Issuu on Google+

FRAKTALNY MODEL NIESKOŃCZONEGO WSZECHŚWIATA

FRAKTAL FRAKTALE


Fraktalny model nieskończonego wszechświata