Issuu on Google+

Program rada Narodne biblioteke-Bečej za 2011. godinu PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE -BEČEJ ZA 2011. GODINU Narodna biblioteka Bečej je samostalna ustanova sa svojstvom pravnog lica. Njena delatnost obuhvata : delatnost biblioteke, čitaonice, slušaonice, i videoteke za opšte i posebne korisnike; organizovanje zbirki; izrada kataloga; pozajmljivanje i čuvanje knjiga, karata, časopisa, filmova, ploča, traka, umetničkih dela i dr.; izdavanje knjiga i dr.publikacija; izdavanje časopisa i dr. periodičnih izdanja; knjigovezačke poslove. Biblioteka je lokalni centar kulture koji omogućava da sve vrste znanja i informacija budu odmah na raspolaganju korisnicima. Ona deluje i kao čuvar prošlosti, time što prikuplja, čuva i daje na korišćenje građu koja se odnosi na istorijat zajednice i pojedinca lokalne sredine. Izuzetno važan zadatak Biblioteke je da uoči i iskoristi mogućnost koju otvara dinamičan razvoj informacione i komunikacione tehnologije, da Biblioteka bude sveobuhvatna kapija u svetu informacija. Narodna biblioteka –Bečej će u 2011. godini na osnovu svog Programa rada nastaviti da se razvija u skladu sa savremenim tendencijama, sa zahtevima informatičkog doba kao i potrebama korisnika. Radiće u skladu sa Zakonom o kulturi, Zakonom o bibliotečkoj delatnosti, drugim zakonskim i podzakonskim aktima, Statutom biblioteke i u saradnji sa svojim osnivačem. Biblioteka će se zalagati da se adekvatnije prizna njeno mesto i uloga u obrazovanju i kulturi naše opštine. Biblioteka će svoju delatnost u 2011. godini obavljati u okviru sledećih službi, odeljenja i bibliotečkih ogranaka: • • • • • • Služba za nabavku, obradu i katalogizaciju bibliotečkog materijala, Matična delatnost, informativna služba, i popularizacija bibliotečke građe Služba za administrativne i blagajničke poslove Zavičajna zbirka Pozajmna odeljenja u Bečeju : Odeljenje za odrasle Odeljenje za decu Pozajmna odeljenja za decu i odrasle u ograncima : u Bačkom Gradištu u Bačkom Petrovom Selu u Radičeviću „Petefi Šandor“ u Mađarskom kulturnom društvu „Petefi Šandor“ na teritorriji II Mesne zajednice Todor Dukin u Bečeju DELATNOST Nabavka bibliotečkog materijala, obrada i katalogizacija Broj, kvalitet, dinamika i UDK struktura publikacija koje će Biblioteka nabaviti zavisiće od raspoloživih sredstava, ponude izdavača i potrebe Biblioteke. Nove publikacije će kao i ranijih godina biti nabavljene : kupovinom, iz otkupa Ministarstva kulture, poklonom, obaveznim primerkom. Za kupovinu knjiga Biblioteka će namenska sredstva tražiti i od Pokrajinskog sekretarijata APV za kulturu. U tu svrhu usmeriće se i deo sredstava prikupljene od 1


Narodna Biblioteka, Program rada 2011

Related publications