Issuu on Google+

Sãgetãtorul Nr. 687 „ 12 octombrie 2010 „ Pagini culturale ale cotidianului „Argeºul“ Istrate Micescu - o pagină de aur în cartea dreptului românesc De staturã potrivitã, subþire, cu pãrul tuns scurt ºi ciocul înspicate cu fire albe, cu ochii negri, vii ºi pãtrunzãtori, strãlucind pe o faþã plinã de bunãvoinþa înþelepciunii, apãrea Istrate Micescu drept una dintre cele mai frumoase flori ale buchetului intelectualilor români din perioada interbelicã. Nãscut la 22 mai 1881, în oraºul Ploieºti, ca fiu al profesorului ºi senatorului liberal Nicolae Micescu, dintr-o familie de mici boieri, dupã studii strãlucite în þarã, Istrate a reuºit sã obþinã o bursã la Paris, la Facultatea de Drept a Universitãþii Sorbonne1. Acolo a fost coleg cu români remarcabili, ca Charles Drouhet, Nicolae Titulescu etc.2 Din pãcate, între Istrate Micescu ºi Nicolae Titulescu, din anii studiilor la Paris, s-a nãscut o animozitate profundã3. S-ar putea ca ea sã fi fost generatã de lupta în profesie ºi de orientarea politicã opusã a celor doi. Dupã ce a isprãvit studiile în Franþa, Istrate Micescu s-a îndreptat cãtre Germania, unde s-a specializat în Drept roman4. Abia apoi a revenit la Paris, unde ºi-a susþinut teza pentru obþinerea titlului de „Docteur d’Etat”5. La revenirea în þarã, Istrate Micescu s-a aplecat, în special, cãtre predarea cursurilor universitare – drept civil, istoria dreptului românesc – la Facultatea de Drept a Universitãþii din Bucureºti. S-a pãstrat de cãtre memoria colectivã credinþa cã preda prelegeri fascinante. Se ºtia cã la acestea, care erau predate între orele 20-21, ca ºi la profesorul Nae Ionescu, venea sã asculte lume din oraº, chiar din localitãþi de provincie.6 Este extrem de greu de reconstituit calitatea ºi conþinutul acelor prelegeri predate de profesorul Istrate Micescu, deoarece acesta le-a prezentat oral, publicate fiind câteva prelegeri ºi un singur curs, de unul dintre foºtii sãi conferenþiari, C. Vlahide7. În paralel a lucrat ca avocat. A fost strãlucit prin pledoariile sale la barã, prin concluziile scrise8. Calitãþile sale au impus confraþilor din cel mai vechi ºi mai important barou român, cel din Ilfov, sã-l aleagã decan în anii 19251928-1929 ºi 1935. În anul 1937 a fost ales decan de onoare pe viaþã, fiind secondat de tânãrul Al. Vergatti, penalist, ales în funcþia de prodecan. În anul 1935, ca urmare a morþii fratelui sãu Dimitrie Micescu, ºi el strãlucit avocat, Istrate Micescu s-a considerat obligat moral sã înceapã sã participe activ la viaþa politicã. În locul fratelui sãu, Istrate a ocupat locul de deputat. El s-a apropiat de partidele conduse de A.C. Cuza ºi O. Goga ºi de cel care-l avea în frunte pe Gh.I. Brãtianu. Deºi nu i-a plãcut viaþa politicã, deoarece-l îndepãrta de meseria ºi de preocupãrile lui9, Istrate Micescu a fost de douã ori ministru de Externe ºi o datã ministru al Justiþiei10. Mai mult, în urma cãderii Guvernului Cuza-Goga (10-11 februarie 1938), regele Carol al Istrate Micescu II-lea l-a rugat pe Istrate Micescu sã elaboreze o nouã Constituþie a României. Actul fundamental trebuia sã corespundã noului statut, de „dictaturã regalã”, a României. În circa o sãptãmânã, la Ciumeºti, în conacul construit de el între 1928-1930, a dictat noua Constituþie. Bizar, dar puþin ºtiut ºi înþeles, este cã noua lege fundamentalã îngrãdea ºi limita puterea suveranului comanditar. A fost o acþiune voluntarã a autorului, mãrturisitã la 4 martie 1938 într-un interviu acordat ziarului grec „Elefteron Vima”.11 Cu toate acestea, cuvintele lui Istrate Micescu nu au fost luate în seamã. Contemporanii au fost prea impresionaþi de extraordinara capacitate, unicã, de a redacta singur în ºapte zile o Constituþie. Muzica zilelor noastre Doi oameni energici Unul, cu bagheta. Alexandru Ganea. Care-a scos un Schumann peste aºteptãri. Ferm precum îl ºtim. Cu-n straºnic elan. Iarãºi oferind certitudini trupei, nouã, satisfacþii. O