Issuu on Google+

tvdiena@diena.lt Redaktorė Agnė Klimčiauskaitė 2012 m. kovo 10 d. Tiražas 32 090 Eg­zo­ti­ka: jei pa­siil­go­te ne­ba­na­lios ro­man­ti­kos ir no­ri­te įveik­ti pa­va­sa­ ri­nį nuo­var­gį, ge­riau už vi­ta­mi­nus pa­dės fil­mas „Tai nu­ti­ko Je­me­ne“, nu­ ro­dan­tis že­miš­ko ro­jaus ad­re­są. 3p. Re­ko­men­da­ci­jos: prieš pra­si­de­dant 17-ajam tarp­tau­ti­niam fes­ti­va­ liui „Ki­no pa­va­sa­ris“ su be­veik 200 fil­mų pro­gra­ ma, „TV die­na“ žvel­gia, ku­riuos jų pa­ma­ty­ti tie­siog bū­ti­na. 4p. Švie­sa: ko­vo 11-ąją, Lie­ tu­vos Nep­rik­lau­so­my­ bės at­kū­ri­mo die­ną, TV3 Ži­nių tar­ny­bos pro­jek­tas „Lie­tu­vos gar­bė 2012“ ap­do­va­nos žmo­nes, sa­vo kil­niais dar­bais ku­rian­ čius ge­res­nę Lie­tu­vą. 9p. Le­di­nis choristų nuosprendis Įtam­pa, nuo­mo­ nių, cha­rak­te­rių ir bio­lau­kų ne­dar­na tarp Kė­dai­nių le­ di­nio cho­ro dai­ni­ nin­kų ir ge­ne­ro­lių – Giu­li­jos bei jos duk­ ters Mo­ni­kos – pa­ sie­kė kri­ti­nį taš­ ką. Praė­ju­sį sek­ ma­die­nį cho­ris­tai „Cho­rų ka­rų“ sce­ no­je pa­si­ro­dė be sa­vo idė­ji­nių va­do­ vių ir at­si­dū­rė pa­sku­ti­nė­je vie­to­je. Kal­bų, ko­dėl su­by­ rė­jo dau­gy­bę žiū­ro­ vų sim­pa­ti­jų iki tol pel­nęs cho­ras, bū­ ta įvai­riau­sių. Giu­li­ ja „TV die­nai“ iš­dės­ tė iš­si­sky­ri­mo prie­ žas­tis. 11p. BFL nuotr.


2012-03-10 TV diena

Related publications