Issuu on Google+

12  6? 296< 2A.162;6@/ Nr. 128 (19 429) 8 10p. Tamsus detekty vas tarp ĹĄventĹł sienĹł. VR[NYa ]N`NbYV`-Qb` ?RQNXa\_V NYVN[`XV` 7bYVWN[N`4 pasaulis s jubilieju Istorinis tÄ&#x2122;. Ko tik Karalys JungtinÄ&#x2122; liko britĹł sim tĹł valdo ja iĹĄ kaip II 60 me monarchi tÄŻ ĹĄalis ketina ElĹžbieta TaÄ?iau kak KaralienÄ&#x2014; nebuvo. nÄ&#x2014;s valdymo su s metus karalie per ĹĄiuo vaitgalÄŻ sa ĹĄÄŻ ÄŻ dair Ĺžvelgiant bolis ypaÄ? atsi lÄ&#x2122;. atĹĄvÄ&#x2122;sti. â&#x20AC;&#x201C; logiĹĄka, lies ďŹ nansĹł bĹŤk ralieĹĄa leras, moreikiant bartinÄ&#x2122; lyvaus ka nas Hase TV HEROJUS PALEISTAS IĹ  ANTSVORIO KALÄ&#x2013;JIMO vakarÄ&#x2014; M.J38 NET ampo PROGR Marius AMOS lsk Jam polskis laim Ä&#x2014;s pau tÄ&#x2122; pas tvÄ&#x2014;rÄ&#x2014; kĹĄtik ne uĹž uodego rai uĹž gra s, kĹĄÄ?iĹł spa o nĹł. 33 metĹł kin rteatro aktoriu o ir i, TV laidĹł ir rengin iĹł vedÄ&#x2014;ju i kmÄ&#x2014;s medabar â&#x20AC;&#x201C; sÄ&#x2014;tas. + 2012 m. birĹželio 2 d. birĹželio 2, 2012 2A.1 62;6@/6? 29 6<  cNXN_R-X ?RQNXa\_ YYa 7\YN[aN7 Ă&#x203A; bXRcVĂ&#x2DC;VR [Ă&#x203A; is: vyra s turi p adary ti moter ÄŻ la da he kad juĹĄeimos giniuose Antai Step tikas, tvirtina, iĹĄlainiĹł. Ren kiti karaliĹĄkosios jos kri mas ir jo kiamas pat nÄ&#x2014;, taip tai princas Willia d. daly- narchi jam â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;nesuvo ĹĄalis 5 metu, kai biliejus nariai. An herine birĹželio ypaÄ? tuo IĹĄ svarCat ti britĹł je. davimasâ&#x20AC;&#x153;, cesijÄ&#x2026;. Gali mÄ&#x2014;g Gali vadinti juos â&#x20AC;&#x201C; tik Ĺžmona rietĹł procesijo neilanre ti. a_ jie pateko ÄŻ rĹł tikriausias Dis ti barĹža vaus ka li nemÄ&#x2014;g sakyti, kad  @PN[]VeÂ&#x2022;[b\ li â&#x20AC;&#x17E;Tai tik nÄ&#x2014; ketina plauk visais tiek nuobiais, ga Kiek ĹžmoniĹł, lie su visada das. Kara Dievo meilÄ&#x2014;s, dimai. simbolis. Ĺ˝monÄ&#x2014;s dÄ&#x2014;l ÄŻ tikvaikĹł Ĺžai Temze, ralienÄ&#x2122; ElŞŞvelgti moniĹł. kais. Tai tume bĹŤti orĹŤs, bĹŤtĹł, ka lis. mÄ&#x2014;gsta ir fejerver Kad ir kaip Ĺžino visas pasau tiketikad turÄ&#x2014; ningus KÄ&#x2026; mes Jung tikrai Manau,  rus, sÄ&#x2026;Ĺži bolius, recesija. tikas. bietÄ&#x2026; II antroji po torisu kri â&#x20AC;&#x201C; si rÄ&#x2122; aV[R` chÄ&#x2014; tino sim susidĹŤ QfZ\ZR Ĺ i monar tÄ&#x2014;s karalienÄ&#x2014;s Vikdymo ti?