Issuu on Google+

Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Mã ñề thi: 001 ðỀ THI ðẠI HỌC Môn thi: Hoá học - Không Phân ban Mã ñề: 001 Thời gian làm bài: 90 phút Số câu trắc nghiệm: 50 Họ, tên thí sinh:....................................................................................... Số báo danh:................................ Câu 1. Chọn phương án ñúng, phản ứng không thuộc loại oxi hóa – khử là: A. Phản ứng thủy phân B. Phản ứng thế C. Phản ứng kết hợp D. Phản ứng phân hủy Câu 2. 3 dung dịch sau có cùng nồng ñộ mol/l: NaHCO3, NaOH, Na2CO3, pH của chúng tăng theo thứ tự: A. NaOH; NaHCO3; Na2CO3 B. NaOH; Na2CO3; NaHCO3 C. NaHCO3; Na2CO3; NaOH D. Na2CO3; NaOH; NaHCO3 Câu 3. Ba dung dịch sau có cùng nồng ñộ mol/l: H2SO4; Na2SO4; NaHSO4. pH của chúng tăng theo thứ tự: A. Na2SO4; NaHSO4; H2SO4 B. Na2SO4; H2SO4; NaHSO4 C. NaHSO4; H2SO4; Na2SO4 D. H2SO4; NaHSO4; Na2SO4 Câu 4. ðiều nào là ñúng trong các câu sau? A. Khi ñiện phân dung dịch CuSO4 thì pH của dung dịch tăng dần B. Khi ñiện phân dung dịch NaCl thì pH của dung dịch giảm dần C. Khi ñiện phân hỗn hợp dung dịch CuSO4 + NaCl thì pH của dung dịch không ñổi D. Khi ñiện phân dung dịch hỗn hợp HCl + NaCl thì pH của dung dịch tăng dần Câu 5. Khí vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là: A. NH3 B. H2S C. CO2 D. SO2 Câu 6. ðốt cháy hỗn hợp lưu huỳnh và cacbon (thể tích không ñáng kể) trong bình kín ñựng oxi dư, sau ñó ñưa bình về nhiệt ñộ ban ñầu thì áp suất trong bình so với trước khi ñốt sẽ: A. tăng B. giảm C. không ñổi D. có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc lượng C, S Câu 7. ðể nhận ra các khí CO2, SO2, H2S, NH3 cần dùng các dung dịch: A. Nước brom và NaOH B. NaOH và Ca(OH)2 C. Nước brom và Ca(OH)2 D. KMnO4 và NaOH Câu 8. Biết thứ tự dãy ñiện hóa: Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ Phản ứng nào là sai trong số các phản ứng sau ñây? A. Fe + 2Fe3+  B. Fe2+ + 2H+  → 3Fe2+ → Fe3+ + H2 ↑ C. Fe + Cu2+  D. Cu + 2Fe3+  → Fe2+ + Cu → Cu2+ + 2Fe2+ Câu 9. Cho hỗn hợp Fe + Cu tác dụng với dung dịch HNO3, phản ứng xong, thu ñược dung dịch A chỉ chứa một chất tan. Chất tan ñó là: A. Fe(NO3)3 B. Cu(NO3)2 C. Fe(NO3)2 D. HNO3 Câu 10. ðiều nào là sai trong số các ñiều sau? A. Hỗn hợp Na2O + Al2O3 có thể tan hết trong H2O B. Hỗn hợp Fe2O3 + Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl C. Hỗn hợp KNO3 + Cu có thể tan hết trong dung dịch NaHSO4 D. Hỗn hợp FeS + CuS có thể tan hết trong dung dịch HCl Câu 11. Hỗn hợp nào trong các hỗn hợp sau không ñược dùng làm thuốc nổ? A. KNO3 + S + C B. KClO3 + S + C C. KClO3 + P D. KNO3 + KClO3 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Phone: 0976053496 Trang 1/4 Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com


Bo de thi thu dai hoc hoa hoc cua tac gia Le Pham Thanh [chemvn.net]

Related publications