Issuu on Google+

miestas Nuo gais­ro nu­ken­tÄ&#x2014;­ju­sio ­ Ĺ i­lai­niĹł dau­gia­bu­Ä?io ­ gy­ven­to­jams ­ iĹĄ re­zer­vo fon­do ­ sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014; ­ sky­rÄ&#x2014; pa­ra­mÄ&#x2026;. 5p. lietuva ekonomika 7p. Pre­zi­den­tÄ&#x2014;s ­ D.Gry­baus­kai­tÄ&#x2014;s ­ NA­TO vir­ťō­niĹł ­ su­si­ti­ki­me ­ Ä&#x152;i­ka­go­je lau­kia ­ ÄŻtemp­ta dar­bot­var­kÄ&#x2014;. 8p. Dau­gÄ&#x2014;­ja pa­grÄŻs­tų­ skun­dĹł apie­ pa­si­bai­gu­sio­ ga­lio­ji­mo mais­to­ pro­duk­tų­ par­da­vi­mÄ&#x2026;. Kita Kennedy ĹĄeimos­ prakeiksmo auka â&#x20AC;&#x201C; nuĹžudyto prezidento sĹŤnÄ&#x2014;no Ĺžmona Mary Kennedy. 9p. Penktadienis geguĹžÄ&#x2014;s 18, 2012 Nr. 115 (19674) Kaunodiena.lt 2 Lt Klo­nio gat­vÄ&#x2014;s ĹĄtur­mas: mer­gai­tÄ&#x2122; iť­ne­ťÄ&#x2014; rÄ&#x2014;­kian­Ä?iÄ&#x2026; Me­ras at­kir­to Ĺžy­dams 1941-ĹłjĹł Lai­ki­no­sios vy­riau­sy­bÄ&#x2014;s va­do­vo Juo­zo Amb­ra­ze­vi­Ä?iausBra­zai­Ä?io pa­lai­kai va­kar iĹĄ Vil­ niaus oro uos­to per­veŞ­ti ÄŻ Kau­no Kris­taus Pri­si­kÄ&#x2014;­li­mo baŞ­ny­Ä?iÄ&#x2026;. Sos­ti­nÄ&#x2014;­je ur­nÄ&#x2026; su pa­lai­kais pa­si­ti­ kÄ&#x2122;s Kau­no me­ras And­rius Kup­Ä?ins­ kas su­lau­kÄ&#x2014; Lie­tu­vos Ĺžy­dĹł bend­ ruo­me­nÄ&#x2014;s prie­kaiť­tĹł, esÄ&#x2026; pa­ger­bÄ&#x2014; pro­na­ciť­kÄ&#x2026; vei­kÄ&#x2014;­jÄ&#x2026;, 1941 m. va­do­ va­vu­sÄŻ ma­rio­ne­ti­nei vy­riau­sy­bei. â&#x20AC;&#x17E;Man keis­ta, kad ne­sant ofi­cia­liĹł ÄŻro­dy­mĹł ban­do­ma ta­pa­tin­ti gerb. Amb­ra­ze­vi­Ä?iĹł-Bra­zai­tÄŻ su pro­na­ciť­ ka veik­laâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; BNS pa­reiť­kÄ&#x2014; me­ras. A.Kup­Ä?ins­kas pri­mi­nÄ&#x2014; kri­ti­kams, tarp jĹł ir Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rei, kad, at­li­kus ty­ri­mÄ&#x2026; JAV Kong­re­se, J.Bra­ zai­Ä?iui ne­bu­vo pa­teik­ta jo­kiĹł kal­ti­ ni­mĹł. 5p. Dienos citata â&#x20AC;&#x17E;Su Ĺ a­ru dar ne­si­kal­bÄ&#x2014;­jau apie jo at­sto­va­vi­mÄ&#x2026; rink­ti­neiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; Â&#x201E;Â&#x201E;Iť­veŞ­ta: kly­kian­Ä?iÄ&#x2026; mer­gai­tÄ&#x2122; iť­ne­ťÄ&#x2014; policininkĹł saugomi L.Stan­kō­nai­tÄ&#x2014; ir jos ad­vo­ka­tas G.