Issuu on Google+

lietuva Ky­ši­nin­ka­vi­mu ­ įta­ria­mas Vil­niaus ­ tei­sė­jas R.Skir­tu­nas­ tvir­ti­na, kad ­ pa­si­trauks iš ­ tei­sė­jų luo­mo. 5p. ekonomika 8p. Šie­met se­zo­ni­nio ­ dar­bo vie­tų ­ darb­da­viai ­ pa­siū­lė ­ ma­žiau nei ­ praė­ju­siais me­tais. pasaulis LKL pus­fi­na­lis: ­ „Žal­gi­ris“ įvei­kė ­ Prie­nų krep­ši­nin­kus, ­ o „Lietuvos rytas“ ­ kapituliavo ­ Šiauliuose. 9p. Ny­der­lan­dų ­ prem­je­rui ­ M.Rut­te’ei ­ ne­pa­vy­ko įti­kin­ti­ sa­vo ša­lies ­ po­li­ti­kų tau­py­ti. 10p. Trečiadienis balandžio 25, 2012 Nr. 96 (19655) Kaunodiena.lt 2 Lt A.Kup­čins­kas min­ty­se jau nu­kir­to A.Nes­tec­kiui gal­vą Pai­nia­va dėl vie­no pro­cen­to Arū­nas Damb­raus­kas a.dambrauskas@kaunodiena.lt Ga­li­my­bė 1 pro­c. Gy­ven­to­jų pa­ja­ mų mo­kes­čio (GPM) skir­ti par­ti­ joms pa­rem­ti ke­lia ne­su­sip­ra­ti­ mų. „Kau­no die­nos“ kal­bin­tų par­ ti­jų va­do­vai tei­gia, kad dėl ofi­cia­ lios in­for­ma­ci­jos trū­ku­mo nau­jo­ vė sun­kiai ski­na­si ke­lią. Trūks­ta in­for­ma­ci­jos Vie­no So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ly­de­rių, Sei­mo na­rio Juo­zo Ole­ ko tei­gi­mu, vi­suo­me­nė bu­vo ne­ pa­kan­ka­mai pa­reng­ta reikš­min­gai nau­jo­vei. „Sa­vo par­ti­jos bi­čiu­liams sky­riuo­ se esa­me pa­ta­rę, kad jie at­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bė­se kvies­tų ir ra­gin­tų gy­ ven­to­jus skir­ti vie­ną pro­ cen­tą GPM par­ti­joms. 4 Dienos citata „Tai ro­do, kad jau pra­bu­do ir in­te­li­gen­ti­ja“, – poe­tas Ro­ber­tas Ke­tu­ra­kis su žy­miais Lie­tu­vos me­ni­nin­kais iš­reiš­kė pa­ra­mą bu­din­tiems Gar­lia­vo­je žmo­nėms. „„Pas­merk­tas: koa­li­ci­jos par­tne­riai kon­ser­va­to­riai A.Nes­tec­kį iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­sto jau nu­ra­šė. Sklan­dę gan­dai apie susvyravusią so­ cial­de­mok­ra­tų poziciją Kau­no val­dan­ čio­jo­je koa­li­ci­jo­je pa­si­tvir­ti­no. Kon­ser­va­ to­riai rei­ka­lau­ja ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ riaus An­ta­no Nes­tec­kio gal­vos. Man­tas La­pins­kas m.lapinskas@kaunodiena.lt Nusp­ren­dė ne­si­ta­rę Dar ne taip se­niai emo­cin­gai pik­ ti­nę­sis nak­ti­niu per­vers­mu – į nu­ ga­rą ne­va įsmeig­tu koa­li­ci­jos par­ tne­rių pei­liu, Kauno mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas nu­spren­dė Artūro Morozovo nuotr. pa­sielg­ti ana­lo­giš­kai. Nelieka abe­ jonių, kad kon­ser­va­to­riai, tu­rin­tys me­ro po­stą, sie­kia ir savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kė­ dės. Ją uži­ma so­cial­de­mok­ra­tas A.Nes­tec­kis. Kon­ser­va­to­riai ir so­ cial­de­mok­ra­tai Kau­ne yra val­dan­ čio­sios koa­li­ci­jos par­ tne­riai. 3 2p.


2012-04-25 Kauno diena

Related publications