Issuu on Google+

PIRMAS miesto dienraštis www.kl.lt Klai­pė­do­je ma­žės pės­čių­jų pe­rė­jų. Miestas 2p. 45 (19 346 PENKTADIENIS, vasario 24, 2012 Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras A.Sek­mo­kas „Gazp­rom’ą“ įsi­leis­tų tik su są­ly­go­mis. Es­ti­ja pa­skel­bė, kad su­lai­ky­tas sau­gu­mie­tis te­ki­no in­for­ma­ci­ją Ru­si­jos žval­gy­bai. Lietuva 7p. Pasaulis 14p. Ki­nai ke­lia gin­ta­ro kai­ną Bal­ti­jos auk­su va­ di­na­mas gin­ta­ras ne­tru­kus ga­li tap­ ti re­te­ny­be. Gin­ta­ rų rin­ko­je vers­li­nin­ kai įžvel­gia di­de­lių po­ky­čių – jų kai­na išau­go dvi­gu­bai ar­ ba net tri­gu­bai, o pa­ ti rin­ka su­stin­go. Kaina 1,30 Lt „Tai – ne triukš­mas, tai – mu­zi­ka.“ Klaip­ėdos sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Kas­ty­tis Ma­ci­jaus­kas tu­ri sa­vo nuo­mo­nę apie mo­to­cik­lų sklei­džia­mus gar­sus. 4p. Po­sė­džiai po­li­ti­kams – kan­čia Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bos na­riams ne­pa­tin­ka sė­dė­ti po­sė­džiuo­se – vos treč­da­lis po­li­ti­kų iš­ken­tė­jo klau­ sy­tis vi­sų pri­sta­to­mų spren­di­mo pro­jek­tų ir apie juos pa­reikš­ti sa­ vo nuo­mo­nę. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt Pab­ran­go dvi­gu­bai To­kius po­ky­čius gin­ta­ro dir­bi­niais pre­kiau­jan­tys vers­li­nin­kai ste­bi pa­ sta­ruo­sius dve­jus tre­jus me­tus. „Rin­ką iš­krei­pė ki­nai. Rin­ka jau bu­vo sta­bi­li, ta­čiau Bal­ti­jos ša­ly­ se pa­si­ro­dė ki­nai ir vis­ką su­jau­kė. Pra­dė­ję siū­ly­ti daug di­des­nę kai­ ną už ža­lia­vą, jie su­kė­lė kai­nas“, – dien­raš­čiui tei­gė šiuo me­tu gin­ta­ro ka­syk­lo­se Mek­si­ko­je vie­šin­tis gin­ ta­ro ga­le­ri­jų sa­vi­nin­kas Ka­zi­mie­ ras Miz­gi­ris. Pa­sak K.Miz­g i­r io, per pa­s ta­ ruo­sius me­tus gin­ta­ro kai­na šok­ te­lė­jo į ne­re­gė­tas aukš­ tu­mas. 4 „„Galimybė: ki­nų mo­te­rys mie­liau puo­šia­si gin­ta­ro ka­ro­liais nei lie­tu­vės, ku­rioms grei­tai šie pa­puo­ša­lai taps ne­beį­per­ka­mi.  Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr. Mies­to ta­ry­bos sek­re­to­ria­tas jau iša­na­li­za­vo, kaip mies­to ta­ry­bos na­riai praė­ju­siais me­tais lan­kė po­ sė­džius. Ana­li­zuo­ta ne tik tai, ar po­li­ti­kai į po­sė­džius at­vy­ko, bet ir tai, kiek juo­se pra­lei­do lai­ko. Šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba, ku­ri į pir­mą­jį po­sė­dį su­si­rin­ko per­ nai bir­že­lio 12 d., iš vi­so per me­tus po­sė­džia­vo 11 kar­tų. Į vi­sus po­sė­džius at­vy­ko net 21 iš 31 mies­to ta­ry­bos na­rio. Ta­čiau tik kas ant­ras iš jų su­ge­bė­jo po­sė­ džiuo­se iš­bū­ti nuo pat jų pra­džios iki pa­bai­gos. 2


2012-02-24 Klaipeda

Related publications