Issuu on Google+

27 ЯНУАРИ 2013 Г. НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?" РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% Цена 0,30 Четете и в Интернет www.balchik.bg лв. 24.I.2013 - 30.I.2013г. Брой 3 (2034) ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg Според проекта за бъдещ общински план (2014-2020) Ñëåä ñåäåì ãîäèíè Áàë÷èê ñå ïðåâðúùà â êóðîðò ñúñ ñïåöèôè÷åí êóëòóðåí îáëèê è àëòåðíàòèâà íà ìàñîâèÿ ìîðñêè òóðèçúì Предложения за визията на общината се събират онлайн на www.forum.balchik.bg Каква трябва да бъде визията за развитие на община Балчик до 2020 година? Отговорът на този въпрос представи на кръгла маса на 18 януари екипът от специалисти, работещ по проекта “Оптимизиране процеса ната спечели, за да подпомогне изготвянето на бъдещия общински план за развитие. Утвърждаване на Балчик като курорт със специфичен културен облик и алтернатива на масовия морски тури- тави пред пълната заседателна зала в хотел “Мистрал”. И още – динамично развиваща се индустрия и експортен център на българското селско стопанство, привлекателно място за живеене с чиста природа, съвременна на формиране на качествени политики чрез широко прилагане принципа на партньорство”, който Общи- зъм е една от желаните визии след 7 години, които доц.д-р Стелиян Димитров от “Географика” ООД предс- инфраструктура, достъпна градска среда и социални услуги, както и община със запазен демографски потен- циал и съществено подобрени качествени характеристики. Това е бъдещото, което са начертали експертите на база проведени проучвания сред около 1500 местни жители – от Балчик и селата. За тази цел общинското ръководство трябва да насочи усилията си в общо пет приоритета – удължаване на сезона чрез повече туристически продукти, високопродуктивна и екологично чиста индустрия със съответната бизнес инфраструктура, както качествена жизнена среда, развитие на социалните и човешки ресурси, а също и на административния капацитет. “Приоритетите са широко формулирани и могат да обхванат всички цели на местното ръководство”, каза в заключение доц. Димитров. (Продължава на стр.3) За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39 РАЗРЕШЕНИЕ НА „РУСГЕОКОМ БГ”АД ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ СЪОБЩЕНИЕ Община Балчик съобщава на всички граждани, че с решение №1081 от 21 декември 2012 г. на Министерски съвет е издадено разрешение за промяна в размера на площ блок „Добрич” за търсене и проучване на нефт и природен газ, съгласно чл. 2, ал. 1, т.3 от Закона за подземните богатства на територията на област Добрич. - Разрешението е издадено на „Русгеоком БГ”АД - София. - Размерът на проучваните площи се променя на 750,4км и се определя с координати на точките, съгласно приложения картен материал. - На територията, определена с разрешителното, издадено на “Русгеоком БГ” АД - София, са посочени задълженията за извършване на проучвателни работи по видове и обем, съгласно работна програма - неразделна част от допълнителното споразумение към Договора за търсене и проучване. - Контрол по изпълнение на решението и сключения договор за търсене на нефт и природен газ се осъществява от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. - Решението е обнародвано в ДВ, бр. 1 от 04.01.2013 г. и обхваща общините - Генерал Тошево, Добрич, Шабла, Каварна и Балчик. - Същото може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на обнародването му в “Държавен вестник”.  Áàë÷èê àãèòàöèîííà êàìïàíèÿ çà ðåôåðåíäóìà íÿìà На обичайните за афиши места стоят съобщения за изкупуване на земеделска земя, отпускането на кредити и концерти. Обучение на секционните избирателни комисии в община Балчик във връзка с предстоящия референдум на 27 януари се проведе във вторник в централното читалище. За провеждането на първото национално допитване ще бъдат ангажирани 223-ма души в общо 36 комисии. Общо избирателите в общината са около 18 500, толкова са и доставените бюлетини. По време на обучението, водено от Районната избирателна комисия - Добрич, членовете на СИК-овете получиха методически указания за основните неща, на които трябва да обърнат внимание в деня на референдума. Избирателите могат да получат втора бюлетина само в случаите, когато при излизане от стаичката за гласуване, сгрешената бюлетина е сгъната и вотът им не може да се види. Ако гласоподавателят излезе с разгъната бюлетина или покаже по някакъв начин как е гласувал, той няма право на нова и губи правото си на глас. В този случай той не се разписва в избирателния списък, а бюлетината не участва при броенето на гла- совете. Изборният ден на 27 януари ще започне в 6,00 часа и ще продължи до 19,00 ч. На въпроса “Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?” ще избираме между “да” и “не”, валидният знак за отбелязване ще е Х. В изборния ден ще бъдат поставени платформи за хора с увреждания, които да могат да упражнят правото си на глас в секции №1, №9 и №12. Във връзка с информационно-разяснителната кампания бяха определени местата в Балчик за поставяне на агитационни материали – витрините на централното читалище и автогарата, в клубовете и на таблата за афиши в града. През месеца, обявен за агитация, в Балчик активна разяснителна кампания не се състоя. Няма афиши, не са се провеждали срещи по темата в заседателната общинска зала, която се предоставяше за целта. Всичко това е знак, че избирателната активност няма да е сред най-високите. Повече картен материал на balchik.bg в раздел “Обяви” ОБЩИНА БАЛЧИК СЪОБЩЕ НИ Е Община Балчик уведомява гражданите на гр.Балчик , че на територията на града ще са поставени три платформи в избирателните секции № 1 (ул. “Черно море” 18), № 9 (детска ясла кв. “Балик”) и №12 (пенсионерски клуб срещу школата, кв. Левски), позволяващи на избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват на националния референдум на 27.01.2013г. Èçìèé ìå ñàì ПЪРВАТА ДЕНОНОЩНА АВТОМИВКА НА САМООБСЛУЖВАНЕ в Балчик на бензиностанция “Лафи – Балик” (срещу “Аквилон”) ВЕЧЕ РАБОТИ Това е най-евтиният вариант за миене на кола – пестиш време и пари, вършиш си сам най-добре работата, не се цапаш, не се мокриш, пък и малко “фитнес” е винаги полезно. ЧИСТО И ПРОСТО, И ДЕНОНОЩНО КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ Балчик, ул. “Хр. Ботев” №19 тел.: 089/9199746


2013 бр.03

Related publications