Issuu on Google+

Sˇ 57 05.2010 120 c¨ quan cÒa tÊng cÙc ch›nh trfi qu©n ÆÈi nh©n d©n vi÷t nam NAM NGAYSINH CHU TICH HO CHI MINH 19.5.1890 - 19.5.2010


VAN HOA QUAN SU. MAY 2010

Related publications