sã-l revedem luna viitoare. Din nou cu Tomescu. Cel de-al doilea Alex, de joia trecutã. Solist de Ceaikovski. Aprig cu arcuºul. Tãlmãcind alert celebrul concert. Ce-a mai fost cântat aici, la Piteºti. De alþi doi faimoºi: Cristina Anghelescu, Florin Croitoru. Cu-acelaºi succes, demn de-un giuvaier. În veci strãlucind, lumea fermecând... Cu Alex Tomescu ne reîntâlnim. Disearã, când vine cu ai sãi colegi. Mihail ºi Suma. Puºi pe recital, cu Ravel ºi Dvorak. Treabã de impact, fãrã doar ºi poate... Am sã-nchei cu... jazz! Poimâine-o sã fie, îl dorim demult. Melodii celebre, la modã cândva. Probabil, ceva nostalgie. Rit ºi improvizaþii, din plin. Cu oameni de top în domeniu. Tiberian ºi Negrescu, de pildã. Deliciu pe bune, sã-l savurãm cât mai mulþi... Adrian SIMEANU Astfel s-a scris o paginã de aur în cartea dreptului românesc. Prelegerile sale în domeniul dreptului civil au fost, în ansamblu ºi fiecare în parte, adevãrate capodopere. Definiþia pe care a dat-o dreptului o dovedeºte din plin: „Dreptul este ºtiinþa drepturilor ºi tehnica obligaþiilor”12. Este o netã deosebire faþã de noþiunile prezentate de ceilalþi profesori de la catedrele româneºti ºi europene. Într-o formã originalã, Micescu a prezentat atunci o definiþie umanistã, în care punea accentul pe om, ca individ, în vreme ce în celelalte cursuri de drept civil se accentua problema colectivitãþii.13 Este un alt element nou, singular, care îl face pe Istrate Micescu sã scrie o frumoasã paginã specialã, neobiºnuitã, în istoria dreptului românesc. Istrate Micescu a intenþionat sã scrie o lucrare amplã având ca subiect Istoria 180 de ani de la moartea lui DINICU GOLESCU, primul român modern (I) 1777 - 1830 Neamul Goleştilor Surprinzând, într-o strãlucitã sintezã, locul ºi rolul boierilor Goleºti în lupta pentru propãºirea culturalã ºi socialã a patriei, Nicolae Iorga releva covârºitoarea contribuþie adusã de neamul Goleºtilor în istoria ºi, mai ales, în spiritualitatea poporului român: „Apãrãtori de þarã în veacul al XVI-lea, sprijinitori ai vieþii ei culturale, lângã Vodã Brâncoveanu, în al XVII-lea, iar, în al XIX-lea, luptãtori cu condeiul contra decãderii aduse de interese strãine, predicatori ai unei nouã ere de civilizaþie în sensul de libertate, egalitate ºi frãþie al Apusului, ºi, mai presus de toate, prin Dinicu din Goleºti, ca ºi prin învãþatul ºi mai adâncul în gânduri frate al sãu, Iordache, scormonitorii comorilor pe care le pãstra, în „Cãci ºi cel ce va aduce folos patriei un bulgãre de aur ºi cel ce va aduce numai cât un grãunþ de mei, tot trebuie sã fie cinstiþi mai mult decât cei ce în urmã vor scrie, ca niºte începãtori ai acest sfânt lucru ºi ca niºte înlesnitori la cei din urmã…“ Dinicu Golescu umilinþa ei þãrãneascã, închise în cãmãri strãbune, limba noastrã, cu frumuseþea expresivã a cuvintelor, cu sentenþioasa înþelepciune a zicalelor ei”… Brãzdarea ogorului limbii româneºti, pentru scoaterea la ivealã a comorilor sale, a fost întreprinsã cu sârguinþa ºi migala unui desþelenitor de cãtre „Constantin, boierul cinstit de la Goleºti” - cum îl socotea poetul Ion Pillat prin scrieri deschizãtoare de cãi ºi îndrumãtoare de conºtiinþe, dar ºi prin iniþierea unor acþiuni menite sã contribuie la luminarea poporului, generate de convingerea cã „norodul nu va rãsplãti numai multa ºtiinþã, ci ºi buna voinþã, buna cugetare ce va avea fieºcare dupã a sa putere, sã slujeascã patriii. Cãci ºi cel ce va aduce folos patriei un bulgãre de aur ºi cel ce va aduce numai cât un grãunþ de mei, tot trebuie sã fie cinstiþi, mai mult decât cei ce în urmã vor scrie, ca niºte începãtori ai acestui sfânt lucru ºi ca niºte înlesnitori la cei din urmã”. Din clepsidra vieţii cărturarului luminist La 7 februarie 1777 se nãºtea, în familia marelui ban Radu Golescu ºi a soþiei sale, Zoiþa Florescu clucereasa, ultimul fiu – Constandin Radovici din Goleºti, cunoscut, în istoria culturii româneºti, sub numele de Dinicu