Issuu on Google+

คู่มือส่งเสริ มการวิ เคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางทีเ่ สีย่ งต่อการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ


CVCA_Thai_Version1

Related publications