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; pik gumentĹł tvirtus krizÄ&#x2122;. val lys Ă&#x2013;`VN`cNY name ĹĄvÄ&#x2122;s turi savĹł ar narmantinÄŻ nÄ&#x2014;s Kara OVRa\`66# Ä? per Laima metus mo niKritikai Ä?ianti dei ji â&#x20AC;&#x201C; viena ilgiauypa YVR[Ă&#x203A;`2Y _N per Ĺ˝emu VXN a plo jos, ĹĄven nes Ă&#x203A; V[ pa l.zemu Taip pat pasaulyliene@ lienÄ&#x2014; Zb]NZ piktintis, kymas gerokai metu ElĹždiena .lt jubiliejĹł. Ä?iĹł monarchiĹł tinÄŻ juN`ba_R[X` jos iĹĄlai sostÄ&#x2026;. Tuo paveldÄ&#x2014;toNVXRaV[ siai valdan britai deiman perÄ&#x2014;mÄ&#x2014; bri- chi britĹł kiĹĄenes. sios Bri- ď ŽĹ ventÄ&#x2014;: O_Va sosto Savo ĹĄirdie 1897 m. syk ta, kad na mo- dasta tapo antrÄ&#x2026;ja kaiĹĄeima DidĹžio je. PirmÄ&#x2026; tÄ&#x2014; seniai â&#x20AC;&#x201C; tik s draug ti net apskaiÄ?iuo natai padidino bie daugiau KaraliĹĄkoji Ä?iĹł mokÄ&#x2014;tojams mln. tÄ&#x2014;vo. EduarNeseniai jĹł ketina iĹĄleis veik Uzialkaite ei 26 metĹł reikiant praÄ&#x2014;jus biliejĹł ĹĄven tÄ&#x2014; be neseniai bilie ja po savo tikÄ&#x2014;tai jos dÄ&#x2014;dÄ&#x2014; rikiemÄ&#x2026;. s mokes rios kaip nei 40 Rei M.Ja tabu, kad tinÄ&#x2014; Karalys daugiau per metus ku chijos populiaru klausos patai per ju rĹł sterlingĹł. Tai ĹžadÄ&#x2014;- tanijo Nenuos dÄ&#x2026;, o LNKÄŻteikÄ&#x2014; suĹžad mpolskis TaÄ?iau ne sosto ir vedÄ&#x2014; ame nio ap truputÄŻ sva nÄ&#x2014;s nÄ&#x2014;ti sanar litĹł) meÄ?iui Jung kÄ&#x2014; kad jĹł sÄŻ atliktos nei ĹĄimt trenksmu pami dymo 823 mln.daugiau, nei Ĺžmo kusias ka- nuoja (apie 160 mln. gĹł, arba tris duetuoseâ&#x20AC;&#x153; televizijos Ä&#x2014;tuviĹł ĹžiePo ĹĄio Ĺžings po das atsisa Ĺ ÄŻ mÄ&#x2014;ne proc. britĹł nori, su svarĹł steriln iai vy Simpson. ja. krizÄ&#x2014;, dukart tines val ruoĹĄiasi trÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; su IrĹŤna â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝vaigĹždĹžiĹł herine 0,75 svaro tojui. Tiesa, no- rodÄ&#x2014;, jog 80 liktĹł monarchi koji tÄ&#x2122; Wallis konstitucinÄ&#x2014; per nesen stas vÄ&#x2014;s deiman Puzaraite lo jo iĹĄleisti Williamo ir CatdÄ&#x2014;jo iĹĄ- â&#x20AC;&#x201C; apie gyven vo valdo ĹĄalies po siaisiais. buvo pripa karaliĹĄ ekspertai ir toliau ĹĄalyje ki Ĺža sias Ĺžinti geriaantrumpam Ä?iausias litus, vienam ti kritikus da ĹĄaliai ĹĄalis pertai sako, jog ElĹžbieta II, netrĹŤksta SusiĹžadÄ&#x2014;ju metines. tai bent jau ekono- raliĹĄkÄ&#x2026; Tuomet britai lingĹł. apramin kurios aukĹĄbietos tÄ&#x2014;vui. nau Eks gisiam aktor uralienÄ&#x2014; vestuves. mln. svarĹł ster c. bri- rÄ&#x2014;dami monarchijos Regis, bri ti net ĹĄalies levizijoje. darbĹł nei ypaÄ? ka teko ElĹž vyriĹĄkosiospirnÄ&#x2122;. iui je ati ma, kad me pro mas. teatre, mo mirĹĄ ĹĄei 480 ko, 