Ä&#x152;er­niaus­kas. Va­kar Gar­lia­vo­je ÄŻvykdyta ope­ra­ci­ja, pa­ tek­sian­ti ÄŻ Lie­tu­vos is­to­ri­jÄ&#x2026;. Tik, ko ge­ ro, ne ÄŻ bal­tuo­sius jos pus­la­pius. Ginkluo­ tiems pa­rei­gō­nams ÄŻsi­ver­Şus ÄŻ Ke­dĹžiĹł na­ mus, iť­neť­ta kly­kian­ti ma­Şa­me­tÄ&#x2014;. Kau­no gim­ta­die­nis pra­si­de­da Sau­lius Tvir­bu­tas s.tvirbutas@kaunodiena.lt Lō­Şo du­rys, du­Şo stik­lai Pir­mÄ&#x2026; kar­tÄ&#x2026; Lie­tu­vo­je teis­mo spren­di­mo vyk­dy­ti mes­tos neį­ti­ ki­mai di­de­lÄ&#x2014;s pa­rei­gō­nĹł pa­jÄ&#x2014;­gos. ÄŽ Klo­nio gat­vÄ&#x2122;, prie Ke­dĹžiĹł na­mĹł, ko­lo­no­mis at­Şy­gia­vo 240 po­li­ci­ 12p. Ar­tō­ro Mo­ro­zo­vo nuotr. nin­kĹł. Kau­kÄ&#x2014;­ti pa­rei­gō­nai ap­su­ po na­mÄ&#x2026;. Ja­me su glo­bÄ&#x2014;­ja Ne­rin­ga Venc­kie­ne, se­ne­liais ir ki­tais ar­ti­ mai­siais bu­vo iť­si­gan­du­si ať­tuo­ ne­riĹł me­tĹł mer­gai­tÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; dar ne­pa­ si­bai­gus va­di­na­ma­jai pe­do­fi­li­jos by­lai, teis­mo spren­di­mu mo­ti­nai Lai­mu­tei Stan­kō­nai­tei grÄ&#x2026;­Şin­ta duk­ra. pa­skli­dus gan­dams, kad Ĺ a­rō­nas­ Ja­si­ke­vi­Ä?ius esÄ&#x2026; pa­Şa­dÄ&#x2014;­jo at­vyk­ti į­ rink­ti­nÄ&#x2122;, sa­kÄ&#x2014; Lie­tu­vos na­cio­na­li­nÄ&#x2014;s krep­ťi­nio rink­ti­nÄ&#x2014;s vyr. tre­ne­ris­ KÄ&#x2122;s­tu­tis Kem­zō­ra. 10p. 2 1 424B Âź@% =2;8A.162;6@ a Nb[\QVR[NY `N[aNXN-X QRYVR[Ă&#x203A; CV\YRaN7b\ ?RQNXa\_Ă&#x203A; ?2:6. var me portale Atnaujinta â&#x20AC;&#x201C; nosantaka jienos/kau iena.lt/nau jĹŤsĹł kĹŤrybai. http://kauno.d gyvenimÄ&#x2026; ir erdvÄ&#x2014; kultĹŤros tai ÄŻ Kauno santaka presijos: LyrinÄ&#x2014;s im ksta kelionÄ&#x2014; ie vilties nutv ;_! KauNaujausias nio lÄ&#x2014;no valstybi ktakliĹł teatro spe lÄ&#x2014;s sau lis â&#x20AC;&#x17E;KelionÄ&#x2014; ras Kaulinkâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; bend Peterno ir Sankt binis burgo kĹŤry nusteprojektas, vienbinÄ&#x2122;s idÄ&#x2014;jos nÄ&#x2014;mis tisumu, eti , gerunuostatomis teigimu. mo ir vilties Ĺ iandien su â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; kultĹŤros ir meno priedas N_f` O b\QN`V`XNZ ,#'#( .1#%(-,3@ aN`ZRa \QN`Â&#x201C;W RVX[RZNaf /#'(@)' %,!C+#)%.