Issuu on Google+

Lietuva Teo­riš­kai Sei­mas dir­ba, bet pra­ktiš­kai ja­me tvy­ro ato­sto­gų dva­sia. 5p. Ekonomika 7p. Pasaulis Vi­dur­va­sa­rį su­ma­žė­jo gy­ven­to­jų įsi­sko­li­ni­mų už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas. 8p. Pasaulio sikhai piktinosi beprasmėmis žudynėmis JAV Viskonsino valstijoje. Ho­li­vu­do žvaigž­dės N.Port­man ves­tu­vės – pus­me­čiu vė­liau, nei skel­bė gan­do­ne­šiai. 24p. Antradienis rugpjūčio 7, 2012 Nr. 183 (19742) Kaunodiena.lt 2 Lt Po­li­ci­nin­kai ban­dė iš­traukti ko­le­gos sū­nų? Stu­den­čių būs­to paieš­kos Jur­gi­ta Ša­kie­nė j.sakiene@kaunodiena.lt Pa­sik­lau­sius dvie­jų mer­gi­nų is­to­ri­ jos, kaip jos Kau­ne ieš­ko­jo kur ap­ si­gy­ven­ti, ga­li praei­ti no­ras stu­di­ juo­ti ki­ta­me mies­te. Stu­den­tės tei­ gė pa­si­gai­lė­ju­sios, kad su­si­dė­jo su ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ra. Iš­kart – 200 li­tų mo­kes­tis Ne­no­rė­ju­sios įvar­dy­ti sa­vo pa­var­ džių 22 me­tų bū­si­mo­sios spe­cia­lis­ tės iki šios va­sa­ros nuo­mo­ja­ma­me bu­te gy­ve­no su dar vie­na kam­ba­ rio drau­ge. Šį bu­tą su­si­ra­do la­bai leng­vai – pa­gal skel­bi­mus. De­ja, kai mer­gi­nos, nu­spren­du­sios ieš­ ko­tis ma­žes­nio bu­to dviem, su­si­ dū­rė su agen­tū­ra, pra­si­ dė­jo pro­ble­mos. 2 Dienos citata „Aš jau ne­be­no­riu plau­ kio­ti. Pa­sie­kiau vis­ką, apie ką sva­jo­jau“, – „„Pri­si­dir­bo: ant ap­derg­to Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to mun­du­ro vis teš­kia­mos nau­jos dė­mės.  Kau­no Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bręs­ ta di­de­lis skan­da­las. „Kau­no die­nai“ pa­ vy­ko su­ži­no­ti, kad ty­liai vyks­ta iki­teis­mi­ nis ty­ri­mas, ku­rio cent­re – ga­li­mai ban­dę nu­slėp­ti nu­si­kal­ti­mą, do­ku­men­tus klas­to­ ję ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai. Ta­das Šir­vins­kas t.sirvinskas@kaunodiena.lt Įk­liu­vo dėl nar­ko­ti­kų Kau­no Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ te dir­ban­čiam Ope­ra­ty­vaus val­dy­ mo sky­riaus Cent­ro gru­pės vy­res­ nia­jam po­sti­niui Li­nui Ku­ri­la­vi­čiui ne­tru­kus ga­li bū­ti pa­reikš­ti rim­ ti įta­ri­mai. Lai­ki­no­jo va­do­vo iš­pa­žin­tis „Ma­no šir­dis ser­ga dėl li­go­ni­ nės“,  – liūd­nai ta­ria lai­ki­na­sis Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės va­do­ vas gy­dy­to­jas trau­ma­to­lo­gas Rai­ mon­das Ku­nic­kas. Mir­tis, pa­va­sa­ rį nu­si­ne­šu­si 11 mė­ne­sių kū­di­kio gy­vy­bę, ne tik su­krė­tė šį gy­dy­ to­ją bei vi­są ligoninės ko­lek­ty­ vą, bet ir at­vė­rė žaiz­das, ku­rios opė­jo, me­di­kams su­tel­kus dė­me­ sį į ko­vą dėl dvie­jų su­jung­tų di­de­ lių Kauno li­go­ni­nių va­do­vo kė­dės, užuo­t jį sky­rus pa­cien­tams. R.Ku­ nic­kas, pri­vers­tas im­tis rea­lių re­ for­mų, pa­tvir­ti­na: pro­ble­mų bu­vo daug. 12p. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr. „Kau­no die­nos“ šal­ti­niai pasa­ ko­ja, kad ko­vą į Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą bu­vo pri­sta­ty­ti ke­tu­ri jau­nuo­liai, tu­rė­ję nar­ko­ti­nių me­ džia­gų. Vie­nas ­jų – Kau­no ap­skri­ ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­no sū­nus. Įtariama, kad L.Ku­ri­la­vi­čius ban­dė su­klas­to­ti įra­šus taip, kad apie jau­nuo­lių su­lai­ky­mą ne­lik­tų jo­kios žy­mės. Lon­do­no olim­pia­do­je iš­ko­vo­jęs nau­ją po­rci­ją me­da­lių ge­riau­sias vi­sų lai­kų plau­ki­kas Mi­chae­las Phelp­sas ne­liū­di at­si­svei­kin­da­mas su di­džiuo­ju spor­tu. 11p. 4 Kla­si­kas įkvė­pė Kau­no teks­ti­li­nin­kes 17p.


2012-08-07 Kauno diena

Related publications