl ir ši­lu­mos ener­gi­jos su­var­to­ ja­ma kur kas ma­žiau. Na­tū­ra­lu, kad po re­no­va­ci­jos ši­lu­mos efek­ty­vu­ mo ro­dik­lis taip smar­kiai ne­pa­di­ dė­ja kaip mo­kyk­lo­se“, – aiš­ki­no ve­dė­ja. 5 Dienos citata „Kau­ne prie įkai­tin­to as­fal­ to lim­pa ko­jos, pas mus, Ku­ lau­tu­vo­je, – tik­ras ro­jus“, – „„Sumąsto: kad prasimanytų telefonų, alkoholio, ginklų, nuteistieji griebiasi neįtikimų veiksmų. Per pra­ty­ba­s Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­ muo­se-at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je pas nu­teis­ tuo­sius ras­ta daugybė drau­džia­mų daik­ tų. Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas teigia griež­ ti­nan­tis draus­mę įka­li­ni­mo įstai­go­se, bet ne­leis­ti­ni daik­tai ten keliauja net ir oru. Paplūdimiuose stinga prekybininkų 2p.  Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė d.krapavickaite@kaunodiena.lt Kra­tą Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­ muo­se-at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je at­li­ko bend­ras pra­ty­bas su­ren­gę apie 100 ko­lo­ni­jos pa­rei­gū­nų ir 140 Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nų. Bir­ že­lio 20-osios duo­me­ni­mis, baus­ mę įstai­go­je at­lie­ka 3 303 nu­teis­tie­ To­mo Ra­gi­nos nuo­tr. ji lais­vės atė­mi­mu. Per kra­tą paim­ti 29 mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nai, 15 te­ le­fo­nų kro­vik­lių, apie 55 l al­ko­ho­ lio kva­po tu­rin­čio skys­čio, du na­ mi­nės deg­ti­nės ga­my­bos apa­ra­tai, 930 ana­bo­li­nių ste­roi­dų tab­le­čių, po dvi ra­di­jo sto­te­les ir mo­bi­lio­ jo in­ter­ne­to mo­de­mus, me­ta­li­nių ge­lež­čių ir sa­va­dar­bių pei­lių. 5 fes­ti­va­lio „Aka­ci­jų alė­ja“ pri­va­lu­mą įvar­di­jo jo pro­diu­se­ris ir at­li­kė­jas Vir­gis Sta­kė­nas. 2p. Tra­di­ci­ja, ku­ria ver­ta di­džiuo­tis Am­ž i­n o­s ios lie­t u­v ių krep­š i­n io ver­ty­bės ne­si­kei­čia. Tolimojoje Pietų Amerikoje vykusiame at­ rankos turnyre mū­sų ša­lies krep­ ši­nin­kai, nepaisant įvairių kliūčių, su­ge­bė­jo įveik­ti Ve­ne­sue­los ug­nį ir van­de­nį bei šeš­tą kar­tą iš ei­lės pra­si­bro­vė į olim­pi­nes žai­dy­nes. Is­to­ri­ja, ku­ri pra­si­dė­jo 1992-ai­ siais Bar­se­lo­no­je, tę­sis ir šiais me­tais Lon­do­ne. Lie­tu­vos rink­ ti­nės ved­lys Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius per­ra­šys ša­lies krep­ši­nio met­raš­ čius – taps pir­muo­ju mū­sų krep­ ši­n in­k u, da­ly­va­v u­s iu ke­t u­r io­se olim­pia­do­se. 10p.


2012-07-09 Kauno diena

Related publications