Issuu on Google+

tvdiena@diena.lt Redaktorė Agnė Klimčiauskaitė 2012 m. vasario 4 d. Tiražas 31 300 Lau­rai: nuo­šir­dus žiū­ rovų juo­kas – kur kas bran­ges­nis įver­ti­ni­mas nei po­mpas­tiš­kai įtei­kia­ mi ki­no ap­do­va­no­ji­mai ir net „Os­ka­rai“, kaip ti­ki­na prancūzų cir­ko ir ki­no le­gen­da P.Étai­xas. 5p. Šiau­das: nau­ja BTV so­ cia­linė dra­ma „Ty­los ri­ba“ ko­vos su smur­tu šei­mo­je ir šiur­pio­mis is­to­ri­jo­mis sieks ne su­grau­din­ti vi­suo­menę, o pa­dėti smur­to au­koms iš­si­kaps­ ty­ti iš šio liū­no.  8p. Švie­sa: žiū­rovų pa­ramą TV3 „Chorų ka­ruo­se“ Sta­no ir Pa­nevė­žio pa­ tai­sos namų mo­te­rys lai­ko di­de­le per­ga­le ir vil­ti­mi, kad vi­suo­menė gebės joms at­leis­ti ir iš­ties­ti ranką.  9p. Po­li­ti­ko­je ne­būna am­žinų draugų Ak­torė Me­ryl Streep už vaid­menį fil­me „Ge­le­žinė le­di“ jau laimė­jo „Auk­sinį gaublį“ ir bu­vo no­ mi­nuo­ta „Os­ka­rui“. Bet bri­tai prie­šta­rin­ gai ver­ti­na juostą, ku­ri at­skleid­žia ne tik žy­miau­sios ša­ lies po­li­tikės Mar­ ga­ret That­cher stip­ rybę, bet ir tam­sią­ sias jos as­me­nybės pu­ses, o ją pa­čią vaiz­duo­ja seną, ser­ gan­čią Alz­hei­me­rio li­ga. 6p.  Kadrai iš filmo


2012-02-04 TV diena

Related publications