Issuu on Google+

R *AARGANGsNUMMERsAPRILTMJUNI Hilvarenbeek, Esbeek, Baarschot, Diessen, Biest-Houtakker, Haghorst, Moergestel, Oisterwijk, Heukelom, Goirle, Riel, Alphen en Poppel(B) Hilvarenbeek Goirle Oisterwijk Ravels (B) Goirle heeft eigen VVV-agentschap! pagina 1 Genieten van roofvogels in Diessen pagina 5 Oisterwijk krijgt weer toeristentrein pagina 23 WWWDERECREANTCOMsBEWAARKRANT VAKANTIEKRANT INFORMATIEKRANTsINFO DERECREANTCOM Animal Event neem GRAT meeIS Het paradijs met meer dan duizend diersoorten DE HUISVESTING EN VERZORGING VAN EEN KNAAGDIER ,EER HOE JIJ EEN GEZELLIGE WONING MAAKT VOORJOUWKONIJN VOGELOFVISWANTHETOPEEN JUISTE MANIER INRICHTEN VAN EEN DIERENVERBLIJF VERHOOGT AANZIENLIJK HET WELZIJN VAN JOUW LIEVELINGSDIER $ENKJIJEROVEROMEENREPTIELAANTESCHAFFEN !LLEINFORMATIEHIEROVERKUNJEVINDENOP!NIMAL%VENT (EB JE ALLE KLEINE HUISDIEREN GOED BEKEKEN $AN BEN JE NU KLAAR VOOR HET gGROTEg WERK )N 7ILDLIFE MAAK JE KENNIS MET DE ALLERMOOISTE ROOFVOGELS TIJDENS DE SPECTACULAIRE ROOFVOGELSHOW VAN "IRDS WORK *E KUNT DEZE INDRUKWEKKENDEDIERENOOKVANDICHTBIJBEKIJKEN HorsePlanet $EPAARDENZIJNALSLAATSTEAANDEBEURTIN&.23 (ORSE0LANET )N DE 2OS PISTE MAAK JE KENNIS METTOPPER!NNEMARIEVANDER4OORNEN/LYMPISCHAMAZONE)MKE3CHELLEKENS "ARTELS DIEJE MEERLERENOVERDEZEEDELEVIERVOETERS)NHET DAGELIJKSERASSENDElLÃ’KUNJEVELEVERSCHILLENDESOORTENPAARDENENPONYgSBEWONDERENEN MAAKJEPERSOONLIJKKENNISMETHETKLEINSTEEN GROOTSTEPAARDENRASVAN.EDERLAND .AEENSTRENGEWINTERKOMTHETVOORJAARWEERINHETVIZIER%ENLEKKERZONNETJEENAANGENAME TEMPERATURENZIJNIDEALEOMSTANDIGHEDENOMEREENSOPUITTEGAAN6OORJOUALSDIERENLIEFHEBBER IS!NIMAL%VENTOP ENAPRILIN3AFARIPARK"EEKSE"ERGENTE(ILVARENBEEKHETIDEALEDAGJE UIT/FHETNUEENKAT HOND PAARD KONIJN REPTIELOFWILDDIERUITHET3AFARIPARKIS JEKOMTEROP Animal Event alles over te weten. #AT0LAZA $IRECTNABINNENKOMSTOP!NIMAL%VENTKIJKJE ALSECHTEDIERENLIEFHEBBERMETEENJEOGENUIT *EBEVINDTJEIN2OYAL#ANIN#AT0LAZAWAARKATTEN IN DE SCHIJNWERPERS STAAN EN JE DE MEEST BIJZONDERERASKATTENONTMOET*EKUNTTERECHT METALJEVRAGENOVERDEVERZORGINGVANJOUW KAT EN OVER ZIJN OF HAAR GEDRAG 4IJDENS HET DAGELIJKSE RASSENDElLÃ’ WORDEN ALLE RASKATTEN GEPRESENTEERDENMAAKJEKENNISMETDESPECIlEKEEIGENSCHAPPENVANIEDEREKATTENSOORT Hondenspeeltuin (EB JIJ EEN HOND EN VIND JE HET LEUK OM MET JOUW HOND BEZIG TE ZIJN .EEM JOUW TROUWE VIERVOETERDANOOKMEENAAR!NIMAL%VENT)N %UKANUBA$OG#ITYSTAATALLESINHETTEKENVAN HONDEN)NDE(ARTVOOR$IEREN0ISTEVINDENDE HELE DAG CLINICS EN DEMONSTRATIES PLAATS DOOR VERSCHILLENDE TOPPERS ZOALS SCHAPENDRIJVERS %LLEN EN 3ERGE VAN DER :WEEP EN $OG $ANCER "RIGITTEVAN'ESTEL)NDEHONDENSPEELTUINKAN JOUWHONDZICHHEERLIJKUITLEVENENKUNJESAMEN MET JOUW HOND VERSCHILLENDE WORKSHOPS VOLGEN7ILJENOGMEEROVERHONDENTEWETEN KOMEN.EEMDANEENKIJKJEINHETUITGEBREIDE PROMODORPWAARONDERNEMERSDELEUKSTEINNOVATIEVEPRODUCTENPRESENTEREN "EN JIJ GEÕNTERESSEERD IN KLEINERE HUISDIEREN "EZOEK DAN 'ROENHORST #OLLEGE04# 3MALL7ORLD(IERKUNJETERECHTVOORALLEINFORMATIE