Issuu on Google+

BROJ 2132 GODINA XCVII DERVENTA, ~etvrtak, 26. februar 2009. godine CIJENA 0,50 KM www.derventskilist.net ^ETVRTA SJEDNICA SKUP[TINE OP[TINE ISCRPQUJU]E RASPRAVE  Prihva}en Program zajedni~ke komunalne potro{we  Zasad bez mega-marketa u Omladinskoj ulici  Propao poku{aj grupe odbornika za pove}avawe vlastite naknade  U~inak derventskih policajaca iznad prosjeka  Prihva}eni izvje{taji o radu komunalne policije i op{tinskih inspektora  Zajedno s Dobojem u borbu za izlaz na auto-put U ponedjeqak su odbornici derventske Skup{tine op{tine zasjedali ~etvrti put, a obiqe`je ovi sjednice bile su iscrpquju}e rasprave o nekoliko tema koje su se na{le na dnevnom redu. Nakon "Aktuelnog ~asa", raspravu o predlo`enom Programu zajedni~ke komunalne potro{we otvorio je Nusret Dizdarevi} ukazuju}i na potrebu odre|ivawa lokacija za postavqawe kontejnera za sme}e i upozorewem o neefikasnoj uli~noj rasvjeti u Kineskoj ~etvrti koju bi trebalo urediti. O rasvjeti je govorio i Dalibor Ili}, a Milan \uki} se, u ime PDP, zalo`io za konkretizaciju nekih navoda u prijedolgu, te posebno upozorio na nedostatak saobra}ajnih znakova u mnogim ulicama. On je naglasio i potrebu ogra|ivawa nekada{weg gradili{ta kod banke, kao i ure|ewa jo{ nekih prostora u gradu, te obrazlo`io amandmane PDP. Denis Pijetlovi} je kritikovao odr`avawe javnih saobra}ajnica, upozoriv{i na lo{u sanaciju rupa na kolovozu, dok je Slavko Toma{ predlo`io da se ulica Srpske vojske ~isti u cjelosti, kao i ulica u Omeragi}ima, a inicirao je i "prekomandu" prioriteta u ~i{}ewu pojedinih ulica. Du{an Ra{i} je postavio pitawe opravdanosti ~i{}ewa pojedinih zelenih povr{ina na Sajmi{tu, te kritikovao lo{e planirawe izgradwe i odr`avawa zelenih povr{ina u gradu, a zalo`io se i za odr`avawe obiju obala Ukrine na cijelom toku kroz podru~je grada. Nade Planin~evi} u predlo`enom dokumentu nije vidio {ansu za poboq{awe stawa, te konstatovao nedostatak prijedloga konkretnih poteza. On je postavio pitawe kvaliteta rasvjete koja "radi dawu umjesto no}u", a za zimsku slu`bu je nepoznato je li uzrokovala ve}u {tetu ili korist zbog kasnijeg djelovawa ostataka posipnog materijala. - Plan da se putem SMS u Odjeqewe za stambeno komunalnu oblast dojavquju nedostaci je bespotrebna predstava, smatra Planin~evi} i umjesto toga predla`e da se radi "ono {to je propisano". Mihajlo Ze~evi} je upozorio na nedostatak imena ulica u Novom nasequ, a zalo`io se da glavne ulice u tom dijelu Dervente budu u drugom, umjesto u tre}em, prioritetu za ~i{}ewe. Sini{a Jefti} je govorio o potrebi rje{avawa problema odvo|ewa atmosferskih voda s parkinga u "Kineskoj ~etvrti", dok je Fadila Pelesi}a obradovala najava ve}e kontrole tro{ewa sredstava u komunalne namjene. On se zalo`io i za naplatu parkirawa, te govorio o potrebi po{tovawa obaveze ~i{}ewa snijega ispred radwi, kao i o problemu lagerovawa ogrevnog drveta, kako u blizini objekata kolektivnog stanovawa, tako i u blizini privatnih ku}a. - Nema rje{avawa komunalnih problema bez potpunog anga`ovawa gra|ana i wihove `eqe da sami u~estvuju u rje{avawu problema, smatra Pelesi}. Nekoliko sugestija na prijedlog programa dao je i Ilija Zirdum, predsjednik SO, a Dragan Paji}, na~elnik Odjeqewa za stambeno komunalnu oblast, odgovorio je na ve}inu pitawa, primjedbi i sugestija, uz konstataciju da ve}ina ima smisla. Neke je odmah prihvatio, ali je veliki broj prijedloga uslovio pauzu, tokom koje je postignuta saglasnost. Igor @uni}, zamjenik na~elnika op{tine, u ime predlaga~a je skoro sve amandmane prihvatio i oni su postali sastavni dio prijedloga, dok su dvije ideje SNSD preto~ene u zakqu~ke, koji su, kao i program, dobili potrebnu ve}inu glasova odbornika. (nastavak na 3. strani)


2132

Related publications