Issuu on Google+

Islam Dengan Seni terkandung dalam hasil seni Islam. Pencapaian yang dibuat oleh seni Islam itu juga merupakan sumbangan daripada tamaddun Islam di mana tujuan seni Islam ini adalah kerana Allah swt. Walaupun seni merupakan salah satu unsur yang disumbangkan tetapi Allah melarang penciptaan seni yang melampaui batas. Firman Allah swt yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas." Syaidara Lamuri yang berbahagia…… Konsep seni Islam dan pembawaannya haruslah menjurus ke arah konsep tauhid dan pengabdian kepada Allah swt. Motif berseni haruslah bermatlamatkan perkara-perkara ma'ruf (kebaikan), halal dan berakhlak. Jiwa seni mestilah ditundukkan kepada fitrah asal kejadian manusia kerana kebebasan jiwa dalam membentuk seni adalah menurut kesucian fitrahnya yang dikurniakan Allah swt. Fungsi seni tidak kurang sama dengan akal supaya manusia menyedari perkaitan antara alam, ketuhanan dan rohani atau dengan alam fizikal. Lantas ia menyedari keagungan Tuhan dan keunikan penciptaanNya. Seni dalam Islam menanam rasa khusyu' ke pada Allah di samping Sambungan hal. 1 memberi ketenangan di jiwa manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan fitrah yang gemar kepada kesenian dan keindahan. Oleh sebab itu seni dalam Islam tidak berslogan 'seni untuk seni' tetapi 'seni kerana Allah untuk manusia, makhluk dan alam sekitar'. Kesenian Islam terpancar daripada tauhid yang merupakan satu penerimaan dan penyaksian terhadap keesaan Allah swt maka seni yang berpaksikan tauhid dapat menanamkan sifat bertaqwa dan beriman. Seni juga dapat meningkatkan daya intelek dan bukan sahaja emosi. (Dari berbagai sumber) Sinyeu,07042013. Seni Dan Dakwah......... pesan yang berupa nilai-nilai islamiyyah untuk memengaruhi audiens ke arah yang lebih baik mendekati kebenaran syariat dan aqidah islamiyyah. Seni adalah sebuah media untuk mecapai tujuan dakwah, seni menjembatani proses dakwah islamiyyah. Keindahan untuk dakwah islamiyyah, seni sebagai media seni bisa dinikmati oleh apara pemirsa atau objek sasaran dakwah. Secara tidak langsung pesan-pean dakwah pun bisa ditangkap oleh mad'u. Maka dalam islam terdapat dua macam kesenian. Pertama, ada kesenian yang baik, yaitu sekalian yang tidak terlatang dalam agama, segala kesenian yang tidak merusak budi pekerti, segala kesenian yang tidak melalaikan kepada ibadah, dan segala kesenian yang tidak menjadikan kita lupa kepada Tuhan. Kedua, ada kesenian yang buruk, yaitu segala kesenian yang terlarang dalam agama, segala kesenian yang merusak budi pekerti, segala kesenian yang melalaikan kepada ibadah, dan segala kesenian yang menjadikan kita lupa kepada Tuhan. Oleh kerena itu, pemanfaatan seni yang positif dapat membebaskan manusia dan untuk tegaknya dakwah islamiyyah. Potensi-potensi masyarakat dalam mengembangkan kesenian dalam islam seharusnya menjadi sarana dan media untuk mengembangkandakwah islamiyyah, dengan tujuan dapat memahami ajaran dan perintah Tuhan melalui pendekatan seni. Wallahu'alam. LAMURI IKLAN baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya paksaan. Mengutip ungkapan Abd Gani Isa Agama, dalam hal ini Islam, adalah way of life yang telah dikonsep dan dirumuskan oleh Allah. Islam dimaknai sebagai sebuah skema kehidupan (the scheme of life) yang lengkap dan utuh dan mengatur segala aspek kehidupan manusia (QS, al-Baqarah: 208). ( Serambi Indoneia: 2011). Disisi lain, Seni sebagai misi dakwah, yaitu seni menyampaikan makna Sambungan hal. 1 Perbincangan Jum’at Pagi Hadir setiap hari Jum’at, Pukul 08:00-08:35 WIB Di Radio Baiturrahman FM 98,5 MHz Membahas topik-topik aktual dalam sepekan dilihat dari perspetif syari’at Islam Partisipasi : 0813 629 61 965 Host : Sayed Muhammad Husen LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI’AH Jl. B. Aceh - Medan, Km: 25, Pasar Indrapuri Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar Propinsi Aceh Melayani: Pembayaran Rekening Listrik, Telkom, PDAM, dan Pulsa Elektrik, PRODUK & SIMPANAN: 1. Tabungan Berjangka (TAJAKA) 2. Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA) 3. Tabungan Mudharabah (TAMARA) 4. Tabungan Qurban & Aqiqah (SIKURBAN) 5. Tabungan Idul Fitri (TADURI) 6. Tabungan Ibadah Haji & Umrah (SIHANUM) 8 “PUTRA PANGKAS” Jl. B. Aceh - Medan, Km: 25, Pasar Indrapuri Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar Propinsi Aceh E-mail : lamuribulletin@gmail.com Monthly Bulletin Volume 10, Tahun III - April 2013 LAMURI UTAMA www.lamurionline.com Infaq Rp. 1.000 Islam Dengan Seni Oleh : Herman Hilmy S S yaidara Lamuri yang berbahagia… Kita masih diberikan umur panjang oleh Sang Pencipta dan dapat berjumpa lagi dengan saya di edisi April 2013 ini. Insya Allah pada edisi ini kita akan menulis tentang Islam dengan Seni. Islam sebagai salah satu agama besar dunia dan yang paling belakangan menyatakan bahwa Alquran diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Dalam hal ini Allah berfirman: yang artinya (Dan Kami turunkan kepadamu sebuah Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu, Q.S. 16 : 138). bagaimanapun seni masih dianggap sebagai sesuatu yang ideal dan berkaitan dengan moral. Seni juga boleh dibagi menjadi dua tujuan yaitu seni untuk seni dan seni untuk masyarakat, di mana seni untuk seni adalah bertujuan untuk seni saja dan orang mencipta seni ini dibebaskan untuk apa-apa tujuan sama ada mengandungi unsur baik atau jahat. Manakala seni untuk masyarakat pula menyatakan bahwa seni dicipta untuk sesuatu tujuan maka ianya mestilah difahami oleh masyarakat Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada seluruh manusia tanpa mengenal bangsa yang bersumberkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Ulama. Islam adalah agama yang nyata (waqi'e) dan sesuai dengan fitrah manusia, pada semua tempat, zaman dan situasi menepati citarasa, kehendak, sifat, keinginan, nafsu, perasaan dan akal fikiran manusia. Dalam jiwa, perasaan, nurani dan keinginan manusia terbenamnya rasa sukakan keindahan dan keindahan itu adalah seni. Sebagaimana dikatakan oleh John Dewey, seni merupakan pengalaman keindahan yang di ekspresikan. Karena menurut John Dewey pengalaman merupakan keberhasilan organisme dalam perjuangan serta merupakan hasil-hasil yang dicapainya di alam benda- benda maka sesungguhnya pengalaman seni diawal perkembangan. Kesenian merupakan hasil yang indah-indah dari kecakapan dan kepintaran manusia. Dengan kepintaran manusia maka lahirlah berbagai macam seni. Seumpama, seni rupa, seni suara, seni pahat, seni ukir, seni bangunan, seni sastra, dan lain-lain. Syaidara Lamuri dimanapun Anda berada… Seni adalah sesuatu yang bersifat abstrak, dapat dipandang, didengar dan disentuh oleh jiwa tetapi tidak dapat dinyatakan melalui kata-kata dan bahasa. Sukar untuk mentakrifkan seni secara tepat sesukar untuk menerangkan konsep keindahan dan kesenangan itu sendiri. AlFarabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan, Al-Ghazali pula menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Mengikut kebudayaan Barat, seni sebenarnya tiada hubungan dengan agama. Ini adalah disebabkan oleh dasar sekularisme yang mengasingkan hal k e d u n i a a n d e n g a n a g a m a . Wa l a u yang digunakan untuk kemasyarakatan, politik dan akhlak. Syaidara Lamuri yang dimuliakan Allah… Islam dengan seni sangatsangatlah erat hubungannya, karena Islam itu indah, yang indah itulah seni. Seni Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam dan perbezaan antara seni Islam dengan bukan Islam ialah dari segi niat atau tujuan dan nilai akhlak yang Bersambung ke Hal. 8 SENI DAN DAKWAH ISLAMIYYAH Oleh: Almuzanni Orang yang bergelut dalam seni itu dinamakan seniman. Dalam kajian dakwah Seniman itu sebagai Da'i yang menyampaikan pesan kepada pemirsa melalui keahlian seninya masing-masing. Yusuf al-Qardhawi (2009:170) memberi penjelasan lebih lanjut tentang kesenian. Jika olahraga memberi makanan kepada fisik, ibadah memberikan makanan kepada spiritual, ilmu kepada akal, maka seni memberi makanan kepada perasaan (emosional). HM. Arifin dalam bukunya “ Psikologi Dakwah” menjelaskan dakwah islamiyyah adalah suatu kegiatan ajakan Bersambung ke Hal. 8 ISLAM ITU INDAH I Oleh :Abrar, S.Pd SLAM singkatan Indah, Selamat, Lurus, Agamis dan Meyakinkan, mungkin itulah singkatan yang coba penulis uraikan walaupun ada singkatan-singkatan lain yang syedara bias ambil dari kata Islam ini dalam Ejaan Abjad Indonesia. Nah, Syedara, di sini penulis mencoba mengulas segi keindahan dari Islam sesuai dengan tema Lamuri edisi ini yaitu Seni Dalam Islam. Keindahan atau “beauty” adalah sifat dari sesuatu yang member kita rasa senang bila melihatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus benar atau elok. Keindahan juga dapat memberikan seseorang rasa keingintahuan tentang hal tersebut menjadi semakin terus bertambah. Karya seni juga merupakan suatu keindahan yang dihasilkan oleh pencipta seni itu sendiri, contohnya seni lukis identic dengan keindahan sapuan kanvasnya hingga membentuk suatu lukisan yang indah dan bermakna. Seni tutur menghasilkan suatu alur cerita dari gaya bahasa yang dihasilkan oleh penutur itu sendiri, Seni Tari memberikan effek visual dari keindahan dan keseragaman Bersambung ke Hal. 2


Lamuri Ebook Edisi 34 (New Release of April 2013)

Related publications