Issuu on Google+

TODĖL, KAD naujienos Ketvirtadienis, ESU VILNIETIS Tikros sostinės birželio 21 d., 2012 m. Nr. 144 (1343)  Skan­da­lai Ig­nali­nos ato­minė­je elekt­rinė­je ga­li su­ma­žin­ti ES pa­ ramą Lie­tu­vai. Lietuva 5p. Nors ty­či­nis įmonės ve­di­mas bank­ro­to link daž­nai ma­to­mas pli­ka aki­mi, tai įro­dy­ti – la­bai sun­ku. Tema 8p. diena.lt Nau­jas Tulū­zos už­puo­li­kas – ekst­re­mis­tas ar ši­zof­re­ni­kas? Pasaulis 12p. Nelegalūs im­pe­ra­to­riaus rūmai Vilkpėdės pušyne 1,30 Lt No­ri­si pa­ban­dy­ti Just. Mar­cin­ke­vi­čiaus „Ka­ tedrą“ per­skai­ty­ti iš nau­jo su ki­tos kar­tos žmonė­mis. Na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro me­no va­do­vas Aud­ro­nis Liu­ga 13p. Miestas 2p. No­ras – pirk­ti sta­dioną Sa­v i­val­dybės ta­r y­b o­j e pa­teik­t as siū­ly­mas įsi­gy­ti fut­bo­lo sta­dioną. Tei­gia­ma, kad tai kai­nuos apie 25 mln. litų, o sa­vi­val­dybė sta­ty­to­jui šią sumą turėtų išmokė­ti ne trum­ piau nei per 10 metų. Opo­zi­ci­ja val­ dan­t ie­s iems iš­kart pa­reiškė, kad, užuot mėtę pi­ni­gus nau­jiems sta­ti­ niams, ge­riau su­si­rūpintų na­cio­na­ li­niu sta­dio­nu. Miestas „„Ob­jek­tas: Vilkpėdė­je iš­dygę „Impe­ra­to­riaus rūmai“, vie­tos gy­ven­tojų tvir­ti­ni­mu, – vers­li­nin­ko S.Vi­soc­ko dar­bas.  Ži­no­mas sos­tinės vers­li­nin­kas Ste­pas Vi­soc­kas – vėl pa­vel­do sargų aki­ra­ty­je. Tie­sa, ne tiek pa­ts, kiek su juo sie­jamų įmo­nių va­dovė Ie­va Pau­lio­nytė. Mo­te­ris kal­ti­na­ma au­ten­tiš­ko pa­sta­to Vilkpėdė­je su­nai­ki­ni­mu. And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt Pa­vertė dviaukš­čiu na­mu Šim­ta­me­čių pušų paunksmė­je Vilkpėdė­je, Šlai­to g. 20, iš­dygęs dviaukš­tis pa­sta­tas ir vie­tos gy­ven­ tojų, ir pa­vel­do sau­go­tojų sie­ja­mas su skan­da­lin­go­jo Kot­ry­nos vy­ninės sa­vi­nin­ko S.Vi­soc­ko var­du. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr. „Ofi­cia­liai šio pa­sta­to sa­vi­ninkė yra I.Pau­lio­nytė, va­do­vau­jan­ti įmo­ nei „Im­pe­ra­to­riaus rūmai“. Bet kiek kar­tų ji bu­vo kvies­ta į Kultū­ros pa­ vel­do de­par­ta­mentą pa­siaiš­kin­ti, nė kar­to ne­pa­si­rodė. Sta­ti­nys suręs­tas be jo­kių lei­dimų, pro­jek­tas galbūt yra pa­ruoš­tas, bet nėra nie­kur de­ rin­tas, ir ti­kiu, kad nie­kas nie­ka­da jo ne­pa­si­ra­šys. 2 3p. Ban­dys spręsti slau­gos pro­ble­mas


2012-06-21 Vilniaus diena

Related publications