Golescu. Tatãl sãu, „apreþuitor al învãþãturii”, îl dãdu la ºcoala de limbã greceascã de la Mãrgineanu a vestitului dascãl elenist chir ªtefan Comita, spre „luminarea minþii ºi înþelegerea bunelor moravuri”. Cãsãtorindu-se, la 30 de ani, cu craioveanca Zoe Farfara, în vârstã de numai 12 ani, Dinicu Golescu îºi înscrie, în arborele sãu genealogic, urmaºii: Ana (cãsãtoritã Racoviþã), ªtefan, Nicolae, Radu ºi Alexandru – pe care istoria pãmântului românesc îi pomeneºte cu cinste, reliefând coeziunea lor spiritualã plãmãditã în lupta pentru eliberarea poporului, sub numele de „fraþii Goleºti”. Descendenþa sa boiereascã îl propulsã rapid pe înaltele trepte ale ierarhiei sociale, Dinicu Golescu fiind orânduit, pentru început, ispravnic de Muscel, slujbã în totalã contradicþie cu principiile pe care le nutrea, de vreme ce, mai târziu, se va destãinui: „Am rãmas înlemnit, blestemându-mi ceasul în care am primit aceastã dregãtorie”. Dregãtorul se va acomoda, însã, cu funcþiile (culminând cu cea de mare logofãt), preocupat iniþial de „politiceºtile gândiri” ºi doar accidental de starea socialã a „norodului”: „De la cea dintâi dregãtorie ºi pânã la cea din urmã – mãrturisea marele logofãt – n-am contenit luând dreptului românesc, pornind de la origini14. Evoluþia vieþii sale ºi a evenimentelor internaþionale l-a împiedicat sã-ºi materializeze planurile. Încã din octombrie 1944 s-a pus în practicã planul comuniºtilor, care urmãreau lovirea avocaþilor, singurii profesioniºti care puteau lupta cu statul. La 1 decembrie 1944, prin paginile ziarului „Victoria”, comuniºtii l-au atacat violent pe Istrate Micescu, salutând inevitabila lui epurare din Barou. În acelaºi articol au fost înscrise numele primilor 25 avocaþi care trebuiau epuraþi din Baroul Ilfov – un exemplu la scarã naþionalã: I.V. Gruia, Istrate Micescu, Al. Constant, Horia Cosmovici, Petre Pogonat, Coty Stoicescu, Tr. Dumitriu-ªoimu, Vintilã (continuare în pagina 8) Prof. univ. dr. Radu ªtefan VERGATTI luãri neprãvilnicite de la acest norod care nu-ºi are nici hrana din toate zilele...”. Dinicu Golescu - în a cãrui inimã ridicarea la luptã a Vladimirescului din anul 1821 avu un ecou puternic, ce se va regãsi în neaºteptata atitudine de compasiune faþã de viaþa poporului va ieºi în întâmpinarea Domnului Tudor la Ciorogârla, ca delegat al boierilor, „urându-i bun venit ºi poftindu-l sã intre cât mai grabnic în Bucureºti, înaintea eteriºtilor lui Ipsilanti”. În loc sã se îngrijeascã de ale sale, cum fãceau toþi boierii de frica zaverei, Dinicu Golescu se îndreptã spre Braºov, pentru a aºeza „la adãpost” familia rãposatului domn Alexandru ªuþu. Pe drumul de întoarcere, la Câmpina, marele logofãt fu silit de arnãuþii lui Duca – dupã ce-i luarã „ºi arme, ºi haine, ºi bani” – sã aleagã între aderarea la Eterie „împotriva pãmântenilor” ºi pãrãsirea pãmântului þãrii... Dinicu Golescu alese cea de-a doua cale, socotind-o mai dreaptã, ºi se refugie peste munþi. ªederea prelungitã la Braºov – motivatã fie de teama zaverei, fie de frica unei represiuni otomane (el fiind socotit un rusofil convins !) – a fost, totuºi, folositã pentru propãºirea viitoare a patriei, cãrturarul iluminist punând, în anul 1822, bazele unei societãþi secrete, împreunã cu N. Vãcãrescu, Gr. Bãleanu, C. Câmpineanu, I. Câmpineanu, I.Em. Florescu, R. Voiculescu ºi episcopul Ilarion al Argeºului. Societatea secretã cu caracter politic ºi literar îºi propunea, printre altele, traducerea de cãrþi din limba elenã, „mai familiarã pe atunci”, ºi formarea unui dicþionar român. Cãlãtoriile întreprinse în anii 1824, 1825 ºi 1826, fie datoritã dorinþei mãrturisite de cunoaºtere, fie prilejuite de însoþirea fiilor sãi la studii în strãinãtate (Radu ºi Alexandru, la (continuare în pagina 9) Grigore CONSTANTINESCU Tipografia ARGEªUL imprimã în policromie ■ ziare ■ reviste ■ cãrþi ■ cataloage ■ calendare ■ afiºe ■ pliante ■ postere ■


Sagetatorul - 687

Related publications