21 ti suo dos. pa ble ĹĄei sa vi lai pro leisiÄ&#x2026; nei tesu draug Nuo inten ketina apklausa, Jurgio VI vĹł nebuvo, todÄ&#x2014;l prinÄ&#x2014; nei iĹĄ rovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Brand Fi- konsoliduoja sada mÄ&#x2014;gsta Ĺžvelg 17 proc. syvios socialines jubiliejui Kaip rodo ti uĹžkandĹžiĹł, dar 8 â&#x20AC;&#x201C; dides simvi buvo atsto veikl mielai e (dabar â&#x20AC;&#x201C; jau bend mines bei garbingam suskai, prapirk â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝monÄ&#x2014;s ningus ir tvirtus brÄ&#x2014;- minÄ&#x2014;s to paveldÄ&#x2014;toja atsipuÄ?ia suĹžadÄ&#x2014;tineos Neseniai tikai paskelbÄ&#x2014; mos, Ĺži pa RenginiĹł trĹŤks. IĹĄkilmÄ&#x2014;s Ĺže- tĹł ketina pinigĹł gÄ&#x2014;rimamsti pinisos sÄ&#x2026; li â&#x20AC;&#x201C; kelio ja ĹĄei ana rus, zÄ&#x2122;, mÄ&#x2026; ) bir nÄ&#x2014;se. sios kri ta. ÄŻ tik tais ti ne nanceâ&#x20AC;&#x153; negailÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; Mari tÄ&#x2122;sis iki siryĹžÄ&#x2122; leis karaliĹĄko â&#x20AC;&#x201C; 44 ypaÄ? per manas, neseniai paĹžinta ElĹžbie linio karo me paminÄ&#x2014; dien ir kas Di- proc. britĹł pa liejaus proga su- Ä?iavÄ&#x2122;, kad Ĺženklo, vertÄ&#x2014; bolius, ď ŽNusp kosios pasau autoklÄ&#x2014;s Ĺžmoau, gyvenimo bi tas Hard cirÄ&#x2122;sta: sideda ĹĄian ĹĄias dienas nie kÄ&#x2014;s Antrojo kitiems karaliĹĄ riems ju NXa\_Vb`: ĹžÄ&#x2014; Rober sios karalienÄ&#x2014;s (angl. sas ir dekora kaip pre sterlingĹł. sĹŤpuoir virĹĄĹŤnÄ&#x2122;, gĹł Ä?ia iĹĄkel loma iĹĄiĹĄ ĹĄios lio 5 d. Vi tanijoje nedirbs. tan- gus ÄŻvai suvenyrams dĹžiu rĹł lienÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; 7NZ]\Y`X ElĹžbietai riams buvo siĹŤ da patĹŤks Bri mlrd. sva jĹł, tik 18 mlrd. kosios pasiro jos â&#x20AC;&#x17E;MĹŤsĹł kara duobes, Ä?ia bloĹĄkia ia ÄŻ laimÄ&#x2014;s sprendÄ&#x2014;te â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝moV``Nc\Q_N tam ta dĹžiojoje kulminacija â&#x20AC;&#x201C; je, ryĹĄ- kurtiems mos na raďŹ pasipirĹĄti Pasak karaliĹĄ â&#x20AC;&#x153;) autorius. ÄŻvairias ĹĄei ÄŻ KanadÄ&#x2026;, taÄ?iau tina. bTRV?BgV krizes. ÄŻ gyvenimo Ĺžemyn â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ pusantrĹł TemzÄ&#x2014; sudaro turtas: ne- biog Ĺ ventÄ&#x2014;s bĹŤtent metĹł dĹžiĹł joms. vykti tos mo gyveno â&#x20AC;&#x17E;Our Queen sumos NYXNVaRVWNb procesija drau po mingas Dabar jums ir kĹŤrybos â&#x20AC;&#x201C; NeskaiÄ?ia ge- â&#x20AC;&#x201C; jauÄ?ia, kad ji iĹĄ pasaulinÄŻ ka- siprieĹĄino ElĹžbie keliaus be maturimas Ä?io