Issuu on Google+

1 -7 Temmuz.qxp 30.06.2008 14:38 Page 1 INTERNATIONAL NEWSPAPER AVUSTURYA HAFTALIK Fiyatý 1, 25 Euro YIL: 1 Nr.: 26 www.zamanavusturya.at 1 - 7 TEMMUZ 2008 ule / Kapýk Ýpsala ayrýmý yol anlý yol t Harm ýna dikka ayrým ! idir hediyes arýna uyucul sinin ok I RGAHrad, Nis Gazete N GÜte,ZESzeged, Belg ÝSTA apeþ AR na, Bud I AC Viya M sau, Linz, RGAH rad, Nis Pas eb, Belg A3 ‘ten GÜZE , Zagr ENYA Maribor i Graz, SLOV burg, t rehber ih, Salz F tan Yunanis sýla onya donya en raðm Maked lamayan Make asýna sýn km uzatmSýrbistan ý o Vize uygu ilir. u 272 munkapýs sý duru an yolun n ilgi göreb e sýnýr giþ dolu olmaHarmanlý’dyön- yoðu ki Tabanovcgiriþ, 6 çýkýþile ö r ule’nin ,8 Dena ü Kapýk ar yetkililer Dereköy’e Euro rýnda a geniþ lýk ücretini an geçiþ gelec nhagen, YOL da Bulg yli ya da ýzda 4 bin edin. dukç Otoban ýndan istan n bir haftaEuro Otob ov Kope in yolu h taraf Mün Hamzabe k. Yanýn a beyan r. Sý- var. daha karlý. a-M ladin Bulgar Sýnýrda alýna. Anca k2 þehrinde, gelecekler iyor. , Züric A8’den rilece ko, sýnýrd mýyo mek anov Veles Grad Paris Münih yönünden nde kesiþ yok. 5 Euro 2 Euro da Euro lendi para varsa geri alýna i istas- leri: Kum yü a’nýn risCent), üsler ve many e Vize t ücreti erdam r ve ýndak berg þehriiye’ye Maca ne, m9 r (90 Minib i üzeri Amst ücreti vinye euro yerin koyuyorla etre yakýninlerin temize dena r (1 Euro). an toplam fekte k üzere toplasýnýrýndak sel ve nya’nýn Nürn da Türk Viyana yönü El 13 nuz. dezen olma larýn 50 kilom n benz ler sadec tan dena lý. Otob n çekmeyin. ödüy orsu ar yol ise Alma me nokta k isteyenler enler ise SalzKapýkule nýrýn Sýrbis satýla . Polis , para daha paha girip kart 39 euro ristan’akad Sela- misyo kesiliyor. kapýsýndan 160 kilo- yonunda söyleniyor sahip Bu kesiþ nden gitme gitmek istey kiyor. m 460 bu kez Bulga lý. Niþ’ten Niþ para ina sýnýr yolunda an Kapý- olmadýðý a yetkisine vermeyin. n , Topla leri gere sonra tan üzeri üzerinden ista bu irse slava Kalot Belkm. en yazm Ýsten nya Sýrb vize istemiyor. yol bakým 1005 ne gitme Brno, Brati Is- 370 km. Ve n. Kalotina’dyla Sofya ceza ez. ýndan oto- Niþ’t Slove kapýs nden þeritli, Istanbul z yönü i a, isti- tahsil edem sýrasý it otoba Trans vçi sýnýrotoban ücret). Oto- tek 415 km, Sofya üzeri a miktarý metresi gitmek için - Harmanlý burg-Gra den, Prah bourg, gere- km. Batro nik 160 km, taþým ris- kule’ye iyor. Stars ÝN, Dres masý km ve (6,5 Euro iyor. sý, Nakit Haskovo gerek Bulga BERL peþte brücken,hen, rafý buluným çanta ü grad 108 500 dinar k da öden oto- Sofya l 730 km. stan ve onlarýn- Plovdiv - takip etmek Buda , Saar llere olara yard Györ, tanbu euro. Sýrbi in istasy ve az olan ktörl un fotoð tini s, Metz burg, Münc kame çocuð Araçta