Issuu on Google+

balandžio 7, 2012 Nr. 82 (19 383) D.Gry­baus­kai­tė ve­ta­vo At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios bū­tų at­vė­ru­sios ke­lią mo­no­po­li­joms. Lietuva 7p. Balandžio 9 d., pirmadienį, laikraštis neišeis. Kitas dienraščio numeris – balandžio 10 d. – antradienį. Mies­te stin­ga baž­ny­čių? Stra­te­gi­niuo­se Klai­ pė­dos pla­nuo­se nau­jų baž­ny­čių sta­ty­bos ne­nu­ma­ ty­tos. Esą nė vie­ na re­li­gi­nė bend­ ruo­me­nė ne­pa­reiš­ kė to­kio pa­gei­da­vi­ mo. Juo­lab kad kai ku­rių dar ne­prik­lau­ so­my­bės at­kū­ri­mo pra­džio­je pra­dė­tų sta­ty­ti mal­dos na­ mų ne­pa­vyks­ta pa­ baig­ti iki šiol. „Jei ne­si­lai­ky­si­me Ke­lių eis­mo tai­syk­lių, pri­si­kė­li­mo ste­buk­lu ti­kė­ti ne­ver­ta.“ Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas įžvel­gė ry­šį tarp Ve­ly­kų ir sau­gaus vai­ra­vi­mo ypa­tu­mų. Pre­kei­viai triūs ir per Ve­ly­kas As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt Uos­ta­mies­čio pre­ky­bos cent­rai veiks net ir per šven­tes, tik šiek tiek trum­piau. Šeš­ta­die­nį ža­da dirb­ti ir Se­na­sis ir Nau­ja­sis tur­gūs. a.dykoviene@kl.lt Ieš­ko­jo vie­tos me­če­tei 4 Kaina 1,60 Lt 3p. As­ta Dy­ko­vie­nė Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros de­par­ta­men­ to di­rek­to­rius Kas­ty­tis Ma­ci­jaus­ kas tvir­ti­no, kad anks­čiau lei­di­ mas sta­ty­bai bu­vo iš­duo­da­mas 10 me­tų. Da­bar lei­di­mų ga­lio­ji­mo ter­ mi­nai ne­be­ri­bo­ja­mi. To­dėl sta­ty­bų tem­pus le­mia eko­ no­mi­nė si­tua­ci­ja bei pro­jek­to dy­dis. „Vi­siems no­ri­si, kad grei­čiau bū­tų pa­sta­ty­ta. Bet, kal­bant apie baž­ny­ čias, tai – su­bti­lus klau­si­mas, ku­rio ne­la­bai kas no­ri lies­ti“, – pa­ste­bė­jo K.Ma­ci­jaus­kas. www.kl.lt „„Pa­ma­žu: kle­bo­nas V.Vik­to­ra­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, jog ne­rei­kia no­rė­ti, kad baž­ny­čios iš­kil­tų taip spar­čiai, kaip ko­ mer­ci­nės pa­tal­pos.  Vy­tau­to Liau­dans­kio fotomontažas Pir­mą­ją Ve­ly­kų die­ną, sek­ma­die­nį, abi tur­ga­vie­tės dirbs, ta­čiau va­lan­ da trum­piau. Įp­ras­tai mies­to tur­ ga­vie­tės dir­ba nuo 7 iki 17 val. Dau­gy­bė smul­kių įmo­nė­lių ir par­duo­tu­vių ža­da dirb­ti tik ant­rą­ ją Ve­ly­kų die­ną. Dar­bo lai­ko nu­ta­rė ne­ko­re­guo­ti „Iki“ ir „Ri­mi“ pre­ky­bos cent­rai. Pir­mą­ją Ve­ly­kų die­ną iš 127 vi­so­ je ša­ly­je esan­čių „Nor­fos“ par­duo­ tu­vių 38 veiks su­trum­pin­tu dar­bo lai­ku – nuo 9 iki 17 val., o ba­lan­ džio 9 d. vi­si „Nor­fos“ pre­ky­bos cent­rai dirbs nuo 9 val. Klai­pė­do­ je sek­ma­die­nį veiks tik Tai­kos pro­ spek­to pra­džio­je esan­ti par­duo­tu­vė. 2


2012-04-07 Klaipeda

Related publications