Issuu on Google+

Ekonomika Pasaulis 9p. Su­kur­ti ži­no­mą in­ter­ne­ti­nį ke­lio­nių tink­la­lapį pa­ska­ti­no gau­siai dis­ku­si­jų fo­ru­muo­se skai­ty­ti vers­li­nin­ko įspū­džiai. 10p. Sportas Olimpinę ramybę trikdo kaltinimai rasizmu, nacizmu ir diskriminacija. 14p. Kauno „Žalgirio“ naujokų gretose – dar vienas JAV krepšininkas O.Lafayette’as. Ple­ne­ro A.Sa­muo­liui at­min­ti da­ly­vių po­tė­piai kal­ba ty­la. 25p. Šeštadienio Rugpjūčio 11, 2012 Nr. 187 (19746) Kaunodiena.lt 2,50 Lt tiū­ra Kur bu­vo din­gęs K.Lu­šas? Avan­ už šim­tus Džia­zo kom­po­zi­to­ rius, pia­nis­tas vir­ tuo­zas, pro­diu­se­ris Kęs­tu­tis Lu­šas ge­ rą de­šim­tį me­tų bu­ vo pra­ny­kęs iš aki­ ra­čio. Šį pa­va­sa­rį jis kaip ka­ša­lo­tas vėl iš­ni­ro iš gel­mių – į sce­ną, į Lais­vės alė­ ją. Ką jis vei­kė, din­ gęs iš vie­šu­mos? mi­li­jo­nų Ta­das Šir­vins­kas t.sirvinskas@kaunodiena.lt Kau­no pa­šo­nė­je vei­kian­ti veik­ los de­šimt­me­tį at­šven­tu­si „Gi­rai­ tės gink­luo­tės ga­myk­la“ (GGG) – dar vie­nas vals­ty­bės ne­su­ge­bė­ji­ mo plė­to­ti vers­lą pa­vyz­dys. Ne­pi­ gus – jis kai­na­vo dau­giau nei 200 mln. li­tų. Ly­di prieš­ta­rin­gi epi­te­tai Prieš 11 me­tų ban­do­mą­ją šo­vi­nių par­ti­ją pa­ga­mi­nu­sią, prieš de­šimt me­tų pro­duk­ci­jos pre­ky­bą pra­dė­ ju­sią GGG vi­są gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį ly­di prieš­ta­rin­gi epi­te­tai. Ga­myk­ los sta­ty­bą ska­ti­nę ir už jos veik­ los tęs­ti­nu­mą pa­si­sa­kan­ tys vei­kė­jai giria GGG. 2 Dienos citata „Re­ži­mas kartu sie­kia nu­ kreip­ti dė­me­sį, kad kal­ bė­tu­me ne apie žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus“, – po­li­to­lo­gas Ry­tis Jur­ko­nis ne­su­reikš­mi­na Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­to Aliak­sand­ro Lu­ka­šen­kos gra­si­ni­mų Lie­tu­vai. En­ri­ka Strio­gai­tė e.striogaite@kaunodiena.lt Du K.Lu­šo pa­si­svei­ki­ni­mai po il­ go ne­si­ma­ty­mo: šį pa­va­sa­rį jis vėl išė­jo nu­si­lenk­ti „Kau­nas Jazz“ sce­ no­je, o vi­sai ne­se­niai jam plo­jo Pa­ žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio pub­li­ka. Šian­dien K.Lu­šą jau kur kas daž­ niau ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir Lais­vės alė­jos ka­vi­nė­je, pa­pras­tai su poe­tu Gin­ta­ru Pa­tac­ku – pa­gal jo ei­lė­raš­ čius bu­vo su­kur­tos kom­po­zi­ci­jos, at­l ik­tos Bab­ty­n o-Že­ mait­kie­mio dva­re. 4 6p. „„Ko­ri­fė­jai: Kau­no bo­he­mos sim­bo­liais va­di­na­mus G.Pa­tac­ką ir K.Lu­šą vėl ga­li­ma su­tik­ti sė­dint kar­tu Lais­ vės alė­jos ka­vi­nė­je.  Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr. Iðkirpkite kuponà, já galite išsikeisti á bilietà vienam asmeniui VDU Botanikos sodo kasose. Rugpjûèio 11 d. (kuponas galioja tik vienà dienà). dieniniu Tik su šešta dienraðèiu ÁËJIMASbotanikos sodà ! S A M A K O M E N o Á VDU Kaun


2012-08-11 Kauno diena

Related publications