Issuu on Google+

kovo 17, 2012 Nr. 64 (19 365) www.kl.lt www.kl.lt   Jau ĹĄiandien su â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;dosâ&#x20AC;&#x153; dienraĹĄÄ?iu â&#x20AC;&#x201C; atsinaujinusi â&#x20AC;&#x17E;TV dienaâ&#x20AC;&#x153;. Ki­tas sa­vait­ga­lis bus va­lan­da trum­pes­nis â&#x20AC;&#x201C; vÄ&#x2014;l pe­rei­si­me prie va­sa­ros lai­ko. Lietuva 7p. pesnis trum â&#x20AC;&#x201C; vÄ&#x2014;l landa bus va tgalis saros laiko. savai Kitas me prie va si perei a 7p. Lietuv riui os na Ĺ eim dienra ujinusi atsina na. â&#x20AC;&#x17E;TV die entas â&#x20AC;&#x201C; 21 c tÄ&#x2014; Skiriu kl.lt Milda riute@ m.ski Kaina 1,60 Lt sidurkad su nu.â&#x20AC;&#x153; ny vojau, â&#x20AC;&#x17E;Negal tokiu padug siu su _RVaNV XN`4 ZN[Nb` _Vb\` .YTV`?NV[XNZ`Xb V[ T_NSVa NaVR`V\TTNVYĂ&#x203A;W\ cNQV[ YNV`[R cN[QN ZĂş NaVaV[XN Ăş R]VaRa 3p. sâ&#x20AC;&#x201C; ticijo Inves ĹĄkÄ&#x2014;s pi Rum lui kvarta tÄ&#x2014; giaâ&#x20AC;&#x201C; dau gimimo kiemĹł astalo at jos, kvar renovaci to ĹžaidimĹł Savo s klainamĹł ir spor buÄ?iĹł mo, vaikĹł sia sulauk BangĹł vi miau tarp falta liĹł â&#x20AC;&#x201C; pir venantys aikĹĄte gy Ä?iai, viĹł. pÄ&#x2014;die mino gat ga atgi ir Kau v.spu ly sia sÄ&#x2026; masi gausvarbiau riĹł tiki TaÄ?iau pinigai, ku prieĹĄ terija dymui â&#x20AC;&#x201C; minis val ti iĹĄ ES. reikalĹł ĹĄalies savi tikslas Vidaus visoms kuriĹł nÄ&#x2014;ms kÄ&#x2026; ketas, mo kurÄŻ lai siuntÄ&#x2014; an s prie dauiĹĄ bÄ&#x2014;ms kinti, kokiom siai pagei 0 m. valiĹĄsiaiĹĄ valdĹžia labiau â&#x20AC;&#x201C;202 vi vietos nigĹł 2014 miesÄ?io sa geipi pa tĹł ES toje uosta ÄŻraĹĄÄ&#x2014;, jog tĹł suAnke cialistai 0 m. bĹŤ galima spe bĹŤtĹł daudybÄ&#x2014;s kad 2014â&#x20AC;&#x201C;202 kuriai dautĹł, grama, gauti pinigĹł bei pro jai kurta raiĹĄkas ir renovaci pa statĹł apteikti nĹł Ä?iĹł pa giabu mĹłjĹł rajo gyvenasutvarkymui. linkos 2 24 pai Ä?ios gsper trum silaukian Dirbo gimio be Elenos dĹžiaukaip tÄ&#x2014;s ma mai, vi die Pir gÄ&#x2026;sta klaipÄ&#x2014; paskumetĹł temdÄ&#x2014; nuo dikÄŻ. Iki nystÄ&#x2014;s mÄ&#x2026; ap iĹĄlaikyti kĹŤbusi, moti tyreikÄ&#x2014;s