Issuu on Google+

FernandoCasás o agora xa foi e o denantes será CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA 26 outubro 2012 / 10 febreiro 2013 Observar, recompilar, indexar, coñecer, recrear. Nunha obra Observar, recopilar, indexar, conocer, recrear. En una obra marcada por xestos silenciosos, Fernando Casás (Gondomar, marcada por gestos silenciosos, Fernando Casás (Gondomar, Pontevedra, 1946) mantén unha relación de curiosidade Pontevedra, 1946) mantiene una relación de curiosidad permanente coa natureza. Os vestixios do paso do tempo, os permanente con la naturaleza. Los vestigios del paso del tiempo, estados e formas entrópicas en permanente mutación, atopadas los estados y formas entrópicas en permanente mutación, na profundidade da selva tropical ou na exuberante paisaxe halladas en la profundidad de la selva tropical o en el galega, determinan unha traxectoria creativa de máis de corenta exuberante paisaje gallego, determinan una trayectoria creativa anos. Entre Brasil, onde iniciou a súa práctica artística, e a súa de más de cuarenta años. Entre Brasil, donde inició su práctica Galicia natal, esta exposición antolóxica dá visibilidade a unha artística, y su Galicia natal, esta exposición antológica da obra cunha determinación especulativa e conceptual singular, visibilidad a una obra con una determinación especulativa y que tanto se pode materializar en procesos pictóricos ou conceptual singular, que tanto se puede materializar en procesos escultóricos, como en accións efémeras e intervencións pictóricos o escultóricos, como en acciones efímeras e específicas, como será o caso das obras inéditas creadas para as intervenciones específicas, como será el caso de las obras salas do CGAC. inéditas creadas para las salas del CGAC. Formado como designer pola ESDI (Escola Superior de Deseño Formado como designer por la ESDI (Escuela Superior de Diseño Industrial) de Río de Xaneiro, Casás desenvolve desde moi cedo Industrial) de Río de Janeiro, Casás desarrolla desde muy temprano un proxecto artístico que rexeita o funcionalismo racional dunha un proyecto artístico que rechaza el funcionalismo racional de una profesión que chegaría a exercer. As súas preocupacións profesión que llegaría a ejercer. Sus preocupaciones estéticas se estéticas fúndanse, desde mediados dos anos sesenta, na procura fundan, desde mediados de los años sesenta, en la búsqueda de dunha linguaxe que articule as motivacións dunha modernidade un lenguaje que articule las motivaciones de una modernidad especificamente brasileira, cunha liña de actuación directa na específicamente brasileña, con una línea de actuación directa en natureza e, ao mesmo tempo, nun proceso profundamente la naturaleza y, al mismo tiempo, en un proceso profundamente arraigado nas neovanguardas coetáneas da desmaterialización arraigado do obxecto artístico. desmaterialización del objeto artístico. Os seus Projetos Idiotas constitúen unha sorte de leitmotiv Sus Projetos Idiotas constituyen una suerte de leitmotiv fundador: fundador: atopar na natureza elementos e asociacións formais e encontrar en la naturaleza elementos y asociaciones formales y conceptuais que dean orixe a percepcións alteradas de conceptuales que den origen a percepciones alteradas de movementos dunha transitoriedade absoluta e irrepetible. movimientos de una transitoriedad absoluta e irrepetible. Fernando Casás: Árvore, 2007 en las neovanguardias coetáneas de la


Fernando Casás folleto

Related publications