Issuu on Google+

Lietuva 7p. Kas dė­jo­si FNTT va­do­vų at­lei­di­mą ty­ru­sios­ ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se, vi­suo­me­nė­ grei­čiau­siai­ ne­su­ži­nos. Pasaulis 9p. Egip­tie­čiai ren­ka ­ nu­vers­to­jo pre­zi­den­to ­ įpė­di­nį ir vi­lia­si, ­ kad šį­kart ­ jų bal­sas ­ bus svar­bus. Turtas 12p. Res­pub­li­ki­nio moks­lei­vių­ kū­ry­bi­nio kon­kur­so­ ato­maz­ga:­ lau­rea­tams –­ dip­lo­mai,­ ko­mi­si­jai – pe­nas ­ ap­mąs­ty­mams. Li­go­ni­nės įran­gą ­ per­ka pa­gal ­ ma­žiau­sios ­ kai­nos kri­te­ri­jų, ­ o ken­čia ­ pa­cien­tai. 14p. Ketvirtadienis gegužės 24, 2012 Nr. 120 (19679) Kaunodiena.lt 2 Lt Kū­di­kį pa­lai­do­ju­si ma­ma me­di­kams pa­skel­bė ka­rą Spau­di­mas Mar­ve­lės gy­ven­to­jams Sau­lius Tvir­bu­tas s.tvirbutas@kaunodiena.lt „Kau­no van­de­nų“ at­sto­vai gra­si­ na, kad, dėl Mar­ve­lės gy­ven­to­jų pro­tes­tų iki ru­dens ne­pas­ta­čius nuo­te­kų dumb­lo džio­vyk­los, teks bran­gin­ti van­de­nį vi­siems kau­nie­ čiams. „Pa­ša­lin­ki­te da­bar sklin­ dan­čią smar­vę, ta­da kal­bė­si­mės“, – šan­ta­žui ne­pa­si­da­vė Mar­ve­lės gy­ ven­to­jai. Bend­ro­vė „Kau­no van­de­nys“ tvir­ ti­na, kad dėl už­si­tę­su­sių gin­čų su gy­ven­to­jais vė­luo­ja­ma ­sta­ty­ti nuo­ te­kų dumb­lo džio­vyk­lą. „Pro­jek­tas tu­ri bū­ti baig­tas šį ru­de­nį, nes ki­tu at­ve­ju ne­spė­si­me pa­si­nau­do­ti ES pa­ra­ma“, – aiš­ki­no bend­ro­vės ge­ ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vi­ lius Bu­ro­kas. 3 Dienos citata „Jei­gu pa­rei­gū­nai iš­kri­tę iš obels, tai aš ne­tu­riu žo­ džių“, – Ne­rin­gą Venc­kie­nę šo­ki­ra­vo ­ pro­ku­ro­rų metami kal­ti­ni­mai. 2p. „„Pa­si­ry­žu­si: T.Lu­ko­šie­nė ne­ke­ti­na at­leis­ti me­di­kams už tai, kad gim­dy­mas bai­gė­si tra­giš­kai.  Kau­no krikš­čio­niš­kie­ji gim­dy­mo na­mai ap­gai­les­tau­ja. Me­di­kai, pa­dė­ję iš­vys­ti pa­ sau­lį Te­re­zos Lu­ko­šie­nės duk­re­lei, sa­ko tik­rai ne­no­rė­ję, kad ma­žy­lė mir­tų. O vai­ ką pa­lai­do­ju­si ma­ma sie­ka, kad jie at­si­svei­ kin­tų su li­cen­ci­jo­mis. Jur­gi­ta Ša­kie­nė j.sakiene@kaunodiena.lt Ar­tė­ja se­na­ties ter­mi­nas Kau­nie­tė Te­re­za Lu­ko­šie­nė ne vel­ tui la­bai bi­jo­jo gim­dy­ti sa­vo ant­rą­ jį vai­ką. Krikš­čio­niš­kuo­siuo­se gim­ dy­mo na­muo­se pa­sau­lį iš­vys­tant duk­re­lei, moteriai iš da­lies trū­ko gim­da. Kai me­di­kai pa­ga­liau nu­ Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr. spren­dė at­lik­ti Ce­za­rio pjū­vį, dėl de­guo­nies trū­ku­mo kū­di­kiui jau bu­vo pa­da­ry­ta ne­grįž­ta­ma ža­la. Ma­žy­lė po po­ros die­nų mi­rė. „No­riu pa­tar­ti vi­soms be­si­lau­ kian­čioms mo­te­rims: at­sa­kin­gai rin­ki­tės gy­dy­to­ją ir per gim­dy­mą fil­muo­ki­te“, – patarė savo nauja­ gimę dukrelę palaidojusi T.Lukošienė. 4


2012-05-24 Kauno diena

Related publications