Issuu on Google+

Конвенция за съгласието за брак, минимална възраст за встъпване в брак и регистрация на браковете Открита за подписване и ратификация с резолюция 1763 A (XVII) на Общото събрание от 7.11.1962 г. Влязла в сила на 9.12.1964 г. Издадена в Сборник от международни документи, 1992 г. Договарящите се държави, Желаейки в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации да съдействуват за всеобщото зачитане и спазване на човешките права и основни свободи за всички, без оглед на раса, пол, език, и вероизповедание, Отчитайки, че член 16 от Всеобщата декларация за правата на човека декларира, че: 1) "Мъже и жени в зряла възраст без каквито и да е ограничения по отношение на раса, националност или вероизповедание, имат правото да встъпят в брак и да създадат семейство. Те имат равни права по отношение на брака, по време на брака и при неговото разтрогване." 2) "Брак може да бъде сключен само при свободно и пълно съгласие на бъдещите съпрузи." Отчитайки по-нататък, че Общото събрание на Организацията на обединените нации заяви чрез резолюция 843 (IХ) от 17 декември 1954 година, че определени обичаи, древни закони и практики, отнасящи се до брака и семейството, са в противоречие с принципите, изложени в Устава на Организацията на обединените нации и във Всеобщата декларация за правата на човека, Потвърждавайки, че всички държави, включително онези, които имат или приемат отговорност за управлението на несамоуправляващи се територии и територии под опека до получаването от тях на независимост, трябва да вземат всички необходими мерки с оглед премахването на такива обичаи, древни закони и практики чрез гарантиране между другото на пълна свобода при избора на съпруг, пълното ликвидиране на детските бракове и сгодяването на млади момичета преди пубертетна възраст, въвежда съответни наказания, където е необходимо, и създаване на граждански или друг регистър, в който да бъдат записвани всички бракове, С настоящото се споразумяват, както е постановено по-долу: Член 1 1. Никакъв брак не ще бъде сключен законно без пълното и свободно съгласие на двете страни, такова съгласие трябва да бъде лично изразено от тях при необходимата публичност и в присъствието на компетентните власти за официално сключване на брака и на свидетели, както предвижда законът. 2. Независимо от посоченото в параграф 1 не е необходимо едната от страните да присъства когато компетентното длъжностно лице е уведомено, че обстоятелствата са изключителни и че страната е изразила и не е оттеглила съгласието си пред компетентно длъжностно лице и по начина, предвиден от закона. Член 2 Държавите-страни по настоящата Конвенция ще предприемат законодателни действия за определяне на минималната възраст за сключване на брак. Никой не трябва да встъпва законно в брак преди тази възраст освен когато компетентно длъжностно лице е разрешило освобождаване от изискването за възраст по сериозни причини и в полза на бъдещите съпрузи. Член 3 Всички бракове ще бъдат регистрирани в съответен официален регистър от компетентните власти. Член 4 1. Настоящата Конвенция ще бъде открита за подписване до 31 декември 1963 година от името на всички


Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages

Related publications