Issuu on Google+

Yýl:35 Sayý: 5017 06 Ekim 2010 Çarþamba 25 Kr Petkim, petrokimya ve lojistik merkezi kuracak Aliaða Kompleks için Jurong Adasý örnek alýnacak Nadir Nadi yeniden cývýl cývýl… 1992 yýlýnda 12.600 kitapla dönemin Kültür Bakaný Fikri Saðlar tarafýndan hizmete açýlan Nadir Nadi Belediye Kütüphanesi 2004-2009 yýllarý arasýnda geçirdiði duraklama devrinden sonra tekrar eski günlerine dönüyor. >>> Sayfa 4’DE P etkim’in Aliaða’daki arazisi üzerine kümelenme modeli ile bölgedeki en büyük petrokimya ve lojistik merkezi kurulacak. Singapur’daki yapay Jurong Adasý üzerinde petrokimya, enerji, lojistik, gemi inþa ve rafineri gibi birimler bir arada bulunuyor. Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, 5 milyar dolar yatýrým yapacaklarý Petkim Aliaða Kompleks’inde Singapur’daki Jurong Adasý’ný model aldýklarýný söyledi. 3’de Tarihi Kentler Birliði Uygulama Ödülü Bergama’nýn… Sokak Hayvanlarý Rehabilitasyon Merkezinde buluþtular Tüpraþ da Ýran ile iþ yapmayacak 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarý günü nedeniyle Aliaða Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Aliaða Sokak Hayvanlarýný Koruyanlar Derneði’nin (ASKOD) ortaklaþa düzenlediði programda hayvan severler Aliaða’nýn Çaltýlýdere Köyünde bulunan Aliaða Belediyesi Sokak Hayvanlarý Rehabilitasyon Merkezi’nde bir araya geldi. Aliaða Belediye Baþkan Yardýmcýsý Münir Nurettin Bayrav ve katýlýmcýlar yavru köpekler için alýnan kulübeleri boyadýlar ve pati resmi yaptýlar. 3’de Kuru yük gemisi karaya oturdu Aliaða Limaný'ndan yüklediði demirleri Yunanistan'ýn Elevsis Limaný'na götürmekte olan 113 metre uzunluðundaki kuru yük gemisi, Çanakkale’nin Sivrice Koyu’nda karaya oturdu. >>> 5’de Tarihi ve Kültürel Mirasý Koruma Proje ve Uygulamalarýný Özendirme Yarýþmasý ” 2009 yýlý sonuçlarý açýklandý. Yapýlan yarýþmada Bergama Belediyesi uygulama dalýnda ödül almaya hak kazandý. >>> Sayfa 5’DE Ýsmail KÖYLÜ ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, Ýran'ýn enerji sektöründeki faaliyetlerine devam etmeyeceklerini bildiren bazý þirketlerin isimlerini açýklarken, bu þirketler arasýnda Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ'ni de saydý >>> Sayfa 5’DE SEVGÝ ÝÇÝN YAÞAMAK Son yýllarda ki evlilik hayatýmýzýn hiçte iyi gittiðini söyleyemeyiz. Çünkü henüz evlenmiþ veya evleneli birkaç yýl olmuþ olanlarda bile boþanma vakalarýna bir hayli fazla rastlamaktayýz. >>> 4’DE


Aliağa Ekspres Gazetesi

Related publications