Issuu on Google+

VIBRACIÓNS PROHIBIDAS CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA 16 novembro 2012 / 10 marzo 2013 No universo da cultura popular dos anos sesenta e setenta do século En el universo de la cultura popular de los años sesenta y setenta del pasado, a música acadou unha importancia até entón inédita, coa siglo pasado, la música asumió una importancia hasta entonces inédita, emerxencia da radio e a televisión como catalizadores primordiais con a la emergencia de la radio y la televisión como catalizadores das novas tendencias, coa consolidación da industria musical como primordiales de las nuevas tendencias, con la consolidación de la negocio altamente rendible e coa aparición de fenómenos de industria musical como negocio altamente rentable y con la aparición de mobilización únicos como os concertos de Woodstock. fenómenos de movilización únicos como los conciertos de Woodstock. A esta extensiva difusión transgeneracional sumaríase unha toma A esta extensiva difusión transgeneracional se sumaría una toma de conciencia tamén crecente do poder reivindicativo da canción de conciencia también creciente del poder reivindicativo de la pop, rock e folk —con personaxes como Bob Dylan—, que asumirá canción pop, rock y folk —con personajes como Bob Dylan—, que unha capacidade de abranguer linguaxes orixinalmente moi asumirá una capacidad de abarcar lenguajes originalmente muy diferentes. Ao mesmo tempo, coa guerra de Vietnam e as revoltas diferentes. Al mismo tiempo, con la guerra de Vietnam y las revueltas estudantís como pano de fondo, os mozos reivindicaban a nivel estudiantiles como telón de fondo, los jóvenes reivindicaban a nivel global unha banda sonora propia que incorporase un sentimento de global una banda sonora propia que incorporase un sentimiento de pertenza socioloxicamente renovado e unha voz que os poderes pertenencia sociológicamente renovado y una voz que los poderes establecidos non puidesen ignorar. establecidos no pudiesen ignorar. Estes vasos comunicantes na cultura popular levarán igualmente Estos vasos comunicantes en la cultura popular conllevarán un tránsito fluído entre as diversas disciplinas artísticas; lembremos igualmente un tránsito fluido entre las diversas disciplinas artísticas; aquí, como exemplos moi coñecidos e fundamentais hoxe para a recordemos aquí, como ejemplos muy conocidos y fundamentales hoy construción das post-vangardas, os casos de Dan Graham, con Rock para la construcción de las post-vanguardias, los casos de Dan My Religion (1982-1984), e David Lamelas, con Rock Star Graham, con Rock My Religion (1982-1984), y David Lamelas, con (Character Appropriation) (1974). Rock Star (Character Appropriation) (1974). No caso de rexións sometidas a ditaduras políticas cuxo desgaste En el caso de regiones sometidas a dictaduras políticas cuyo parecía que anticipaba unha pronta caída, e concretamente no caso da desgaste parecía anticipar una pronta caída, y concretamente en el caso Península Ibérica, estes fenómenos eran coidadosamente monitorizados de la Península Ibérica, estos fenómenos eran cuidadosamente monitori- polos respectivos aparellos de control e difusión da información. Non é zados por los respectivos aparatos de control y difusión de la informa- estraño, pois, que existise unha censura transversal nas máis diversas ción. No es extraño, pues, que existiese una censura transversal en las áreas creativas, da música popular ao cinema, da literatura ás artes más diversas áreas creativas, de la música popular al cine, de la litera- visuais (aínda que, neste caso, xa sexa por ignorancia ou por desprezo, tura a las artes visuales (aunque, en este caso, ya sea por ignorancia o a realidade fose outra, por moito que non sexa este o momento por desprecio, la realidad haya sido otra, por mucho que no sea este el oportuno para entrar en detalle a discutir esta cuestión). momento oportuno para entrar en detalle a discutir esta cuestión). Parte de censura da canción “Venus in Furs”, de Lou Reed.


Vibracións prohibidas (folleto)

Related publications