Issuu on Google+

lietuva Prezidentė svars­to, ve­tuo­ti ar pa­si­ra­šy­ti įsta­ty­mą, ku­ris at­ver­tų ke­lią į Sei­mą R.Pak­sui. 4p. ekonomika 7p. No­rė­da­mi pa­si­pi­ni­gau­ti te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų par­da­vė­jai ne­re­tai pa­ža­da dau­giau, nei ga­li suteikti paslaugų. sportas Vokiečių spauda tvirtina, kad A.Merkel derėtų kalbėtis ir su N.Sarkozy varžovu F. Hollande‘u. 8p. Repeticijose prieš didįjį mūšį šalies krepšinio grandams sekėsi skirtingai. 11p. Pirmadienis balandžio 2, 2012 Nr. 77 (19636) Kaunodiena.lt 2 Lt Ka­pi­nių pro­jek­tas su­by­rė­jo į ši­pu­lius Re­no­va­ci­ja – vėž­lio žings­niu Kau­ne – tūks­tan­čiai dau­gia­bu­čių, ta­čiau tik apie 60-ies jų gy­ven­to­jai ry­žo­si pra­dė­ti re­no­va­ci­ją. Dau­ge­ly­ je jų įsteig­tos bend­ri­jos. Na­mus ad­ mi­nist­ruo­jan­čios bend­ro­vės Kau­ ne pa­tei­kė vos vie­ną pra­šy­mą dėl re­no­va­ci­jos. „Kau­ne si­tua­ci­ja šiek tiek ki­to­kia, nes na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius ski­ria­ mas tik tre­jiems me­tams. Jaus­da­mi lai­ki­nu­mą, jie ne­suin­te­re­suo­ti įsi­ trauk­ti į re­no­va­ci­jos pro­ce­są, ne­ži­ no, ar po tre­jų me­tų vėl lai­mės kon­ kur­są“, – tei­gė Būs­to ir ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros agen­tū­ros di­rek­to­riaus vy­ riau­sia­sis pa­ta­rė­jas Al­gir­das Če­pas. Spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad ir bend­ri­jos nė­ra vie­no­dai ak­ ty­vios. Daž­niau­siai re­no­vuo­ti dau­ gia­bu­čius ryž­ta­si bend­ri­jos, tu­rin­ čios pir­mi­nin­kus, ku­rie ap­sii­ma pri­žiū­rė­ti ir sa­ty­bų dar­bus. 9p. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr. Dienos citata „„Pa­da­ri­niai: ne­pa­jė­gian­ti įgy­ven­din­ti nau­jų ka­pi­nių pro­jek­to mies­to val­džia kau­nie­čius ver­čia sa­vo ar­ti­muo­sius lai­do­ti ba­lo­se. Apie nau­jas Kau­no ka­pi­nes Vai­nat­ra­ky­je kal­ba­ma nuo 1998-ųjų, bet rea­lių dar­bų be­ veik ne­ma­ty­ti. Ne­ga­na to, teis­mas pa­nai­ ki­no ka­pi­nių de­ta­lų­jį pla­ną. Tai reiš­kia, kad Vai­nat­ra­kio pro­jek­tas tam­pa mi­ra­žu. Arū­nas Damb­raus­kas a.dambrauskas@kaunodiena.lt Skir­tin­ga reak­ci­ja „Praeis dve­ji me­tai ir Kau­ne ne­be­ liks vie­tų lai­do­ti“, – to­kie pa­vo­jaus sig­na­lai iš Kau­no mies­to sa­vi­val­ dy­bės pa­skli­do dar 2006 m. Praė­ jo še­še­ri me­tai, si­tua­ci­ja dar la­biau komp­li­ka­vo­si: praė­ju­sią sa­vai­tę Kau­no ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pa­nai­ki­no nau­jų­jų ka­pi­nių Vai­nat­ ra­ky­je de­ta­lų­jį pla­ną. „Nea­be­jo­ju, kad šis spren­di­mas bus ap­skųs­tas“, – „Kau­no die­nai“ pa­reiš­kė sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­ riaus ve­dė­ja Jo­lan­ta Bal­ ta­duo­ny­tė. 2 „Daugelis mokytojų uždirba daugiau nei, tarkime, universiteto dėstytojai, ką kalbėti apie bibliotekininkus arba paštininkus“, – taip per Lietuvos mokytojų suvažiavimą pareiškęs švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius sulaukė švilpimo. 5p.


2012-04-02 Kauno diena

Related publications