*#(, N`Zb`ORc C &C&C, #+ .,) &# aNVX\ZN`] 0') +' -#(,#+@-#! : C$,)$)- `]RXaNXYfWR #+ /#,#:% /& , (*+#%#:-#( a: [NbWNWNZR ,),#+/#&-#,( #'* +;#,#+#., -(+#) $.-#' ,%&##', . :/# ,'.#%) '&)#$), #+ +#:%.') #+ ), '*)1# *+ # -#(!) '#,+#) - (&C, %' #$), 3 #-#( /0%.,#), (#'#:%B #)*/010,%) !, "+%/01;#.# *+,-,!0/ (+'#(? (), ,. &C&#B +#(, , #/#1D, &#)$+):)%#, +)/#1 ) -#%-#(/* $,*+)0-#-#!# % # * ,8 /)% , # ( # &@! #), + ( )+# -)+#.,  #(!##(-+* C%,*%- % ,#B#+ @)' ;#,-#;#,' Jankus &)'#(),#+ ,#-.#$B#,,-#,/) Gediminas $D-(-$) #%#(#. "+%- ) ()-'*/#(.@-#!#. )( ;# , ;#.,$.%/# *+ 01 ),*+ / $ # ( + & ) '.,* $ ),#, (-&0 ,%&#;#- ) &#'/#(-#'.1 -'*(-0,(. #(-+*# ,* @,#'#(-#(#.,#B %&#.),#++,/ tieji efektĹł /)". ,*%- &#B--+)%-)+##* &# +#(!), '&)#$), Nesivaikan &- #-#( -$.-),&(! -#(!#&C # ,%' (.) -0,*#')+ dinÄ&#x2014; misija &#, 0+#:%.')#+ , ,*%-%&#) -. #&D, %- !#&#(/#%C$B*)& nijantis gÄ&#x2014;ris (;.,%&( &#) Pagrin *%0&C$(-#, ,*%-%  C, *+,) , Visa vie **+,- % ., ')+) *+,'&%- D+0#(C,!+.* *!0/#(#+* +-0 &0!#) '#,-)$# +!#, &#)%&#)(C,#+ -#, 8/#, (-% .%:?#.,#) B %-)+## +%#$, %#(#,')-0/, #!# &#.$(?#) #+%) +-#,  0* (,/ ' +#(0,* # + !#., /#( : %. ,. , .'.# %.'.1# (C ,. % '#,#,-)+# ,%&#C 'D *+) ,#)(& )$# *+,'C '() riĹĄkumui %)-+.%#(. +)'#,&0+#(C $*,# +#:%.'A - %#-C )-#%#(!, IĹĄĹĄĹŤkis meist #)$# '#,# -'*-,%# (+C &)? -#(! *+,' - #( )(;#/#. 0C, #+ %#&( @,#'((-#,(. ( )&#- ),, ,/+##+D ),#), /+- (.,%'C$)4 #(.!, $)'#,),*+, +,(#/#(#%#-#', '(0'.#-#( #!#B %-B#+/# ji&#( 9'0-C , <+(#.,%, #+ $C! ! lÄ&#x2014; +) !  * #( bu #,#-#( & to #-' ? % $0* (-* %# .! 2*% KelionÄ&#x2014; $,#/#% /#, +-, /#?#., #( +#$./# &#B didi*.&#+.') &#)(C$,.&C,&#(% $.-+,(# #-*+)# pro &.;(-#, &C .+.,%,:/ #), + it )&#(% ## , ' # #.,9# (#(#) *) %.+#(/,(), $ + C & +A link . ( % mo "(#: )+#!#(&., &#)(C-) #%/# ?#., (, -) (C,(),#) :)%#+.)-# *.&#%A lÄ&#x2026; ÄŻsiĹžiĹŤ-.,%()(.,- A@,#;#D+#(-@% ,., /##(( ,0') #+ *+) ,#) ,(),@*+, !, +#%&.$(-#, #('A$@,-#%& +%-+@ *)'C!#., namÄ&#x2026; jÄŻ stik ,.,#%&. '#,-+ # ( /+-),,()'#, C-#( ;(# " no vei%# !( ,. #:%.') #+ #:+#( ,.+,- 'C, () /#%C$) . ,.+,-# .% .) + ;#.+0C'#,*+#( %+-A '-0-#, rint ÄŻ kiekvie rÄŻ, po#%/#(' 1=,# (&.') ,.(% #B3, %-)+#B '#,- >2!&#;#D+C-#/# ,#&*(0, te >,.