Issuu on Google+

PIRMAS miesto dienraštis www.kl.lt Per vieną dieną išgelbėjo 16 žvejų. PIRMADIENIS, KOVO 12, 2012 Seimas pradės dirbti, kai apsispręs Prezidentė Miestas 3p. Lietuva 5p. 59 (19 360) ES užsienio politikos įgaliotinė C.Ashton turėtų dirbti efektyviau? Pasaulis 7p. Tuš­čių pla­nų dė­lio­nės Per pa­sku­ti­nį de­ šimt­me­tį Klai­pė­do­ je in­ves­tuo­to­jai ir mies­to val­džia dė­jo di­de­les vil­tis į mil­ži­ niš­kus ir bran­gius pro­jek­tus. Dau­gu­ ma jų taip ir li­ko po­ pie­riu­je, kai ku­rie ne­tgi ir po po­mpas­ tiš­ko pri­sta­ty­mo. Kaina 1,30 Lt „Kol mums jū­ros dar kas nors ne­nu­sau­si­no, ge­rai gy­ven­si­me.“ Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Kas­ty­tis Ma­ci­jaus­kas op­ti­mis­tiš­kai žiū­ri į atei­tį. 4p. Šven­tė­je – Lie­tu­vos sim­bo­lio re­kor­das As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt Bend­ro­vė pa­bė­go Ly­giai prieš 10 me­tų Klai­pė­do­je, Mi­ni­jos gat­vės ir Jū­ri­nin­kų pro­ spek­to san­kir­to­je, tuš­čio­je lau­ky­ mė­je tu­rė­jo at­si­ras­ti plie­no konst­ ruk­c i­j ų ga­myk­l a. Ame­r i­k ie­č ių bend­ro­vė „Pe­ni­nox Bal­ti­ka“ kal­ bė­jo apie mi­li­jo­ni­nes in­ves­ti­ci­jas ir 300 nau­jų dar­bo vie­tų klai­pė­ die­čiams. Įdo­mu tai, kad tuo me­tu Klai­pė­ dos lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na (LEZ) jau pra­ktiš­kai vei­kė ir de­rė­jo­si su pir­mai­siais in­ves­tuo­to­jais, ta­čiau ame­ri­kie­čių kaž­ko­dėl ne­su­do­mi­no mo­kes­ti­nės leng­va­tos. Jie su­ma­nė įsi­kur­ti mies­to že­mė­je, o ne LEZ‘e. 4 „„Ne­pas­ta­tė: „kor­tų na­me­lio“ sta­tu­są įga­vo ne vie­nas per pa­sku­ti­nį de­šimt­me­tį pla­čiai iš­rek­la­muo­tas sta­ty­ bų pro­jek­tas Klai­pė­do­je.  „Shut­ters­tock“ nuo­tr. miestas 2p.


2012-03-12 Klaipeda

Related publications