Issuu on Google+

PIRMAS miesto dienraštis www.kl.lt Prem­je­ras A.Ku­bi­lius neat­me­ta, kad prieš rin­ki­mus ga­li tek­ti per­žiū­rė­ti mo­kes­čius. Lietuva 5p. ANTRADIENIS, sausio 17, 2012 Nau­ji vais­tai ža­di­na li­go­nių vil­tis. Sveikata 9p. 13 (19 314) „Auk­si­nio gaub­lio“ ap­do­va­no­ji­muo­se žvilgs­nius kaus­tė B.Pit­tas ir A.Jo­lie. Pasaulis 13p. Plū­du­rai – lyg iš auk­so Smul­kie­ji žve­jai jau­ čia­si lyg pa­ra­ga­vę sū­rio pe­lė­kau­tuo­se – už ES pi­ni­gus ga­ vę tink­lus žy­min­ čius bran­gius plū­du­ rus, jie ne tik jų ne­ga­ li nau­do­ti, bet ir pri­ vers­ti pen­ke­rius me­tus sau­go­ti, o pa­ mė­gi­nę to daik­to at­ si­sa­ky­ti pri­va­lės mo­ kė­ti bau­das. Kaina 1,30 Lt „Tik nui­mi ka­me­rą, tą pa­čią die­ną – p...t ir pa­va­sa­ris“. Klai­pė­dos mies­to vi­ce­me­ras Vy­tau­tas Če­pas apie sie­nų tep­lio­to­jus, ku­rie la­bai ope­ra­ty­viai iš­siaiš­ki­na, kur ga­li kenk­ti ne­ma­to­mi. 3p. Snie­gas iš­bu­di­no švarintojus Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt Iš­ban­dy­mą pir­muo­ju di­des­niu snie­gu iš­lai­kė ne vi­si miesto tvar­ kytojai. Pras­čiau­sia si­tua­ci­ja, kaip ir kas­met, yra dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt Už vie­ną – be­veik 900 li­tų „Toks ne­va dy­kai gau­tas plū­du­ ras kai­na­vo 887 li­tus. Vie­nai žve­ jy­bos įmo­nei rei­kia nuo 20 iki 30 to­kių plū­du­rų. Ma­no aki­mis, to­kį ga­li­ma bent pen­kis kar­tus pi­giau pa­ga­min­ti. Tink­lų gai­rė­mis va­di­ na­mi plū­du­rai už­sie­ny­je kai­nuo­ ja apie 150 li­tų, o jie mi­li­jo­ną li­tų šiam pro­jek­tui iš­lei­do“, – pa­ste­ bė­jo bu­vęs prie­kran­tės žve­jys Vik­ to­ras Bu­ta­vi­čius. Per­nai pa­va­sa­rį su Lie­tu­vos žu­ vi­nin­kys­tės pro­duk­tų ga­min­to­jų aso­cia­ci­ja su­tar­tis dėl šių plū­du­rų ga­vi­mo pa­si­ra­šė be­veik vi­sos prie­ kran­tė­je ir Kur­šių ma­rio­ se žve­jo­jan­čios įmo­nės. 4 Bu­vo sli­džių ruo­žų „„Įkai­tai: prie­kran­tės žve­jai ne­pa­ten­kin­ti už ES pi­ni­gus pa­ga­min­tų tink­lų plū­du­rų ko­ky­be ir tvir­ti­na, kad už­ sie­ny­je jie ga­li ras­ti ko­ky­biš­kes­nių ir pen­kis­kart pi­ges­nių.  Daugiau skaitykite 2 p. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr. Va­kar vi­sos pa­grin­di­nės mies­to gat­vės bu­vo nu­va­ly­tos. Va­žiuo­ja­ mo­ji ke­lio da­lis – šla­pia. Ta­čiau pra­stes­nė padėtis bu­vo šeš­ta­die­nį. Ry­tą da­lies pa­grin­di­ nių mies­to gat­vių, tarp ku­rių yra ir Pries­to­čio, Mo­kyk­los, ruo­žus den­ gė į le­dą vir­tęs su­plūk­tas snie­gas. Anot šiau­ri­nę mies­to da­lį va­ lan­čios įmo­nės va­do­vo Ge­di­mi­ no Ba­go­čiaus, to­kia si­tua­ci­ja ga­ lė­jo bū­ti ne­bent ry­tą. Vė­liau bu­vo už­pil­ta drus­kos, ir snie­ gas iš­tir­po. 2


2012-01-17 Klaipeda

Related publications