Issuu on Google+

Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/19 00-679 Warszawa tel. (48 22) 652 01 17 tel./fax (48 22) 622 25 17 temida@cpk.org.pl www.cpk.org.pl www.partnerstwo.cpk.org.pl © Women’s Rights Center ISBN 978-83-89888-96-9 Opracowanie graficzne, projekt ok∏adki Beata Orzechowska bea@vip.wp.pl Fotografie Rafa∏ Pud∏o rp@rafalpudlo.pl Redakcja i korekta Ewa Jaworska, Agnieszka Ostrowska El˝bieta Zychowicz, Sk∏ad i ∏amanie Beata Orzechowska Druk i oprawa Meritum 21 Zamieszczono fotografie: ze spektaklu „Pasja. Obrz´d zdj´cia masek ofiarnych.” oraz z Zak∏adu Karnego w Lubliƒcu


taniec_wysokiego_wyzyka

Related publications