laivĹł pmuzikos ĹžvaigĹžradas. ]N`V] Renatai vau laiko gystÄ&#x2014;s? â&#x20AC;&#x201C; ypaÄ? bĹŤti po ĹĄeimos sis turtas, bran jÄŻ ĹĄvÄ&#x2122;sti? po V_\V_Ă&#x;aRVX kalbÄŻ su etapas, â&#x20AC;&#x201C; prad raliaus. niekur ne gas pa 10 nÄ&#x2014;s tÄ&#x2026; laibritams , NÄ&#x2014;ra ko ta, kad tik AntrÄ&#x2026; kiausiĹł â&#x20AC;&#x17E;Vaikai keliausiu be ka tĹł. ManapusantrĹł metĹłar tai turÄ&#x2014;jo â&#x20AC;&#x17E;SidabriniĹł ĹžiedÄ&#x2026; ÄŻteiki Ă&#x203A;`b NQĂ&#x203A;ab kilnojama meno vertybÄ&#x2014;s. ir iĹĄkilmin Ä&#x2014;jau ne visiems Ĺ��akrizes, ne ko patikima. Keis DiderenginiĹł gus â&#x20AC;&#x201C; Tikta populiariu au prieĹĄ gerviĹłâ&#x20AC;&#x153; , ar jau, li u, ne raliĹĄnepaliks o aĹĄ ne Jos koncertas kad paĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti gali su- Tiesa, kad leisti pini cVĂş VRQĂ&#x2013; i taip ir aktoriumpo- santy nybÄ&#x2014;s, tinta ka rÄ&#x2026;, ir ji iĹĄ mÄ&#x2014;s, kÄ&#x2026; prastume, juk nÄ&#x2122;s, ralius niekuomet kÄ&#x2014; karalienÄ&#x2014; kiai, jausmlaikas tai po me- ir taskad ji ten labai vakarÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; Ĺžino- â&#x20AC;&#x201C; Jokia bĹŤna .  SpÄ&#x2014;jama, dĹžioje ÄŻ LondonÄ&#x2026; Ĺžmo- atrodo,  mlrd. ÄŻvercija, o monar- visuomet Ĺžvalgo tuos metus, o Kaip mes i. neba is bĹŤda O ka graĹžiai Ĺžiedas ai. Rena lemia , o neturÄ&#x2014;tum kad esam igusi nas pra da pareiĹĄ is. Tiesi suten jai atrodys si jausmai. birĹželio giau nei milijo koji kolek vertinamos nybÄ&#x2014; nuveikÄ&#x2014; per ĹĄiol valdo, â&#x20AC;&#x201C; pa- liesâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ta bĹŤdu studistudijĹł. Neak ta â&#x20AC;&#x201C; dar labai tiks. e su kuo e laimingi, Per tai, kai prieĹžasÄ?iĹł O tam bĹŤnaog baigÄ&#x2014;dos iki dau ta. ji ti val jei palyg ĹžÄ&#x2014; ivaizdiniu â&#x20AC;&#x201C; Ar iĹĄ mln. liuo juoja kad bĹŤna chĹł gu izo . motina. tikrĹłjĹł Vyta daugybÄ&#x2014; kad pama labai bloga gerai , visad inti? PrieĹĄ universitete IĹĄ jĹł 729 her- vien tai, nebuvo rÄ&#x2026; bĹŤsimoRenata 7 mlrd. menotyrÄ&#x2026;.uto DidĹžiojo guodÄ&#x2014;ja, pusavio tytum , kaip ElĹžbieta a yra i â&#x20AC;&#x201C; Ä?ia valio ir reikia linÄŻ ka siekimas.