Issuu on Google+

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS tikros sostinės pirmadienis, kovo 26 d., 2012 m. Nr. 71 (1270) Jau­nuo­lių links­my­ bės Kau­ne vir­to pra­ ga­riš­ku gais­ru. Įta­ ria­mas pa­de­gi­mas. Lie­tu­va 8p. diena.lt Dėl Lie­tu­vos jau­ ni­mo ne­dar­bo kal­ti­na­ma švie­ti­ mo sis­te­ma. Eko­no­mi­ka 9p. 1 Lt Nėš­čia mer­gi­na iš­te­kės už Tu­lū­zos te­ro­ris­to nu­žu­dy­ to ka­rei­vio. Pa­sau­lis 12p. Tur­gu­je – abo­ne­men­tų karš­ti­nė Mes ne­griau­sim koa­li­ci­ jos, ji jau su­griau­ta. Nė­ra tos koa­li­ci­jos. Bet yra pa­grin­di­nis tiks­las – su­maiš­ tis ir ar­dy­mas. Kon­ser­va­to­rius, eu­ro­par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas­ Lands­ber­gis 7p. Miestas 2p. Ro­dyk­lę vėl ­su­ko vokiečiai Vil­niaus Ka­ted­ros var­pi­nės laik­ro­dį per­su­ko sig­na­las iš Vo­kie­ti­jos – jau ke­le­rius me­tus tai pa­da­ro spe­cia­liai įmon­tuo­tos tech­no­lo­gi­jos. Pas­ta­būs mies­tie­čiai ži­no, kad prieš nu­ma­to­ mą lai­ko kei­ti­mą Ka­ted­ros laik­ro­džio ro­dyk­lė daž­niau­siai pa­su­ka­ma dar iš­va­ka­rė­se. menas 13p. „Ma­dos in­fek­ci­ja“ at­si­svei­ki­no „„Spren­di­mas: vi­lia­ma­si, kad įve­dus nau­ją tvar­ką Kal­va­ri­jų tur­ga­vie­tė­je ne­be­bus per­par­da­vi­nė­ja­mos pre­ky­bos vie­tos. Si­mo­no Švit­ros nuo­tr. Se­niau­sia­me sos­ti­nės Kal­va­ri­jų tur­gu­je at­ ši­lus orams pra­si­dė­jo re­for­ma. Nuo šiol da­lis pre­ky­bai dar­žo­vė­mis skir­tų pre­kys­ta­lių priei­na­mi tik tiems, ku­rie ga­li su­si­ mo­kė­ti už juos pus­me­čiui į prie­kį. And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt Pa­lie­tė ne­di­de­lę da­lį Iš 320 cent­ri­nė­je Kal­va­ri­jų tur­ga­ vie­tės da­ly­je esan­čių pre­kys­ta­ lių dau­giau nei du treč­da­liai pa­žy­ mė­ti mė­ly­nais lip­du­kais su už­ra­šu „Abo­ne­men­tas“. Tai reiš­kia, kad šio­se vie­to­se ga­li pre­kiau­ti tik tie par­da­vė­jai, ku­rie už nau­do­ji­mą­ si konk­re­čia vie­ta yra su­si­mo­kė­ję pu­sės me­tų mo­kes­tį. Šiuo me­tu jo kai­na ne­sie­kia tūks­tan­čio li­tų. Li­kę sta­lai bus pa­lik­ti „tik­riems ūki­nin­kams“ – žmo­nėms, ku­ rie pre­kiau­ja ne­re­gu­lia­ riai ir tik sa­vo ga­my­bos 2


2012-03-26 Vilniaus diena

Related publications