OVERDEKLEINSTEHUISDIEREN04# ENHET'ROENHORST #OLLEGE UIT "ARNEVELD LEREN JE ALLES OVER VVV-agentschap in Goirle .OGNIETIEDEREENISERVANOPDEHOOGTEWANNEERWEIN7INKELCENTRUM$E(OVELERNAARINFORMEREN MAARDAARGAATVERANDERINGINKOMENDEPLAATS'OIRLEHEEFTSINDSMAARTJONGSTLEDENEEN OFlCIEEL 666 AGENTSCHAP (ET lLIAAL IS GEVESTIGD IN DE ZOJUIS UITGEBREIDE "OEKHANDEL "UITELAAR aan de Hovel 21 in die plaats. De komst van het agentschap is een gevolg van het werk van de Stichting Recreatie en Toerisme binnen de gemeente. De stichting wil Goirle en Riel op de kaart ZETTENOPHETGEBIEDVANTOERISMEENRECREATIE /PENINGSTIJDEN -AANDAGUUR UUR $INSDAGTMDONDERDAGUUR UUR 6RIJDAGUUR UUR :ATERDAGUUR UUR 'OIRLEHEEFTVEELTEBIEDEN 6OLGENS BEHEERDER EN EIGENAAR -ICHEL "UITELAAR PAST DE KOMST VAN HET 666 AGENTSCHAP HIERHELEMAAL6OORDETWEEKASTENDIESPECIAAL VOORDERECREANTZIJNINGERICHT DOETHIJZIJNVERHAAL7EHEBBENALS'OIRLEGENOEGTEBIEDEN OP HET GEBIED VAN BIJVOORBEELD DE NATUUR EN VOORZIENINGEN VAN WINKELS )N HET AGENTSCHAP VERKOPEN WE ALLE 666 PRODUCTEN WAARBIJ ONS NU VOORAL RICHTEN OP WANDEL EN lETSROUTES 6OORHETKOPENVAN)RIS#HEQUES 4HEATERBONNEN "IOSCOOPBONNEN EN DE .ATIONALE $INERCHEQUESKANDEKLANTOOKBIJONSTERECHT Folders (ETAANBODAANINFORMATIEZALTEVENSWORDEN UITGEBREID MET FOLDERS VAN ONDERNEMERS DIE INDEREGIOACTIEFZIJNOPHETGEBIEDVANRECREATIE EN CULTURELE ZAKEN !L MET AL EEN MOOIE VOORZIENING ERBIJ OP HET GEBIED VAN DE INFORMATIEVOORZIENINGVOORDERECREANTVANBUITEN ALSBINNENDEREGIO 666 AGENTSCHAP'OIRLE $E(OVEL .0'OIRLE 4ELEFOON  7EBSITEwww.boekhandelbuitelaar.nl 3AFARIPARK (EBJENOGWATTIJDOVER-AAKDANNOGEEN GRATIS RONDJE DOOR HET 3AFARIPARK "RENG JE HONDONDERINDEHONDENCRÑCHEVAN%UKANUBA $OG#ITYENNEEMDE3AFARIBUS WAAREENGIDS JE VAN ALLES VERTELD OVER DE DIEREN IN HET 3AFARIPARK .ADEBUSRITMAAKJEEENHEERLIJKEWANDELING TERUG LANGS ALLE !FRIKAANSE WILDE DIEREN IN HETPARK$ETOCHTEINDIGTMIDDENOPHET!NIMAL %VENT TERREIN WAAR JE NOG EVEN VAN ALLE HOOGTEPUNTENKUNTNAGENIETEN'AVOORMEER INFORMATIE OF HET ONLINE BESTELLEN VAN JOUW ENTREEKAARTNAARwww.animal-event.nl Elastiek terug op koninginnedag!! Het enige wat niet gegarandeerd kan worDENISEENORANJEZONNETJE6OORDERESTZORgen Scouting Hilvarenbeek, stichting Elastiek en plaatselijke brouwerij De Roos op APRILVOOREENECHT+ONINGINNEDAGFEEST 6ANAFUURgSMORGENSTOTUURgS NACHTS KUN JE OP HET PRACHTIGE 6RIJTHOF IN het centrum van Hilvarenbeek terecht voor een hapje en drankje, kinderspelen en veel MUZIEK 6OORALLELEEFTIJDEN 6OORELKWATWILS:OKUNJEHETPROGRAMMA OVERDAGHETBESTEOMSCHRIJVEN$EKINDEREN LEVENZICHUITBIJDESPELENDIE3COUTING(ILVARENBEEK HEEFT UITGEDACHT EN HET PUBLIEK KAN MEEDOEN AAN EEN RAD VAN FORTUIN $E ECHTE BIERLIEFHEBBER KAN KENNISMAKEN MET DESPECIAALBIERENVANBROUWERIJ$E2OOSEN BIJ HET %LASTIEKPODIUM KUN JE GENIETEN VAN EENGEVARIEERDMUZIEKAANBOD%NBIJDITALLESISERVOORDESPORTLIEFHEBBERSOOKNOGDE DOOR ATLETIEKVERENIGING !CHIL GEORGANISEERDE4ORENLOOP Zie verder pagina 3


Recreant april 2010

Related publications