â&#x20AC;&#x153; panÄ&#x2014;s galios kai atsit gyvenimo buvo jĹŤsĹł â&#x20AC;&#x201C; Kuri Rena susitaikyt yra dÄ&#x2014;snis. buvÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; Gal pritarimÄ&#x2026;, verta Korn385 mln. â&#x20AC;&#x201C; rÄ&#x2026;jÄŻ pasauÄŻstojo ÄŻ MoterĹł jo yra buitissantykiai toje klostosi tarkelyj Ant Karalie tos raliĹĄkÄ&#x2026;jÄŻ imti. iktin Su ti Ĺžavia ka tamji ÄŻgi tÄ&#x2014;, i tuo e visiĹĄ lauk ir tai tas rybĹł su Tai chÄ&#x2014; , o ne vaikĹĄ terpÄ&#x2014;je, ai sutik vos dymas cobÄ&#x2026; ir cogys usia? savybÄ&#x2014; jums sostÄ&#x2026; tymus to projek priimjos, Antig bÄ&#x2014; ir val rijÄ&#x2026;. ji monar ritorinÄ&#x2122; tarny kvaliďŹ - Dievui yra normalu. reikia pri- â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝inau , kad iasi? rio hero Kelias ÄŻ Ä?ioti ÄŻ pasimkur pasipuoĹĄu pabovaite? daininink ta po sky- â&#x20AC;&#x201C; BesÄ&#x2026;lygiĹĄk Australi zo, Barba- po asmeny te to uĹž Lankaste mento AĹĄ dÄ&#x2014;kin klausimas dÄ&#x2014;tuv greitai ta II yra e Ona chaniko Beli saulio is bietos II galbinÄ&#x2122; sÄ&#x2014;kmes. visas savo nelai apa parla Pagal praeina, s. Tas laika gas Ne, Ä&#x2014;s iĹĄ reika ď Ž ElĹžbie Kolo- gui, su kuriu as atsidavim â&#x20AC;&#x17E;Ar suĹža- â&#x20AC;&#x201C; Ne. Rena tÄ&#x2014;. josios BahamĹł, Di- ElĹž bejotinai ÄŻeis ÄŻ pa tÄ&#x2014;je buvo tre- vairuotojo bei me Tik tymu. gys Nau s labai lo?â&#x20AC;&#x153; dos, mes ma ÄŻsta o kitas po as Ĺžmobu o ĹĄei ne dos, prĹł ji gyven neiĹĄvengia ir nejĹł galiu na tÄ&#x2026; sutik iĹĄ reika nea koji ir Bar laimÄ&#x2014; nÄ&#x2014;- tu titucinÄŻ paprokank â&#x20AC;&#x201C; lieka po kapaauglys mos pretena. Tai yra nados, Ka â&#x20AC;&#x201C; Ar supa O karaliĹĄ nijai uĹždirba sios Gvi . kons kacijas. dvejiems metams vo iĹĄ- palyginu, s iĹĄgyvenim patirti sti- vestuviĹł datos lo, ji nesilaukia.mas. buva amai laiko au praÄ&#x2014;jus priElĹžbieta doso, Gre Papua Naujo ta jos savo sios ĹĄei anĹŤĹžind panĹł, Sent tÄŻ karaliĹĄkasis Jeigu jos, dĹžiajai Bri svarĹł sterlin- Ä?ioji karaliĹĄko Bet Ĺžmogu laisvas , kai savo PraÄ&#x2014;jus susituokÄ&#x2014; su sa nuokaip daba kaip man o jausmÄ&#x2026;, nes ras klausimas dar nÄ&#x2014;ra â&#x20AC;&#x201C; Grenadi dabar jos penkiame inote Rena Zelandi vyr kiamas viduj kaip tei ir buvo sento ir sijos, Saliamovo tai ta mlrd. ra nepri as tÄ&#x2026;, per . Vin r vydu bie mas us. Kitai atvigerai SuĹža sos bloga 26,4 kia ÄŻmins Ä?iu sĹŤnu tÄ&#x2026; su ElĹž tari moters rai, to klausomase ? jos, Sent vio, Sent Lu parladentÄ&#x2014; ÄŻ kuriuo bend Po metĹł naujus lienÄ&#x2014;. ry. pasireiĹĄ dÄ&#x2014; ro nepajusÄ?ia. Jei iĹĄtisai bĹŤtĹł i ir vado dÄ&#x2014;tuviĹł ĹžiedÄ&#x2026; p sunk mi DoNe â&#x20AC;&#x201C; Be abejo kos kara va- kiekvienam tam cas Har verslo tuoju, su santykius. gĹł. Tai lipu. gnas. vaudamas vo jos dÄ&#x2014; u prad Kitso ir iĹĄrinkau