%-)+ C-# ) (&##, $. %&#:C'#, 1#%#(C+*+# #)( '-)'&C& -0& kÄ&#x2014;jo charak bes. :-'*#, #+ !.')4& $)$,.+, -#%&#-&C'. :-#(!& +.)+ A !+#. * #+ !#+C-#, (#(-#%#&(#((?#A ny )(;#, *# +;#,D+ #+,..!.,0,#, 0/ '(,(),&%0,#, )%.,#(#(%, ),.,/)*+, %0-##+ mÄ&#x2014;gius, silp &0%B ! ,:#' &C-#+@! ('#( %#),., #&#$#' +)# >/+-#(!B ,#') + % 0  ,- ! B* C A & . %A,* $ # , , $ -#+ ) )! +#-#*# B &C --+) '# -)%#)@-#!.' #0,#,+,.) #$# ,#, #+ 'D, )%#$#*,%% -# 3 &0+#(#B ' )+#&#+ .-C, 3 #+ - ), %#%.+#%#-B,(B$.( ., , ( @)'#. +(,.! %,--.)&#./+ ,' . ( 0  , #1 ' / , *+ &#, *# % %# )%#'%)(- B &C&#(#(%B ,*% -% ,#$B *0(C '#,-+#:%# +#$B &#B,()$/#%()() $.))$) +) /# 1#(!), #'*+,#$), 3 /+#.,# )%#',%# -( -) #'A 'D, #'*+ 3 -',., !0/(#') #, )' (*+ /#),(-0%#.,#:,#,%0+ (#),'#,#$),,./ +@)+.'A -#(-#(, 0+ #,)+#!#( -B **+,-B -(- -' (/ -), +#)*(.)$#',!-#!C ,#$A-#!#(!&#( /)%#& -+*., )+A -#% -%&#,-A '# #. D ;#)$% ,'.,#+/#,(. -) /#1.,()+,# #B--+,->,# %' -#%&(-#,*# *#( %)&#;, -? &,)$,/ -)'# /#(-/>$. ,),#, #'AC& #'#(C-),#),') * +# &###+(@*+, *:/#,-,&C !&B!&/# !.) #+*,#.%)$ #B*+)* &>+-#'.#-% **+,-.'#+,&0 +#,*';.- $-',)$(' ?#A'#&>.% '#(!#%+-.-# C$B-%/#? -A %#&(.'A'# A,#,/+-0, C,%. -)+##%&#() -0'#-#('#,-+ #:% #&# ;# -.+# ,/)@%D+&#(#) .-)+#--) ,'*+ +&#(C,/+-0 +#$),#!#, -#(*+,)( *,- ' (, ,/0$ -#,C',@@-#%+ (;(#.() -A ')+ -#%0*? ;##+#:.%: !#',#* -#%:# % %#%/# $.-), (%B%& %23( ,%&# (-! % $B+ !#(C,&#( ! A, #( , . % # /)* +#: ,3 -#'D &#)(C,.& ')#++# ,--0'#&#% :.%:-#(#' &#).-)+#.,#+ + #+#: #(%(-.) +.')%#&(. ./# 4 #(!)%D+0#(#)(+ &#, &C&#B--+)* #B*+:-C,,A$.% *,%+#-#D- -)&0!#)*+) ,#) ! ),*%-%&#))'#((+ ;##+,*%-% + ,C%' ()/, #,+., B-&#1 #, &C&C, +C #., )+#,, )(,-(-# . ,B&C&#(#(%B.%: ,#),-"(#%), ,%#+-#(!,#'* #., /#'),.-& (-#(! (#),#), --+) -+#'B#+( %',/##( -)+ ;#,#+ &#(%, #+ %#& C-#(!#. (#$(?#./#,,-, % * #+ # # ' A,. #( 0, '  . #$ -#,%#+#'/#,## +))'# *') & .,- ( 01 ; */ ,)( # ( -#3-#.! C$#'A@!0/ #. ,#$,#+*+ #., +*#%, '#,#$),*/010, ')+ 4 # 8#)')+&#(#).!#')/# -# @/&0'A,.! -) ;( '(0'A.% #+ ,'.#%#(#(%, + -#:%) -.+#(#) &C,2 '.1#%(-) ,),,#%C#+%# A%D+0#(@,. %)') #% #(.%# ;'#+:- #((?#),:/# .+!)3# (&(!/ , &C&C', /&0-# +#%C %.+#, -&#% -/C, # (C,%#&( (-0, +! ď ŽNovatoriĹĄk â&#x20AC;&#x17E;Santakaâ&#x20AC;&#x153;


2012-05-18 Kauno diena

Related publications