ilk ul, refle malý. mobi ücreti Euro 240 km Reim edin benz Augs , ere 1080 10 bin . PARÝS Ulm, hen 306 ki- kiyor lasti k, amp eri bulun u- ban ad-Niþ arasýotom obill a otoba- tan’da OMValmayý tercihnýn. n, Köln stan m ruhe, Münc Esse bozd , k , Topla çok aðýr. yede Karls a Belgr n ücre ti Sýrbistan’d uz, öde- dan benzin Dinar kulla malzemel r para Hýrvati etmiyor. cezal Augsburg arý Nijmegen baný ý 300 yelek gibi Euro kada daha ucuz orsun Euro). ek için ZÜRÝCH AM Utrecht, berg kfurt, Vize talepama trafikamanýn cezas ve Sýnýrda 50 ile alýþveriþ Euro 7.265 dinar (13 en kart çekiy orsunuz. Oto- ödem , Nürn , Fran 1 ama tre euro AMSTERD , Würzburg a yapýy giþesinden ya en, Köln ko- run. KunaHýrv atist an r 13 km ve na girerk an 5,10 ’da lome üz far yakmkemeri takm TIR nuyla Sýrpa meyi ise çýkýþt muz or. Günd iyet Sloven ol yok. Þu Frankfurt Hasselt, Aach en sakýn over, eb’e kada eb’ten 2 geliy kontr ücreti 1 Tem sý baþ- Kuna. Emn da cep telefoKuna. Ebegirerk , Hann SEL la- Kuna. ZagrCent) Zagr kuna (14.6 bana lama Giriþte BRÜK an siyon Nürnberg Hamburg berg ý ise 500 lý çocuk (65 105 Ro- alan otob vinyet uyguücreti 1 Tem- direk Euro) burg, a Lübeck, burg, Nürn anýn cezasatine kayýt pasaportu Kuna 261 km kuna (22 Würz ve yerine bir yýllýk nuþm vinyet bir or- kada r Würz NHAGEN üs 139 Romanyiyor. Sýrbistan k isteyenler ý kalkacak Euro, 10 bin lerin refak Ayrý 6 aylýk pasap KOPE Frankfurt, gitme yollar layacak. itibaren 35 arda a veyndikkat edin. annesinin büyük Euro), minib Fakat e Vize istem nden dan ve k. Kapýl ýn sýnýrd Kassel, ra tavsiy Sýr- manya üzeri edebilir. muz’dan olaca mayan olan 7 yaþýn mutlaka çesiyle olan yol ise 55 Euro istan Kontrolleryapýlý deki paran Altýn taký bulun sinde yolu tercih gerek üstün iyor. kayýtlý t hane Macar olü kalktý. giriþi nde için bu uk olmasý m 350 km giden- Euro’nun esi gerek i yeni alýn- tuna refaka ði kontr nden sýnýr edilm üzerindek üðe tabi. çocuklarýn nboz Topla anya sý Sýnýr ve Rom i ödenmediboydan edilmiyor. Bükreþ üzeri(Rusçuk) , beyan175 Euro arý da gümr Ceza i. ücret bistan Ruse rya ristan n. l Maca Giriþte sýnýr tek þeritl ristan’a Ruseyapý yor. ovo, gibi ziynet eþyalra el konuyor. Avustualmayý unutmayýnu aldýktanna yor. Tüne yý li. mýþ Bulga Gabr tasarruflu. pulu ve ücretvinyeti alma or ler sýnd an giriþ ovo, Hasköy Kayýtsýz takýla camý , Vinyet . Vinyet sað ön a ya- daha otoban o Tarn ödüy an kapý boya aracýn Cam a otob ya ceza )ya da Byala, VelikDimitrovgrad 150 Euro içerden gerekiyor. li sayýlmý- kapýsýnd n. Yoksa arasý ve nlýk, sonra nýz t geçer zaman unutmayý ile 255 Euro z. Ön er Kaza izleniyor rsunu kem yapýþtýrma an vinye landýðý or. güzergahý yaka (60 Euro lýya alýyo nlarýn ý alýnýy pýþtýrýlmay paha cezas otura sürücü i 9.50 yor ve Euro para rn tünel i 6.50 daha koltukta u var. ücret fi- arka a zorunluluð yine 150 paralý. Taue tüneli için takm anken Tüneller karavanlar Karaw Euro, minibüs ve pahalý. 