u â&#x20AC;&#x201C; tapÄ?i geir Jamai vaizduomÄŻslÄ&#x2122;, ÄŻsiir kitas ba iĹĄ kas prin nÄ&#x2014;s. Juodu sostÄ&#x2026; bu antrasis â&#x20AC;&#x201C; rink tĹł, kariĹĄkiu Phi nyÄ?ios to priim Tuvalu taktÄ&#x2026;. Kiekvieni Ä&#x2014;ti is intuic pats, tykiai â&#x20AC;&#x201C; visai au drun- stebukling turizmÄ&#x2026; dir me masis ÄŻ sas. no SalĹł, uĹž 13 le das, likonĹł baĹž gĹł vadÄ&#x2014; ir men mui, o tokio ju, Pir surado ija. tai vo kita as Ang rios sanChar bie istorija Yra toks yra skambinus numeris jÄ&#x2014; bus maĹž kad ji jam realybÄ&#x2014;, cas Eduar konÄŻstaty mi pasi- gimÄ&#x2014; sĹŤnus â&#x20AC;&#x201C; Kuo sritis, ku dĹžio. laime ElĹž moBe to, ji karo pa ir jis neVelso prin tapÄ&#x2122;s karaliu uĹžsiima mynine riausioji iau ÄŻdo ÄŻvaiz gia, pasku tave su kai â&#x20AC;&#x201C; 118. Pa- Antonas Ä&#x152;echpadariniais. su saâ&#x20AC;&#x201C; Ar, vejo, kad suteikdovÄ&#x2014;, vy TaÄ?iau ĹĄei dĹžiaugtis. Jaunos Rena tus at jĹŤsĹł paĹži karalystÄ&#x2014;s du. mi. vas, kuris kuo sujun Dieve vÄ&#x2122;s ovas sakÄ&#x2014;, Atrodo, i tu su los lordÄ&#x2014;. valdymo me sitinki, kuriuose ĹŤrÄ&#x2014;jusi gai netipizuok bĹŤtĹł bu 300 metĹł jomis ap- ta Uzialkait suĹžadÄ&#x2014;tin tas tÄ&#x2014; no Jurgio VI var kas nesitikÄ&#x2014;jo, il tuo te ko Meno sa ko 12 ri II te to kad tyn Ĺžmog spek pasak tÄ&#x2014; ne atvejis Ä&#x2014;? KodÄ&#x2014; Ä&#x2014; nie bietos sikei vadi umi taklius, beveik ai, ko tau savo nuomvaidinate Ä?iai, o au yra atski ime â&#x20AC;&#x201C; kiekv gink pradĹžiĹł raliene, ters gyvenimÄ&#x2026; aukĹĄ ď Ž Per ElĹž KaralystÄ&#x2014;je pa pirmas, tas, l nu- ir buvo â&#x20AC;&#x201C; netur nas briNe blizgu reikia . su- tikiu . Tiesa, iĹĄ galÄ&#x2014;tĹł tapti ka ienas ts je buvÄ&#x2122;. aitis. ra tikro nevelyrĹł. gĹł pasta onÄ&#x2122;, duod, ji pasako tus, daĹž iĹĄlaidas, jaunas, kĹł, o pa ti buvo nÄ&#x2014;ra ta JungtinÄ&#x2014; rÄ&#x2014; 1952prigim tÄ&#x2014;vo mir vÄ&#x2014;. Tuo turi teisÄ&#x2122; Dabar Ä&#x2014;jau paŞįstamĹłTaip Kita ver a naud pirminin ralienÄ&#x2014; rau kad ElĹžbie Eduardas buvo silauks vertÄ&#x2014; tĹł Jurgis VI mi mirtÄŻ ElĹžaĹĄ ĹŤkiĹĄk tyje. Be viso susipaĹžina â&#x20AC;&#x201C; Karta bĹł? Ä?iuoja ne ju- â&#x20AC;&#x201C; inministrĹł jai teko bend pat pasi- ď Ž Ka parlamento, nors vo jis su 56 me is pasak tas skai karaliĹĄkosios ĹĄei- nes princas a merg kito, ji u. Su Ona daug paleisti staigiÄ&#x2026; tÄ&#x2014; ma Keministras o. jog bĹŤtent aitÄ&#x2014; iĹĄ su kuriuo Churchillis. Taip â&#x20AC;&#x201C; skaniai jus iĹĄsky