Issuu on Google+

ve}i je Tira` ovog broja jeraka! im pr od 105.000 Dnevni avaz www.dnevniavaz.ba Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik z petak, 30. 10. 2009. z Sarajevo z Godina XV z Broj 5079 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E SKANDAL Otkri}e „Globala“ o radu fantomskih „analiti~ara“ $1ĝ0,#%+/#71*4T 21&/'6#.+6'414+<#/+-4+/+0#. U pitanju je nedopustiva satanizacija cijelog jednog naroda, njegovih vjerskih, politi~kih i drugih prvaka z Na meti „monta`era“ reis Ceri}, Silajd`i}, Lagumd`ija, Tihi}, Radon~i} S Virus H1N1 kandalozna afera u ~ijem su sredi{tu OHR i njegovi „analiti~ari“, u javnosti je odjeknula kao prvorazredna politi~ka bomba. Sude}i prema shemama i podacima koje je objavio magazin „Global“, u pitanju je monstruozna konstrukcija kojom se vrh IZBiH, te svi zna~ajniji bo{nja~ki biznismeni i politi~ari od Silajd`i}a i Radon~i}a, do Tihi}a i Lagumd`ije - prikazuju kao dobro uvezana i opasna mafija{koteroristi~ka hobotnica. 4. strana Sarajevo: Vakcinacija protiv sezonske, mo`e biti za{tita i od svinjske gripe (Foto: I. [ebalj) Strah od gripe 7. strana Mahinacije: SIPA istra`uje rastro{nost Afere: Dioni~ari Postbanke od Vlade tra`e 9. strana 3. str. NAPAD RAZBOJNIKA Voditeljica brutalno pretu~ena 26. str. 11. strana )8#06#0#/17 #<'4$',&Ĝ#07 524+,'ě+6+ 01872.,#ě-7 -4+/+0#.7(10&7 <#2184#6#-$H* Danas odluka o penzijama Ekskluzivno: [ta su sve pre`ivljavali bh. radnici 14. str. Dijete iz Ljubu{kog u bolnici, sumnja se na vi{e oboljelih IMA LI SMANJENJA 90. strana Dobitnicima pokloni a iznena|enj


Dnevni avaz 30-1-2009

Related publications