50 daha Euro, yüzde yatlar ? ALIM IL YAP ÝNÝ NAS yolu Al- eklerin Brük TERCÝH Sýla yolcu sunun üc ret ve dikka a lund o y , izin acak! n a m Za z ol i n i r e Sayfa 19-20-21-21 rehb FPÖ Lideri Heinz Christian Strache Zaman, okurlarýný þenlikte buluþturdu Ýçiþleri Yeni Bakaný Fekter Yeni Devlet Bakan Silhavy Dýþiþleri Bakaný Ursula Plassnik Zor günler geçiren hükümet, kabinede revizyona gitti OSMAN TÝMURTAÞ VÝYANA Koalisyon hükümeti içinde son günlerde artarak devam eden problemler, koalisyonu oluþturan Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ile Halk Partisi’nin (ÖVP) kabinede birer deðiþikliðe gitmesine neden oldu. ÖVP’li Günther Platter’in Tirol Eyalet Dünyanýn 100 entelektüeli anketinde Fethullah Gülen birinci oldu Valiliði’ne kaydýrýlmasýyla boþalan içiþleri bakanlýðý koltuðuna yine ÖVP’li Maria Fekter otururken, SPÖ’lü Doris Bures’in SPÖ’nün federal direktörlük görevine kaydýrýlmasýyla boþalan kadýndan sorumlu devlet bakanlýðý koltuðuna ise SPÖ’lü Heidrun Silhavy oturdu. ÖVP’nin yetkili organlarýnýn geçtiðimiz hafta yaptýðý toplantý neticesinde Sayfa 26 Fekter’in içiþleri bakanlýðýna getirilmesine karar verildi. Yeni görevine baþlayan Fekter’in ilk tepkisi, “içiþleri bakanlýðý görevine getirilmiþ olmam beni heyecanlandýrdý” þeklinde oldu. Ýçiþleri bakanlýðý için favori gösterilen Çevre Bakaný Josef Pröll ise, “spekülasyonlar vardý ancak, ben çevre bakaný olarak kalmayý istiyordum” ifadesini kullandý. Devamý 4’te Dört yýllýk hikâyede mutlu son: Macar mahkemesi Mehmet'i babasýna verdi Sayfa 25 Viyana (ZAMAN) - Zaman Avusturya Gazetesi, gelenekselleþtirmeyi düþündüðü ‘Okur Þenliði’nin ilkini gerçekleþtirdi. Okurlarýnýn bir birleriyle tanýþmalarýna ve aileleri ile güzel vakit geçirmelerine ortam saðlamak amacýyla düzenlenen þenlik, Viyana’nýn 11. Bölge’sinde bulunan Kinderfreunde’nin tesislerinde gerçekleþti. Þenliðe okurlarýmýzýn yaný sýra Viyana’da yaþayan Türk vatandaþlarý da katýldý. Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) 11. Bölge Belediye Baþkaný Renate Angerer de þenlik alanýný ziyaret ederek, organizeye destek verdi. Halký bir araya getirerek kaynaþtýrdýðý için Zaman Gazetesi ekibini kutlayan Belediye Baþkaný Angerer, Türk ve Avusturyalarýnýn çeþitli vesileler bularak daha çok biraya gelmesi gerektiðini ifade etti. Baþkan Angerer, “ancak bu þekilde karþýlýklý önyargýlarýmýzý kýrarýz” dedi. Devamý7‘de “Mimardan tasarruf edilmez, mimar sayesinde tasarruf edilir” RÖPORTAJ Sayfa 8


Avusturya_26

Related publications