muo? mos kata- to reikalauja ji o vertina nio britiĹĄko sim- tad tikÄ&#x2014;tasi, veldÄ&#x2014;s sostÄ&#x2026;. Vievio. dar ir AiĹĄkuiau mano gerbÄ&#x2014;Bet ji â&#x20AC;&#x201C; vis siais. Apienojo atostogauda gami rÄ&#x2014; treÄ?i Winstonas vadovĹł ir 6 Ro Taip pat tiek pa mirus Ĺži tradici as as- darbas â&#x20AC;&#x201C; padana, tvarkosi. Valgyti esam , tos pasta ja negu kritik JAV bieta su kĹł, kurie mininkas. tÄ&#x2026; premje1936 m. mos, kaip keitÄ&#x2014; 12 dovai. O mano bos pade tis vai tÄ&#x2014;je pir ti ki laukta, ryti jÄ&#x2026; Ä&#x2014;. e kaip EduarvyAĹĄ klaus tÄ&#x2122;. nyÄ?ios va nÄ&#x2014;je Karalys karaliene. Kaip ir neliui Jurgiui V, da. Mes gali paskir ĹžiĹŤra, paleisti rÄ&#x2026;. me iĹĄ aplin sugertukai ti likĹł baĹž bolio, ver britai galÄ&#x2014;jo dĹžiaug tina kartu ausi ĹĄirdie Ä?iose vo nuo premje lienÄ&#x2014; Jungdomosios valdĹžios kiekvienÄ&#x2026; kos. Kiekv , viskÄ&#x2026; imaapsigyvents. Manau, Neseniai daĹžnai pasitaikan mis, ElĹžbietos ď Ž Kara je rÄ&#x2026; sa bÄ&#x2122; ir atĹĄaukti ko ma vyk valstybÄ&#x2014; jau atsidĹŤsÄ&#x2014;jimienÄ&#x2026; Ĺžvilgs tuvÄ&#x2014; pirminin i su Ĺžmog bĹŤ- me kaip riausy yra laiko Teisingumas ne taip mis ves ministro dĹł rĹŤmĹł nÄŻ, umi, ralienÄ&#x2014; liĹĄkosio Lor lime gautiinformacijÄ&#x2026;, Ä&#x2026; suprantagrandimi. jos vardu. sus Ka mis kara skiria ir iĹĄ kurio rÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s vi naudos. teikimu vykdomas projektas, pe s gasiunpus, mo rius. minÄ&#x2014;jimas chus, gakilmingas monar SAVAITÄ&#x2013;S HOROSKOPAS IR KRYĹ˝IAĹ˝ODIS www.kl.lt iming Ä&#x2026; IJA KULINARnu kai TortilijĹł sukti BIBLIOTEKA Durys ÄŻ laimÄ&#x2122; TAIKIKLYJE A.Bag­do­na­vi­Ä?ius: â&#x20AC;&#x17E;Su­vok­ti, kad sa­vi vai­kai ver­ti­na ir my­li, yra be ga­lo di­de­lis dĹžiaugs­masâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ eť­ta­die­nio in­ter­viu 5p. KUR VEDA Ĺ IRDIS KINO FOTELIS @VZ\[\ cVa_\` [b\a_ MoteriĹĄko pavydo sukeltas karas PORTRETAS na te eta parlamen teiktĹł jam priÄ&#x2014;mimo lienei, kad ĹĄi su kara Ä?iamas ď Ž ÄŽstaty Ĺ iandien priedai Kaina 1,60 Lt TiraĹžas 35 950 VÄ&#x2014;­Şį iť­da­vÄ&#x2014; fo­toa­pa­ra­tas â&#x20AC;&#x17E;Lakť­tin­ga­lĹł lie­Şu­vÄ&#x2014;­liĹł pa­ťte­to nie­kas ne­rei­ka­la­vo.