Issuu on Google+

การปลูกเลีย้ งเฟิ นสาย ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับเฟิ นสาย เฟิ นสายเป็ นกลุ่มพีชคล้ายเฟิ นแบบอิงอาศัย จัดอยูใ่ น Family Lycopodiaceae ซึ งเฟิ นในกลุ่มนี้ สามารถจาแนกออกได้ 2 Genus คือ Lycopodium ช้องนางคลี่, ระย้า – ยมโดย และ Huperzia สร้อยนาง กรอง, หางสิ งห์กลุ่มเฟิ นสายจัดเป็ นเฟิ นที่เจริ ญเติบโตแบบอิงอาศัยโดยการเกาะอาศัยกับไม้ยนื ต้นชนิดอื่น เพื่อการพยุงลาต้นเท่านั้นไม่ได้ดูดกินน้ าเลี้ยงจากพืชที่มนั อาศัยอยูซ่ ่ ึ งสวนใหญ่จะพบการกระจายพันธุ อยูใ่ น เขตร้อยชื้น ที่ระดับความสู งจากน้ าทะเลตั้งแต่ 10 เมตรจนถึง 1800 เมตร เช่น ไทย ลาว เขมร พม่า มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซี ย เฟิ นเหล่านี้ได้กาเนิดมานับร้อยปี แล้วแต่เริ่ มรู ้จกั การนามาปลูกเลี้ยงกันเมื่อ 10 ปี ที่ผา่ น มาซึ่ งจะนิยมการเลี้ยงของกลุ่มคนในเมืองโดยเฉพาะในกรุ งเทพฯ การจาแนกกลุ่มเฟิ นสาย เฟิ นสายจัดอยูใ่ นพืชคล้ายเฟิ นแบบอิงอาศัยซึ่ งเป็ นการเจริ ญเติบโตแบบห้อยลง เป็ นระย้าโดยระบบรากจะอยูส่ ู งกว่าลาต้นสี เขียวอายุยนื ยาวเป็ นพืชไม่มีดอกซึ่ งจะมีสปอร์ ทาหน้าที่ในการ ขยายพันธุ สามารถจาแนกได้ดงั นี้ 1 กลุ่มเกล็ดหอย ( Lycopodium nummularifolium ) เป็ นเฟิ นสายที่พบการกระจายพันธุใน ประเทศไทยตั้งแต่ชุมพรไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ มีลกั ษณะใบแบน จนถึงกาง สี เขียวเข้ม ใบเรี ยงสลับซ้อนกัน ความยาวสายตั้งแต่ 30-170 ซม.แล้วแต่สายพันธุ และถิ่นกาเนิดซึ่ ง จะมี 2 ชนิดที่เป็ นที่รู้จกั กันคือ ระย้าเกล็ดหอย และ เกล็ดหอยไฮบริ ด


การปลูกเลี้ยงเฟินสาย

Related publications