Issuu on Google+

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės pirmadienis, birželio 18 d., 2012 m. Nr. 141 (1340)  Prem­je­ras per­ka­bins gat­vių len­te­les Gat­vių pa­va­di­nimų len­te­les reikėtų per­ ka­bin­ti nuo namų sienų ant spe­cia­lių stul­pe­lių. Esą taip yra Va­ka­ruo­se. Šiuo klau­si­mu su­si­rūpi­ no pa­ts prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, jis ne­tgi su­darė spe­cia­ lią dar­bo grupę. diena.lt 1,30 Lt Jau dabar viskas įsivažiavo ir vyksta visu tempu. Mano telefonas įkaitęs iki raudonumo. Moksleivių dainų šventės vadovas Romualdas Kondrotas patikino, kad šis renginys įvyks. 15p. Miestas 2p. Vil­nių už­valdė „Kultū­ros nak­tis“ Jus­ti­nas Ar­gus­tas, Sta­sys Gu­da­vi­čius ekonomika 9p. Su­darė dar­bo grupę Bir­že­lio pra­džio­je Vy­riau­sybės va­ do­vas pa­si­rašė po­tvarkį, ku­riuo su­ darė dar­bo grupę, tu­rin­čią iš­nag­ rinė­ti, kaip, ka­da ir už kiek būtų ga­li­ma pa­keis­ti visų gat­vių Lie­tu­ vo­je ženk­li­nimą. Dar­bo grupės va­do­vu pa­skir­tas ne sa­vi­val­dy­bių ar ke­lių ženk­li­ni­ mo eks­per­tas, bet pa­tyręs dip­lo­ ma­tas – prem­je­ro pa­tarė­jas už­sie­ nio po­li­ti­kos klau­si­mais Lai­mo­nas Tal­lat-Kelp­ša. Be jo, grupė­je dirbs dar sep­ty­ni įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tai. 7 Nu­si­su­ka nuo Grai­ki­jos „„ Re­for­ma: spe­cia­li dar­bo grupė įpa­rei­go­ta per ke­lis mėne­sius at­sa­ky­ti, ar len­te­les su gat­vių pa­va­di­ni­mais de- rėtų per­ka­bin­ti nuo namų ant spe­cia­lių stul­pe­lių, ir kiek tai kai­nuotų.  Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos ir Andrejaus Žukovskio nuo­tr. Pi­giais bi­lie­tais iš Kau­no oro uos­to į Grai­ki­jos Rodo ir Koso sa­las Lie­tu­ vos gy­ven­to­jai džiaug­sis neil­gai. Ai­ ri­jos pi­gių skryd­žių bend­rovė pa­ tvir­ti­no, kad nuo spa­lio nu­trau­kia skryd­žius šio­mis kryp­ti­mis, kai va­ sa­ros se­zo­nas ten dar net ne­bus pa­ si­baigęs. Turistai, kurie jau įsigijo bi­ lietus spaliui, galės juos nemokamai pasikeisti.


2012-06-18 Vilniaus diena

Related publications