nutÄ&#x2014;s dir moteris Vals dmi mo (â&#x20AC;&#x17E;So tinÄ&#x2014;s gĹł iĹĄÄ&#x2014;jusi draudi je buvo ĹĄoatosto cialinio riu so dos sky binio prikKlaipÄ&#x2014; jai ne kÄ&#x2014;rosâ&#x20AC;&#x153;) jo, kad ta. kiruo ris suĹžino paĹĄalpa. PaaiĹĄ Mote tinystÄ&#x2014;s netumo lauso klaipÄ&#x2014;dietÄ&#x2014; staĹžo. jo, kad mo darbo ri reikia V`Ă&#x2013;[Ă&#x203A; V_OaVV_c a\`Q ]_VcR_` NVXfaV a\PXÂ&#x2022;[b\a_ aR_` ZNZ\` YĂ&#x203A;aĂşWĂ&#x;VY  @Uba XVN[Ă&#x2DC;V\` QaVXTN R`VYNb bVXN b_V\`O Zb`cNVX TV bas: XNVX ]Ă&#x;V_ VX\aN_ abZ\YN ď ŽDar 4 YS LEIDIN ANDIEN JAU Ĺ I IO â&#x20AC;&#x17E;KLAIPÄ&#x2013;DAâ&#x20AC;&#x153; Kaina 1,60 Lt ENRAĹ Ä&#x152; LUS DI â&#x20AC;&#x17E;Ne­gal­vo­jau, kad su­si­dur­ siu su to­kiu pa­dug­ny­nu.â&#x20AC;&#x153; Al­gis Ra­ma­naus­kas-Grei­tai gra­fi­ti­nin­kams, ku­riuos va­di­na tie­siog van­da­lais, ne­gai­lÄ&#x2014;­jo ati­tin­ka­mĹł epi­te­tĹł. 3p. Rum­piť­kÄ&#x2014;s kvar­ta­lui â&#x20AC;&#x201C; in­ves­ti­ci­jos Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tÄ&#x2014; v.spuryte@kl.lt Sa­vo kvar­ta­lo at­gi­mi­mo â&#x20AC;&#x201C; dau­gia­ bu­Ä?iĹł na­mĹł re­no­va­ci­jos, kie­mĹł as­ fal­ta­vi­mo, vai­kĹł ir spor­to Ĺžai­di­mĹł aikť­te­liĹł â&#x20AC;&#x201C; pir­miau­sia su­lauks klai­ pÄ&#x2014;­die­Ä?iai, gy­ve­nan­tys tarp Ban­gĹł ir Kau­no gat­viĹł. Mil­da Ski­riu­tÄ&#x2014; m.skiriute@kl.lt Dir­bo per trum­pai 4 #" ;_#!& dien Jau ĹĄian Ä&#x2014;dos aip su â&#x20AC;&#x17E;Kl ĹĄÄ?iu ry nija Spu Virgiryte@kl.lt Ĺ ei­mos na­riui â&#x20AC;&#x201C; 21 cen­tas Pir­ma­gi­mio be­si­lau­kian­Ä?ios 24 me­tĹł klai­pÄ&#x2014;­die­tÄ&#x2014;s Ele­nos dĹžiaugs­ mÄ&#x2026; ap­tem­dÄ&#x2014; nuo­gÄ&#x2026;s­ta­vi­mai, kaip rei­kÄ&#x2014;s iť­lai­ky­ti kō­di­kÄŻ. Iki pa­sku­ ti­nÄ&#x2014;s mi­nu­tÄ&#x2014;s dir­bu­si, mo­ti­nys­tÄ&#x2014;s ato­sto­gĹł iĹĄÄ&#x2014;­ju­si mo­te­ris Vals­ty­ bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo (â&#x20AC;&#x17E;Sod­ rosâ&#x20AC;&#x153;) Klai­pÄ&#x2014;­dos sky­riu­je bu­vo ĹĄo­ ki­ruo­ta. Elena su­Şi­no­jo, kad jai ne­prik­ lau­so mo­ti­nys­tÄ&#x2014;s pa­ťal­pa. Paaiť­kÄ&#x2014;­ jo, kad klai­pÄ&#x2014;­die­tÄ&#x2014; ne­tu­ ri rei­kia­mo dar­bo sta­Şo. <C<$ 8 sekÄ&#x2026; jau ti vai banAugin po pra per niai ta 21 centas ga. Tik Tokia su- na sÄŻ. ti mÄ&#x2014;ne stybÄ&#x2014; ska ma val mas, nors s ĹĄei kurti tojĹł skaiÄ?iu i ma gyven sparÄ?ia ĹĄalyje dutines pas ĹžÄ&#x2014;ja. VigaunanÄ?io s s ÄŻsima ja s mamo obĹŤsimo s: planu sio autikinu lÄ&#x2026;, pirmi Ĺža kin jant at na iĹĄsiaiĹĄ ti iĹĄsia bĹŤ s uĹž kÄ&#x2026; jÄ&#x2026; ti, ar bu ti. laiky SPECIA Au­gin­ti vai­kÄ&#x2026; jau se­ niai ta­po pra­ban­ ga. Tik 21 cen­tas per mÄ&#x2014;­ne­sÄŻ. To­kia su­ ma vals­ty­bÄ&#x2014; ska­ti­na kur­ti ĹĄei­mas, nors gy­ven­to­jĹł skai­Ä?ius ĹĄa­ly­je spar­Ä?iai ma­ ĹžÄ&#x2014;­ja. Vi­du­ti­nes pa­ ja­mas gau­nan­Ä?ios bō­si­mos ma­mos ÄŻsi­ ti­ki­nu­sios: pla­nuo­ jant at­Şa­lÄ&#x2026;, pir­miau­ sia bō­ti­na iť­siaiť­kin­ ti, ar bus uĹž kÄ&#x2026; jÄ&#x2026; iť­ lai­ky­ti. Â&#x201E;Â&#x201E;Dar­bas: kai ku­rios be­si­lau­kian­Ä?ios ma­mos pri­vers­tos dirb­ti ir vi­sÄ&#x2026; nÄ&#x2014;ť­ tu­mo lai­ko­tar­pÄŻ, ir gi­mus vai­kui, kad tik ga­lÄ&#x2014;­tĹł jÄŻ iť­lai­ky­ti. â&#x20AC;&#x17E;Shut­ters­tockâ&#x20AC;&#x153; nuo­tr. JAU Ĺ IANDIEN SPECIALUS DIENRAĹ Ä&#x152;IO â&#x20AC;&#x17E;KLAIPÄ&#x2013;DAâ&#x20AC;&#x153; LEIDINYS Ta­Ä?iau svar­biau­sia sÄ&#x2026;­ly­ga at­gi­mi­ mui â&#x20AC;&#x201C; pi­ni­gai, ku­riĹł ti­ki­ma­si gau­ ti iĹĄ ES. Vi­daus rei­ka­lĹł mi­nis­te­ri­ja prieĹĄ ku­rÄŻ lai­kÄ&#x2026; vi­soms ĹĄa­lies sa­vi­val­dy­ bÄ&#x2014;ms iť­siun­tÄ&#x2014; an­ke­tas, turÄ&#x2014;dama tiks­lÄ&#x2026; iť­siaiť­kin­ti, ko­kioms prie­mo­ nÄ&#x2014;ms vie­tos val­dĹžia la­biau­siai pa­ gei­dau­tĹł ES pi­ni­gĹł 2014â&#x20AC;&#x201C;2020 m. An­ke­to­je uos­ta­mies­Ä?io sa­vi­val­dy­ bÄ&#x2014;s spe­cia­lis­tai ÄŻra­ťÄ&#x2014;, jog pa­gei­dau­ tĹł, kad 2014â&#x20AC;&#x201C;2020 m. bō­tĹł su­kur­ta pro­gra­ma, pagal ku­riÄ&#x2026; bō­tĹł ga­li­ma teik­ti pa­raiť­kas ir gau­ti pi­ni­gĹł dau­ gia­bu­Ä?iams pa­sta­tams re­no­vuoti bei gy­ve­na­mų­jĹł ra­jo­nĹł ap­lin­kai su­tvar­ky­ti. 2


2012-03-17 Klaipeda

Related publications