Issuu on Google+

Bussiness Start-up centre Kragujevac Si­ste­mi upra­vlja­nja kva­li­te­tom za ma­la i sred­nja pred­u­ze­ć a M.Sc. Ma­ja Pe­šić-Ra­k a­no­vić Kra­gu­je­vac, 2008. go­di­ne 1


Sistemi upravljanja kvalitetom

Related publications