Issuu on Google+

11 11 11 12 Taïp Chí cho Giôùi Salon Chuyeân Nghieäp 13 September/October 2011 Â CHOÁ N G NAÏ N ÑÖÙÙ NG ÑÖ N G LEN 8 8 13 8 8 8 14 8 8 8 12 19 11 8 8 8 8 Thay Ño Ñoåå i Maø Maø u 17 14 8 17 16 14 8 Buoâ n Ngöôø i Buoâ 19 15 8 8 17 ACRYLIC NHANH 19 9 11 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 SERENE DAY SPA : 12 2 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 K ieà ieà u K hanh Cuûû a Hoâ Cu Hoâ m Nay 5 5 5 5 5 5 6 11 11 6 6 11 6 6 11 11 VS0911Cover.indd 2 11 11 8/19/11 10:34:46 AM


Viet Salon September/October 2011

Related publications