â&#x20AC;&#x153; Pi­lies dĹžia­zo fes­ti­va­lio va­do­vÄ&#x2014; In­ga Grub­liaus­kie­nÄ&#x2014; ne­slÄ&#x2014;­pÄ&#x2014;, kad ÄŻ Klai­pÄ&#x2014;­dÄ&#x2026; at­vy­ku­sios ĹžvaigŞ­dÄ&#x2014;s be­pro­tiť­kĹł rei­ka­la­vi­mĹł ne­tu­rÄ&#x2014;­jo. 2p. Vai­ruo­to­jus ÄŻsiu­ti­no per­va­Şa As­ta Alek­sÄ&#x2014;­jō­nai­tÄ&#x2014; a.aleksejunaite@kl.lt Anks­ty­vais ry­tais ÄŻ Klai­pÄ&#x2014;­dÄ&#x2026; sku­ ban­tys uŞ­mies­Ä?io gy­ven­to­jai kas­ dien pri­vers­ti styp­so­ti au­to­mo­bi­liĹł ei­lÄ&#x2014;­se ties Rim­kĹł ge­le­Şin­ke­lio per­ va­Şa. Ge­le­Şin­ke­li­nin­kai ra­mi­na, kad ne­pa­to­gu­mus teks ken­tÄ&#x2014;­ti me­tus. Â&#x201E;Â&#x201E;Kar­tu: V. ir M.Si­liai tu­ri ne­daug ĹĄei­my­ni­niĹł nuo­trau­kĹł, â&#x20AC;&#x201C; iť­duo­dan­Ä?ias sō­naus li­gÄ&#x2026; jie sle­pia. Ine­sos Vait­ku­tÄ&#x2014;s nuo­tr. Ke­liĹł mÄ&#x2014;­ne­siĹł kō­di­kio krikť­ty­nos bu­vo ap­lais­ty­tos aĹĄa­ro­mis. Ki­tÄ&#x2026; die­nÄ&#x2026; jau­na ĹĄei­ma su­si­kro­vÄ&#x2014; la­ga­mi­nus ke­lio­nei ÄŻ Vil­ niĹł, ti­kÄ&#x2014;­da­ma­si, kad ĹĄiur­pi gy­dy­to­jĹł diag­ no­zÄ&#x2014; ne­pa­sit­vir­tins. Sand­ra Lu­ko­ťiō­tÄ&#x2014; s.lukosiute@kl.lt Ga­ran­ti­jĹł ne­su­tei­kia PrieĹĄ pus­me­tÄŻ klai­pÄ&#x2014;­die­Ä?iai Vik­ to­ri­ja ir Min­dau­gas Si­liai su­Şi­no­ jo, kad pir­ma­gi­mis sō­nus ser­ga itin re­ta ge­ne­ti­ne li­ga â&#x20AC;&#x201C; abie­jo­se aky­se iť­pli­tÄ&#x2122; pik­ty­bi­niai aug­liai. Re­ti­nob­las­to­ma â&#x20AC;&#x201C; to­kia diag­no­zÄ&#x2014; nu­skam­bÄ&#x2014;­jo, kai Ado­mui bu­vo vos du mÄ&#x2014;­ne­siai. Per trum­pÄ&#x2026; lai­kÄ&#x2026; dar pir­mo­jo gim­ta­die­nio neatť­ven­tÄ&#x2122;s ber­niu­kas pa­ty­rÄ&#x2014; 10 nar­ko­ziĹł, ga­vo ne vie­nÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;che­mi­josâ&#x20AC;&#x153; do­zÄ&#x2122;. PrieĹĄ ge­ rÄ&#x2026; sa­vai­tÄ&#x2122; Vik­to­ri­ja su ať­tuo­niĹł mÄ&#x2014;­ ne­siĹł sō­nu­mi iĹĄ Vo­kie­ti­ jos grį­Şo ant­rÄ&#x2026; kar­tÄ&#x2026;. 4 Klai­pÄ&#x2014;­die­Ä?iai skun­dĹžia­si, jog Rim­ kĹł per­va­Şa uŞ­da­ro­ma kaip tik tuo me­tu, kai ĹĄia­me ke­ly­je bĹŤna pa­ts au­to­mo­bi­liĹł pi­kas. â&#x20AC;&#x17E;Jei tai bō­tĹł dÄ&#x2014;l trau­ki­nio sÄ&#x2026;­sta­ to, ne­bō­tĹł pik­ta, o da­bar ma­to­me, kad vie­nas ĹĄi­lum­ve­Şis pir­myn at­gal va­Şi­nÄ&#x2014;­ja. O ties per­va­Şa nu­si­drie­kia di­dĹžiu­lÄ&#x2014;s ma­ťi­nĹł ei­lÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pik­ti­no­ si Di­tu­vo­je gy­ve­nan­tis Sta­sys. Vai­ruo­to­jas pa­ste­bÄ&#x2014;­jo, kad ge­le­ Ĺžin­ke­li­nin­kai ga­lÄ&#x2014;­tĹł bō­ti ge­ra­no­riť­ kes­ni ir au­to­mo­bi­liĹł eis­mÄ&#x2026; ga­lÄ&#x2014;­tĹł nu­trauk­ti, pa­vyz­dĹžiui, ke­lios mi­nu­ tÄ&#x2014;s po ať­tuo­niĹł, kai dau­gu­ma dir­ ban­Ä?ių­jĹł jau yra pa­sie­kÄ&#x2122; sa­vo dar­bo vie­tas. 2


2012-06-02 Klaipeda

Related publications